Çölde Sayım Giriş


ÇÖLDE SAYIM

Yazar

William MacDonald


Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir.


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style. It is a good choice for your personal devotions and group Bible study.

© 1995 by William MacDonald, Believer’s Bible Commentary
Christian Missions in Many Lands, Inc.
PO Box 13, Spring Lake, NJ 07762
USA
— All Rights Reserved —


Giriş

Tarihsel ortamının genel düzeni ve Hıristiyan yaşamı arasında paralellik kurulduğu takdirde, Çölde Sayım Kitabı, Hıristiyan yaşamına eşsiz bir katkıda bulunur. İbraniler’e Mektup’un yazarı, mektubun iki bölümünü Çölde Sayım Kitabı’na ayırarak (İbr.3,4. bölümler), bu önemli uyarlamaya yer vermiştir.” — Irving L. Jensen

I. KUTSAL YAZILAR’DAKİ YERİ

Musa’nın dördüncü kitabının İngilizce adı, Septuaginta’nın başlığının bir çevirisidir: Arithmoi. Kitabın böyle adlandırılmasının nedeni açıktır, çünkü 1. ve 26. bölümlerde olduğu gibi, kitabın tamamında pek çok sayısal veri yer almaktadır.

Kitabın İbranice başlığı bir bütün olarak ele alındığında, daha da tanımlayıcıdır: “Çölde” (Bemidbār). Çölde geçen kırk yılın öyküsü ilginç ve herkes tarafından bilinen öykülerle doludur: Kenan’ı ziyaret eden casuslar, Korah’ın isyanı, Harun’un filizlenen değneği, tunç yılan, Balam ve eşeği ve diğer daha az bilinen olaylar.

Bu kitabın yalnızca “İbrani tarihinden” oluştuğu düşünülmemelidir. Olanların tümü, bizlerin ruhsal eğitimi için gerçekleşmiştir. İsrailoğulları’nın hatalarından dersler çıkararak aynı hataları tekrarlamamamız gerekir. Sonuç olarak, Çölde Sayım çok önemli bir kitaptır.

II. KİTABIN YAZARI

Yahudi ve Hıristiyan öğretişine göre Çölde Sayım Kitabı, kendisine yasa verilen Musa tarafından yazılmıştı. Bu görüşe liberal çevrelerde önem verilmez, ama Musa’nın yazarlığına ilişkin az ve öz bir savunma için Pentatok’un Giriş bölümüne bakınız.

III. TARİH

Akılcı araştırmacılar, Pentatok’a Yahudi tarihi içinde geç bir tarih uygun görürler, ama İ.Ö. yaklaşık 1406 tarihi, tutucu ve inançlı araştırmacılar için uygundur. (Ayrıntılar için Pentatok’un Giriş bölümüne bakınız.)

IV. ÖN OLAYLAR VE KONULAR

Kitabın İbranice başlığında da gördüğümüz gibi, Çölde Sayım Kitabı’nın sahne arkasında çöl vardır. Burada anlatılan yolculuklar ve dolaşmalar, İsrail Sina Dağı’ndan ayrıldıktan sonra vaat edilen toprakların karşısındaki Moav ovalarına ulaşıncaya kadar, yaklaşık otuz sekiz yıl sürmüştür. Dolaşmalarının nedeni imansızlıktır, bu nedenle Tanrı onlara bir yolculuk planı vermez. Scroggie’nin belirttiği gibi, “Tanrı halkının, Tanrı isteği dışındaki hareketleri, Tanrı’nın takviminde bulunmaz.” 1

Levililer’in konusu, tapınma ve ruhsal konumdu. Çölde Sayım’ın konusu ise, yürüyüş ve ruhsal gelişmedir (ya da ruhsal gelişme eksikliğidir!). Hıristiyanlar bu kitabın Yahudiler’e ait, kuru bir tarih kitabı olduğunu düşünmemelidirler! Kitapta, günümüz Hıristiyan deneyimine uyarlanacak pek çok şey bulunur. Tüm (ya da çoğu) Hıristiyanlar’ın kurtulduktan sonra Tanrı’nın zafer vaatlerine çabucak ve tam olarak ulaşacaklarını düşünmek hoştur; ancak gözlem ve deneyim, bizlerin yakınma, günaha düşme ve imansızlık gibi konularda, eski İsrailliler’e ne kadar çok benzediğimizi gösterir.

Bizlerin, ruhsal yolculuğumuzda, İsrail’in çöldeki dolaşmalarını tekrarlamak zorunda olmayışımız iyi haberdir. Tanrı, iman aracılığıyla ruhsal başarı için tam sağlayış hazırlamıştır (Bkz. Kutsal Kitap Yorumu, Yeni Antlaşma Serisi, 2. Cilt, özellikle Romalılar 6-8. bölümler).

 

ANA HATLAR
        Bölüm
I. SİNA’DAKİ SON GÜNLER 1:1-10:10
  A. Oymakların Sayımı ve Düzenlenmesi 1,2.
  B. Levililer’in Sayıları ve Görevleri 3,4.
  C. Topluluğun Temiz Tutulması ve İtirafı 5:1-10
  Ç. Kıskançlık Yasası 5:11-31
  D. Rab’bin Adanmışı 6.
  E. Önderlerin Sunuları 7.
  F. Buluşma Çadırı’ndaki Hizmetler 8.
  G. Fısıh, Bulut ve Gümüş Borazanlar 9:1-10:10
II. SİNA’DAN MOAV OVALARINA 10:11-22:1
  A. Sina Çölü’nden Göç 10:11-36
  B. Ordugahta Başkaldırı 11.
  C. Harun ve Miryam’ın Başkaldırısı 12.
  Ç. Vaat Edilen Ülkeye Casus Gönderilmesi 13,14.
  D. Çeşitli Kurallar 15.
  E. Korah’ın Başkaldırısı 16,17.
  F. Levililer’e Verilen Görevler 18,19.
  G. Musa’nın Günahı 20:1-13
  Ğ. Harun’un Ölümü 20:14-29
  H. Tunç Yılan 21:1-22:1
III. MOAV OVALARINDA YAŞANAN OLAYLAR 22:2-36:13
  A. Peygamber Balam 22:2-25:18
    1. Balak, Balam’ı Çağırıyor 22:2-40
    2. Balam’ın Bildirileri 22:41-24:25
    3. İsrailliler’in Günah İşlemesi 25.
  B. İkinci Sayım 26.
  C. Kızların Miras Hakları 27:1-11
  Ç. Yeşu, Musa’nın Yerine Geçecek 27:12-23
  D. Sunu ve Adaklar 28-30.
  E. Midyanlılar’ın Öldürülmesi 31.
  F. Ruben, Gad ve Manaşşe Oymağının Yarısının Mirasları 32.
  G. İsrail Ordugahlarının Yeniden Gözden Geçirilişi 33.
  Ğ. Vaat Edilen Ülkenin Sınırları 34.
  H. Levililer’e Ayrılan Kentler 35:1-5
  I. Sığınak Kentler ve Ölüm Cezası 35:6-34
  İ. Evlenen Kızların Mirası 36.

1. W. Graham Scroggie, Know Your Bible, 1. Cilt, Eski Antlaşma, s.35