Çölde Sayım 10

10:1-10   Rab Musa’ya iki gümüş borazan yapmasını söyledi. Bu borazanlar,

  1. topluluğu Buluşma Çadırı’nın kapısında toplamak (3,7. ayetler);
  2. halkın yola çıkması için işaret vermek;
  3. önderleri toplamak için (bu durum için yalnızca bir borazan kullanılırdı) (4. ayet)
  4. düşmana karşı ülkede savaş çıktığında (9. ayet);
  5. bir de kutlama günleri gibi belirli özel günleri duyurmak için (10. ayet) kullanılacaktı.

Borazanlar, farklı amaçlar için farklı şekilde çalınacaktı. 5. ayette çalınan kısa borazan, doğuda konaklayanların yola çıkması içindi. İkinci kez kısa çalınınca, güneyde konaklayanlar yola çıkacaktı. Büyük olasılıkla, batı ve kuzeydekiler de aynı düzende ilerleyeceklerdi. Borazanlar yalnızca çölde yürürken değil, aynı zamanda ülkede otururken de kullanılacaktı (9. ayet). “Ülkenizde” sözcüklerine dikkat ediniz. Tanrı İbrahim’e verdiği vaadi yerine getirecekti. İbrahim’in soyuna bir ülke verilecekti, ama itaatsizlikleri ve imansızlıkları bu ülkeye girişlerini kırk yıl geciktirecekti.

II. SİNA’DAN MOAV OVALARINA (10:11 – 22:1)

A. Sina Çölü’nden Göç (10:11-36)

10:11   11. ayette kitabın iki bölüme ayrıldığını görürüz. Bu noktaya kadar halk Sina Dağı’nda kamp kurmuştu. 11. ayetten, 22:1 ayetine kadar, halkın Sina Dağı’ndan, vaat edilen ülkenin hemen yanındaki Moav ovalarına yaptıkları yolculuğun öyküsü anlatılır. Bu yolculuk, yaklaşık kırk yıllık bir dönemi kapsamıştı. İkinci Fısıh kutlaması nedeniyle, yirminci güne kadar yolculuğa başlayamadılar (Say.9:10,11).

10:12,13   Yolculuğun ilk kısmı Sina Dağı’ndan Paran Çölü’ne yapılmıştı. Ancak, çöle ulaşmadan önce uğradıkları üç yer oldu: Tavera, Kivrot-Hattaava ve Haserot. Sonunda Çölde Sayım 12:16’da anlatıldığı gibi Paran Çölü’ne ulaştılar.

10:14-28   Oymakların hangi düzende yürüyeceği konusunda buyruk verildi. Her oymağın önderi, oymağının başındaydı. Yürüyüş düzeni bir istisna dışında, 2. bölümdekiyle aynıdır: 2:17’de Levililer’in, Efrayim’in önünde ve Gad oymağının arkasında yürüdüklerini okuruz. 10:17’de Gerşonlular ve Merarioğulları, Zevulun oymağının arkasında ve Kehatoğulları, Gad oymağının arkasında sıralanmışlardı. Gerşonoğulları ve Merarioğulları’nın donanımlarıyla birlikte önde yürüdüklerini düşünüyoruz. Böylelikle Kehatoğulları kutsal eşyalarla konaklayacakları yere geldiklerinde, kampı hazırlamış oluyorlardı.

10:29-32   Hovav, Musa’nın kayın biraderiydi. Raguel (Reuel ve Yitro ile aynı), Hovav’ın babasıydı ve bu nedenle Musa’nın kayınbabasıydı. Bir Midyanlı olduğundan, Hovav, çölü büyük olasılıkla çok iyi tanımaktaydı. Belki de Musa’nın İsrailliler’e eşlik etmesini rica etmesi bu yüzdendir: “Sen bize göz olabilirsin.” Pek çok Kutsal Kitap yorumcusuna göre, Musa’nın Hovav’a yaptığı bu davet, Musa’nın imanının eksik olduğunu gösteriyordu, çünkü Tanrı zaten Musa’ya rehberlik etmeye söz vermişti.

Kurtz’un görüşü ise şöyledir:

Bulut sütunu, gidilecek olan yolun yönüne, ordugahın yerine ve her yerdeki konaklama süresine karar veriyordu; ancak insan sağduyusu, su, otlak, sığınak ve yakıt ihtiyaçları konusundaki koşulların avantajlı şekilde bir araya gelebileceği bir kamp kurulmasını sağlamaya hiçbir şekilde engel olmazdı. Hovav’ın bu konulardaki deneyimi ve ilgisinin, bulutun rehberliğine eklenmesi yararlı olacaktı. 1

10:33,34   Antlaşma Sandığı, Kutsal Yer’i En Kutsal Yer’den ayıran örtüye sarılmıştı (Say.4:5), ve alayın önünde Kehatoğulları tarafından taşınırdı. Sinadan Kadeş-Barnea’ya olan yolculuk üç gün sürdü. Görkem bulutu, Rab, halkı için dinlenme yeri ararken, halkın üzerinde duruyordu.

10:35,36   Hovav’ın İsrailliler’e gerçekten eşlik edip etmediği bize söylenmemiştir. Ancak, Hakimler 1:16 ve 4:11. ayetlerinden eşlik ettiğini öğreniyoruz; çünkü İsrailliler arasında Hovav’ın soyu bulunmaktadır. Sandık sabah ne zaman yola çıksa, Musa zafer için Rab’be seslenirdi. Sandık akşam olduğunda konaklayınca, Musa Rab’bin İsrail halkına dönmesi için dua ederdi.

