Çölde Sayım 15

D. Çeşitli Kurallar (15. Bölüm)

15:1,2   14 ve 15. bölümler arasında ne kadar zaman geçtiğini bilmiyoruz, ama zıtlık çarpıcıdır: “…ülkeyi kesinlikle görmeyecekler” (14:23). “Ülkeye girince” (15:2). Tanrı’nın amaçları, bazen günah tarafından engellense de, asla bozulmaz. İbrahim’e Kenan ülkesini vaat etmişti ve onun soyundan olan bir kuşak bu ülkeyi alma konusunda imansızsa, o zaman ülkeyi diğer kuşağa verecekti.

15:3-29   Bu bölümün ilk yirmi dokuz ayeti, İsrailoğulları’nın ülkeye yerleştiklerinde getirmeleri gereken sunuları tanımlar. Bu sunuların çoğu, daha önce de tanımlanmıştı. Burada vurgulanan, topluluk tarafından bilinmeden işlenen günahlardır (22-26. ayetler), ama bireyler için de aynı şey geçerlidir (27-29. ayetler). 24. ayet, topluluğun sunacağı bir boğa ve bir tekeden oluşan iki sunudan söz eder. Ancak, Levililer 4. bölüm, topluluğun yalnızca bir boğa getirmesi gerektiğini bildirir. Ama, Levililer 4. bölüm, aynı zamanda bir önderin günah işlediğinde bir teke getirmesi gerektiğini de yazmaktadır. Büyük olasılıkla Çölde Sayım’daki bu hesaplama, Levililer’de ayrı olarak sözü edilen bu sunuların birlikte ifade edilişleridir. 20 ve 21. ayetlerde Kutsal Yazılar’da sık sık tekrarlanan bir buyruk görürüz: “Her şeyin ilki… Rab’be.” Sözü edilen ilk, ilk doğan ya da ilk ürün olabilir; Rab her şeyin en iyisini almalıydı. Bu tutum, halkın aynı zamanda sahip olduğu her şeyin Yahve’ye ait olduğunu ve O’ndan geldiğini hatırlamasına hizmet ediyordu.

15:10-36   Bilerek işlenen günahlar için sunu yoktu; bununla kastedilen, Rab’bin sözüne karşı isteyerek ve küstahça başkaldırmaktır. Bu tür bir günah işleyen kişi halkın arasından atılacaktı (30,31. ayetler). 32-36. ayetlerde bilerek işlenen günaha ilişkin bir örnek verilmiştir. Şabat Günü odun toplayan bir adamın yasayı ihlal ettiği açıktı. Öldürülmesi gerektiği biliniyordu (Çık.31:15), ama öldürülme şekli belirtilmemişti. Rab şimdi, bu kişinin ordugahın dışına götürülerek taşlanmasını bildiriyordu.

15:37-41   Yahudiler’e giysilerinin dört bir yanına püskül dikmeleri, her püskülün üzerine lacivert bir kordon koymaları buyruldu. Mavi, göksel rengi simgeler; Tanrı çocukları olarak kendilerine yakışan kutsallık ve itaati anlatmayı amaçlamaktadır.

 

