Çölde Sayım 13

Ç. Vaat Edilen Ülkeye Casus Gönderilmesi (13,14. Bölümler)

13:1-20   Bu bölümde casusların gönderilmesini buyuran Rab’di. Yasa’nın Tekrarı 1:19-22’de, bu önerinin halktan geldiği yazılıdır. Kuşkusuz Rab’bin buyruğu, halkın isteğine verilen bir karşılıktı; tutumları imansızlık olsa bile! 4-15. ayetlerde on iki casusun adları bildirilir. Özellikle Kalev (6. ayet) ve Hoşea (8. ayet) isimlerine dikkat ediniz. Musa Hoşea’yı, Yeşu adıyla çağırırdı (16. ayet). Musa on iki casustan, vaat edilen ülke ve orada yaşayanlar hakkında bilgi getirmelerini istedi (17-20. ayetler). Önce güneydeki dağlık bölge Negev’e, sonra ülkenin ortasındaki bölgeye gideceklerdi.

13:21-29   Casuslar yola çıkıp ülkeyi Zin Çölü’den, Levo-Hamat’a doğru, Rehov’a dek araştırdılar (21. ayet). 22-24. ayetler, güneydeki casusluk çalışmalarını tanımlar. Hevron’da, casuslar Yasa’nın Tekrarı 2:10,11’e göre devler olarak tanımlanan Anakoğulları’ndan üç kişi gördüler. Hevron yakınlarında bir bağ vadisine geldiler. Üzerinde bir salkım üzüm olan bir asma dalı kestiler. Adamlardan ikisi dalı bir sırıkta taşıdı, yanlarına nar ve incir de alarak İsrail ordugahına getirdiler. Ürün topladıkları bu yerin adı salkım” anlamına gelen Eşkol Vadisi’ydi. Casusların raporunun büyük bir bölümü, içinde tehlikeli insanların yaşadığı güzel bir ülke ile ilgiliydi. Casuslar, İsrail’in ülkedeki halkı yeneceğinden kuşku duyuyorlardı (Tanrı’nın bu konudaki vaadine rağmen).

13:30-32  33. ayette söz edilen Nefiller, bu devlerin tufandan kurtularak hayatta kaldıkları anlamına gelmez. İsrailliler, tufandan önce yaşamış olan Nefiller’i duymuşlardı ve şimdi ülkedeki halkı bu devlerle özdeşleştiriyorlardı. Kalev, (Yeşu ve kendisi adına konuşarak) İsrail’in zafer kazanacağına dair duyduğu güveni ifade etti. Ama diğerleri buna karşı çıktılar. “İçinde yaşayanları yiyip bitiren bir ülke” ifadesi, ülkede yaşayanların, oraya yerleşmeye çalışan herkesi öldürecekleri anlamına gelir.

13:33   Casusların on tanesinin görüşü yanlıştı. Kendilerini Kenan halkının gördüğü gibi gördüler (çekirgeler gibi). Yeşu ve Kalev ise, İsrail’i Tanrı’nın gözleriyle görüyordu; İsrail halkı vaat edilen ülkeyi ele geçirebilirdi. İman etmeyen on casus, devler sorununun çözülmez olduğunu düşündüler. İman eden iki casus ise, ülkedeki devlerin varlığının önemsiz olduğunu düşünüyordu.