 

Kutsal Kitap

1 RAB Musaya şöyle dedi:
2 ‹‹Dövme gümüşten iki borazan yapacaksın; bunları topluluğu çağırmak ve halkın yola çıkması için kullanacaksın.
3 İki borazan birden çalınınca, bütün topluluk senin yanında, Buluşma Çadırının girişi önünde toplanacak.
4 Yalnız biri çalınırsa, önderler, İsrailin oymak başları senin yanında toplanacak.
5 Borazan kısa çalınınca, doğuda konaklayanlar yola çıkacak.
6 İkinci kez kısa çalınınca da güneyde konaklayanlar yola çıkacak. Borazanın kısa çalınması oymakların yola çıkması için bir işarettir.
7 Topluluğu toplamak için de borazan çaldırt, ama kısa olmasın.
8 ‹‹Borazanları kâhin olan Harunoğulları çalacak. Borazan çalınması sizler ve gelecek kuşaklar için kalıcı bir kural olacak.
9 Sizi sıkıştıran düşmana karşı ülkenizde savaşa çıktığınızda, borazan çalın. O zaman Tanrınız RAB sizi anımsayacak, sizi düşmanlarınızdan kurtaracak.
10 Sevinçli olduğunuz günler -kutladığınız bayramlar ve Yeni Ay Törenlerinde- yakmalık sunular ve esenlik kurbanları üzerine borazan çalacaksınız. Böylelikle Tanrınızın önünde anımsanmış olacaksınız. Ben Tanrınız RABbim.››
11 İkinci yılın ikinci ayının yirminci günü bulut Levha Sandığının bulunduğu konutun üzerinden kalktı.
12 İsrailliler de Sina Çölünden göç etmeye başladılar. Bulut Paran Çölünde durdu.
13 Bu, RABbin Musa aracılığıyla verdiği buyruk uyarınca ilk göç edişleriydi.
14 Önce Yahuda sancağı bölükleriyle yola çıktı. Yahuda bölüğüne Amminadav oğlu Nahşon komuta ediyordu.
15 İssakar oymağının bölüğüne Suar oğlu Netanel,
16 Zevulun oymağının bölüğüne de Helon oğlu Eliav komuta ediyordu.
17 Konut yere indirilince, onu taşıyan Gerşonoğullarıyla Merarioğulları yola koyuldular.
18 Sonra Ruben sancağı bölükleriyle yola çıktı. Ruben bölüğüne Şedeur oğlu Elisur komuta ediyordu.
19 Şimon oymağının bölüğüne Surişadday oğlu Şelumiel,
20 Gad oymağının bölüğüne de Deuel oğlu Elyasaf komuta ediyordu.
21 Kehatlılar kutsal eşyaları taşıyarak yola koyuldular. Bunlar varmadan konut kurulmuş olurdu.
22 Efrayim sancağı bölükleriyle yola çıktı. Efrayim bölüğüne Ammihut oğlu Elişama komuta ediyordu.
23 Manaşşe oymağının bölüğüne Pedahsur oğlu Gamliel,
24 Benyamin oymağının bölüğüne de Gidoni oğlu Avidan komuta ediyordu.
25 En sonunda Dan sancağı ordunun artçı kolu olan bölükleriyle yola çıktı. Dan bölüğüne Ammişadday oğlu Ahiezer komuta ediyordu.
26 Aşer oymağının bölüğüne Okran oğlu Pagiel,
27 Naftali oymağının bölüğüne de Enan oğlu Ahira komuta ediyordu.
28 Yola koyulduklarında İsrailli bölüklerin yürüyüş düzeni böyleydi.
29 Musa, kayınbabası Midyanlı Reuel oğlu Hovava, ‹‹RABbin, ‹Size vereceğim› dediği yere gidiyoruz›› dedi, ‹‹Bizimle gel, sana iyi davranırız. Çünkü RAB İsraile iyilik edeceğine söz verdi.››
30 Hovav, ‹‹Gelmem›› diye yanıtladı, ‹‹Ülkeme, akrabalarımın yanına döneceğim.››
31 Musa, ‹‹Lütfen bizi bırakma›› diye üsteledi, ‹‹Çünkü çölde konaklayacağımız yerleri sen biliyorsun. Sen bize göz olabilirsin.
32 Bizimle gelirsen, RABbin yapacağı bütün iyilikleri seninle paylaşırız.››
33 RABbin Dağından ayrılıp üç günlük yol aldılar. Konaklayacakları yeri bulmaları için RABbin Antlaşma Sandığı üç gün boyunca önleri sıra gitti.
34 Konakladıkları yerden ayrıldıklarında da RABbin bulutu gündüzün onların üzerinde duruyordu.
35 Sandık yola çıkınca Musa, ‹‹Ya RAB, kalk! Düşmanların dağılsın, Senden nefret edenler önünden kaçsın!›› diyordu.
36 Sandık konaklayınca da, ‹‹Ya RAB, binlerce, on binlerce İsrailli’ye dön!›› diyordu.

1. John W. Haley tarafından alıntı yapılmıştır. Alleged Discrepancies of the Bible, s.431.