Kutsal Kitap

1 RAB Musaya şöyle dedi:
2 ‹‹İsrail halkına de ki, ‹Yerleşmek için size vereceğim ülkeye girince,
3 RABbi hoşnut eden bir koku yapmak için yakmalık sunu, özel adak kurbanı, gönülden verilen sunu ya da bayram sunusu gibi yakılan sunu olarak RABbe sığır ya da davar sunacaksınız.
4 Sunu sunan kişi RABbe tahıl sunusu olarak dörtte bir hin zeytinyağıyla yoğrulmuş onda bir efafü ince un sunacak.
5 Yakmalık sunu ya da kurban için, her kuzuya dökmelik sunu olarak dörtte bir hin şarap hazırla.
6 ‹‹ ‹Koç sunarken tahıl sunusu olarak üçte bir hin zeytinyağıyla yoğrulmuş onda iki efa ince un hazırla.
7 Dökmelik sunu olarak da üçte bir hin şarap sun. Bunları RABbi hoşnut eden koku olarak sunacaksın.
8 RABbe yakmalık sunu, özel adak kurbanı ya da esenlik sunusu olarak bir boğa sunduğunda,
9 boğayla birlikte tahıl sunusu olarak yarım hin zeytinyağıyla yoğrulmuş onda üç efa ince un sun.
10 Ayrıca dökmelik sunu olarak yarım hin şarap sun. Yakılan bu sunu RABbi hoşnut eden bir koku olacak.
11 Sığır, koç, davar -kuzu ya da keçi- böyle hazırlanacak.
12 Kaç hayvan sunacaksan her biri için aynı şeyleri yapacaksın.
13 ‹‹ ‹Her İsrail yerlisi RABbi hoşnut eden koku olarak yakılan bir sunu sunarken bunları aynen yapmalıdır.
14 Kuşaklar boyunca aranızda yaşayan bir yabancı ya da yerli olmayan bir konuk, RABbi hoşnut eden koku olarak yakılan bir sunu sunarken, sizin uyguladığınız kuralları uygulamalıdır.
15 Sizin ve aranızda yaşayan yabancılar için topluluk aynı kuralları uygulamalıdır. Kuşaklar boyunca kalıcı bir kural olacak bu. RABbin önünde siz nasılsanız, aranızda yaşayan yabancı da aynı olacak.
16 Size de aranızda yaşayan yabancıya da aynı yasalar ve kurallar uygulanacak.› ››
17 RAB Musaya şöyle dedi:
18 ‹‹İsrail halkına de ki, ‹Sizi götüreceğim ülkeye girip
19 o ülkenin ekmeğinden yediğinizde, bir kısmını bana sunacaksınız.
20 İlk tahılınızdan sunu olarak bir pide sunacaksınız; bunu harmanınızdan bir sunu olarak sunacaksınız.
21 İlk tahılınızdan yapılmış bu sunuyu kuşaklar boyunca RABbe sunacaksınız.› ››
22-23 ‹‹ ‹Eğer bilmeden günah işlediyseniz, RABbin Musaya verdiği buyruklardan herhangi birini -RABbin buyruk verdiği günden başlayarak Musa aracılığıyla size ve gelecek kuşaklara buyurduğu herhangi bir şeyi- yerine getirmediyseniz
24 ve bu günah bilmeden işlendiyse, bütün topluluk RABbi hoşnut eden koku sunmak için yakmalık sunu olarak istenilen tahıl ve dökmelik sunuyla birlikte bir boğa, günah sunusu olarak da bir teke sunacaktır.
25 Kâhin bütün İsrail topluluğunun günahını bağışlatacak, halk bağışlanacak. Çünkü bilmeyerek günah işlediler. İşledikleri günah yüzünden RAB için yakılan sunu olarak sunularını ve günah sunularını sundular.
26 Bütün İsrail topluluğu da aranızda yaşayan yabancılar da bağışlanacaktır. Çünkü halk bilmeyerek bu günahı işledi.
27 ‹‹ ‹Eğer biri bilmeden günah işlerse, günah sunusu olarak bir yaşında bir dişi keçi getirmeli.
28 Kâhin RABbin önünde, bilmeden günah işleyen kişinin günahını bağışlatacak. Bağışlatma yapılınca kişi bağışlanacak.
29 Bilmeden günah işleyen İsrail yerlisi için de aranızda yaşayan yabancı için de aynı yasayı uygulayacaksınız.
30 ‹‹ ‹Yerli ya da yabancı biri bilerek günah işlerse, RABbe saygısızlık etmiştir. Bu kişi halkının arasından atılmalı.
31 RABbin sözünü küçümsemiş, buyruklarına karşı gelmiştir. Bu nedenle o kişi halkının arasından kesinlikle atılacak, suçunun cezasını çekecektir.› ››
32 İsrailliler çöldeyken, Şabat Günü odun toplayan birini buldular.
33 Odun toplarken adamı bulanlar onu Musayla Harunun ve bütün topluluğun önüne getirdiler.
34 Adama ne yapılacağı belirlenmediğinden onu gözaltında tuttular.
35 Derken RAB Musaya, ‹‹O adam öldürülmeli. Bütün topluluk ordugahın dışında onu taşa tutsun›› dedi.
36 Böylece topluluk adamı ordugahın dışına çıkardı. RABbin Musaya buyurduğu gibi, onu taşlayarak öldürdüler.
37 RAB Musaya şöyle dedi:
38 ‹‹İsrail halkına de ki, ‹Kuşaklar boyunca giysinizin dört yanına püskül dikeceksiniz. Her püskülün üzerine lacivert bir kordon koyacaksınız.
39 Öyle ki, püskülleri gördükçe RABbin buyruklarını anımsayasınız. Böylelikle RABbin buyruklarına uyacak, yüreğinizin, gözünüzün istekleri ardınca gitmeyecek, hainlik etmeyeceksiniz.
40 Ta ki, bütün buyruklarımı anımsayıp tutasınız ve Tanrınız için kutsal olasınız.
41 Tanrınız olmak için sizi Mısır’dan çıkaran Tanrınız RAB benim. Tanrınız RAB benim.› ››