 

Kutsal Kitap

1-2 RAB Musaya, ‹‹İsrail halkına vereceğim Kenan ülkesini araştırmak için bazı adamlar gönder›› dedi, ‹‹Ataların her oymağından bir önder gönder.››
3 Musa RABbin buyruğu uyarınca Paran Çölünden adamları gönderdi. Hepsi İsrail halkının önderlerindendi.
4 Adları şöyleydi: Ruben oymağından Zakkur oğlu Şammua;
5 Şimon oymağından Hori oğlu Şafat;
6 Yahuda oymağından Yefunne oğlu Kalev;
7 İssakar oymağından Yusuf oğlu Yigal;
8 Efrayim oymağından Nun oğlu Hoşea;
9 Benyamin oymağından Rafu oğlu Palti;
10 Zevulun oymağından Sodi oğlu Gaddiel;
11 Yusuf oymağından -Manaşşe oymağından- Susi oğlu Gaddi;
12 Dan oymağından Gemalli oğlu Ammiel;
13 Aşer oymağından Mikael oğlu Setur;
14 Naftali oymağından Vofsi oğlu Nahbi;
15 Gad oymağından Maki oğlu Geuel.
16 Ülkeyi araştırmak üzere Musanın gönderdiği adamlar bunlardı. Musa Nun oğlu Hoşeaya Yeşu adını verdi. gelir.
17 Musa, Kenan ülkesini araştırmak üzere onları gönderirken, ‹‹Negeve, dağlık bölgeye gidin›› dedi,
18 ‹‹Nasıl bir ülke olduğunu, orada yaşayan halkın güçlü mü zayıf mı, çok mu az mı olduğunu öğrenin.
19 Yaşadıkları ülke iyi mi kötü mü, kentleri nasıl, surlu mu değil mi anlayın.
20 Toprak nasıl? Verimli mi, kıraç mı? Çevre ağaçlık mı, değil mi? Elinizden geleni yapıp orada yetişen meyvelerden getirin.›› Mevsim üzümün olgunlaşmaya başladığı zamandı.
21 Böylece adamlar yola çıkıp ülkeyi Zin Çölünden Levo-Hamata doğru Rehova dek araştırdılar.
22 Negevden geçip Anakoğullarından Ahiman, Şeşay ve Talmayın yaşadığı Hevrona vardılar. -Hevron Mısırdaki Soan Kentindenfş yedi yıl önce kurulmuştu.-
23 Eşkol Vadisine varınca, üzerinde bir salkım üzüm olan bir asma dalı kestiler. Adamlardan ikisi dalı bir sırıkta taşıdılar. Yanlarına nar, incir de aldılar.
24 İsraillilerin kestiği üzüm salkımından dolayı oraya Eşkol Vadisi adı verildi.
25 Kırk gün dolaştıktan sonra adamlar ülkeyi araştırmaktan döndüler.
26 Paran Çölündeki Kadeşe, Musayla Harunun ve İsrail topluluğunun yanına geldiler. Onlara ve bütün topluluğa gördüklerini anlatıp ülkenin ürünlerini gösterdiler.
27 Musaya, ‹‹Bizi gönderdiğin ülkeye gittik›› dediler, ‹‹Gerçekten süt ve bal akıyor orada! İşte ülkenin ürünleri!
28 Ancak orada yaşayan halk güçlü, kentler de surlu ve çok büyük. Orada Anak soyundan gelen insanları bile gördük.
29 Amalekliler Negevde; Hititler, Yevuslular ve Amorlular dağlık bölgede; Kenanlılar da denizin yanında ve Şeria Irmağının kıyısında yaşıyor.››
30 Kalev, Musanın önünde halkı susturup, ‹‹Oraya gidip ülkeyi ele geçirelim. Kesinlikle buna yetecek gücümüz var›› dedi.
31 Ne var ki, kendisiyle oraya giden adamlar, ‹‹Bu halka saldıramayız, onlar bizden daha güçlü›› dediler.
32 Araştırdıkları ülke hakkında İsrailliler arasında kötü haber yayarak, ‹‹Boydan boya araştırdığımız ülke, içinde yaşayanları yiyip bitiren bir ülkedir›› dediler, ‹‹Üstelik orada gördüğümüz herkes uzun boyluydu.
33 Nefiller’i, Nefiller’in soyundan gelen Anaklılar’ı gördük. Onların yanında kendimizi çekirge gibi hissettik, onlara da öyle göründük.››