Amos 9

E. Eşiklere Vurulması (9:1-10)

9:1-4   Rab sunağın yanında duruyordu. Yargısına sunakta başlıyordu. Bu, Beytel’deki sahte sunak olabilir. İnsanlar kaçacak yer bulamazlar; kaçmak istedikleri her yere kılıç peşlerinden gelir. Sığınacakları hiçbir yer onları kurtarmayacaktır: Ölüler diyarı, gökler, Karmel Dağı’nın dorukları, denizin dibi, düşmanları tarafından sürgün edilmeleri. Tanrı’nın öfkesi şu sözcüklerde açıkça görülür: “Gözümü üzerlerinden ayırmayacağım, ama iyilik için değil, kötülük için.” Bu ifadelerle İsrail halkının başının büyük dertte olduğu bildirilmektedir!

9:5-10   Egemen Rab’bin kudreti karşısında kim durabilir? Atmosferin katmanları ve yeryüzündeki kaya tabakaları O’nun tarafından yaratılmıştır. İsrail burada tanrısız Etiyopya’ya benzetilir ve “günahlı krallık” olarak adlandırılır. Tanrı gerçekten güçlü sözcükler kullanmıştır! Ayrıcalıklarını kaybetmişlerdi. Tanrı günahlıları cezalandıracak, ama kalburla eler gibi bir çakılı bile yere düşürmeden geride kalacak olanları kurtaracaktı. Çoğunun yıkıma uğrayacak olmasına rağmen, Tanrı tarafından değerli bulunanlar yıkımdan korunacaktı.

IV. İSRAİL’İN GELECEKTEKİ YENİLENMESİ (9:11-15)

9:11,12   İsrail’in yenilenmesi 11-15’inci ayetlerde tanımlanır. Tanrı’nın Davut’a verdiği sözler yerine gelecektir. Bazı kişiler 11’inci ayeti, İsrail ve kilisenin aynı olduğunu, kilisenin bugün “onarılmış” çardak olduğunu öğretmek amacıyla kullanırlar. Bu ifadenin, belirtildiği çevre ve koşullar göz önünde tutularak İsrail ve bin yıllık egemenlikteki ulusların hepsine işaret ettiği düşünülmelidir. Scofield bu konuda şunları yazar:

 Bir tapınakla betimlenen Davut’un krallığı…, alçaltılmış bir durumdaydı (Yşa. 11:1). Bu ayeti esas alan Talmudcu Yahudi din adamları, Mesih’i, Bar Nafli (düşmüş olanın oğlu) olarak nitelerler. Ama doğruluk güneşi yeniden doğacaktır (Mal.4:2). 1

9:13-15   Üzüm, şarap, buğday, zeytin ve meyve gibi ürünler şaşırtıcı bir hızla büyüyecek, kentler yeniden inşa edilecek ve insanla dolacak, Tanrı artık ülkeden asla sürülmeyecek olan halkını topraklarına dikecektir.

 

Kutsal Kitap

1 Rabbi gördüm,
Sunağın yanında duruyordu.
‹‹Sütun başlıklarına vur,
Eşikler sarsılsın›› dedi,
‹‹Başlıkları insanların başında parala.
Sağ kalanları kılıçtan geçireceğim.
Kaçan, kurtulan olmayacak,
2 Ölüler diyarını delip girseler,
Elimi uzatıp onları çıkaracağım.
Göklere çıksalar,
Onları oradan indireceğim.
3 Karmel Dağının doruklarına gizlenseler,
Artlarına düşüp onları yakalayacağım.
Gözümün önünden uzağa, denizin dibine girseler,
Orada yılana buyruk vereceğim,
Onları sokacak.
4 Düşmanlarınca sürgün edilseler,
Orada kılıca buyruk vereceğim,
Onları biçecek.
Gözümü üzerlerinden ayırmayacağım,
Ama iyilik için değil, kötülük için.››
5 Rab, Her Şeye Egemen RAB
Yere dokununca yer erir,
Üzerinde yaşayan herkes yasa bürünür,
Bütün yeryüzü Nil gibi kabarır,
Mısırın ırmağı gibi yine alçalır.
6 Yukarı odalarını gökyüzünde yapan,
Kubbesini yeryüzünde kuran,
Denizin sularını çağırıp yeryüzüne döken Odur;
Onun adı RABdir.
7 ‹‹Ey İsrailliler,
Benim için Kûşlulardan ne farkınız var?››
Diyor RAB.
‹‹İsraillileri Mısırdan,
Filistlileri Kaftordan,
Aramlıları Kîrden çıkaran ben değil miyim?
8 ‹‹İşte, Egemen RABbin gözleri
Bu günahlı krallığın üzerindedir.
Onu yeryüzünden söküp atacağım,
Ancak Yakup soyunu büsbütün yok etmeyeceğim››
Diyor RAB.
9 ‹‹İşte buyruk vereceğim,
Bütün uluslar arasından
İsraili kalburla eler gibi eleyeceğim,
Bir çakıl bile yere düşmeyecek.
10 Halkımın arasındaki bütün günahlılar,
‹Kötülük bizi bulmaz, bize erişmez› diyenler
Kılıçtan geçirilecek.››
11 ‹‹O gün Davutun yıkık çardağını yeniden kuracağım,
Gediklerini kapayacak,
Yıkık yerlerini onaracağım,
Onu eskisi gibi yapacağım,
12 Öyle ki, Edomluların sağ kalanlarını,
Bana ait olan bütün ulusları sahiplensinler.››
Bunu yapacak olan RAB böyle diyor.
13 ‹‹İşte, günler geliyor›› diyor RAB,
‹‹Çift süren orakçıya,
Üzüm basan ekin ekene erişecek,
Dağlardan tatlı şarap damlayacak,
Bütün tepelerden akacak.
14 Sürgün halkım İsraili geri getireceğim,
Yıkık kentleri onarıp orada yaşayacaklar,
Bağlar dikip şarabını içecekler,
Bahçeler yapıp meyvesini yiyecekler.
15 Onları topraklarına dikeceğim,
Bir daha sökülmeyecekler
Kendilerine verdiğim topraktan.››
Tanrınız RAB böyle diyor.

1. The New Scofield Study Bible. New King James Version, s.1056.