Amos Giriş


AMOS

Yazar

William MacDonald


Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir.


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style. It is a good choice for your personal devotions and group Bible study.

© 1995 by William MacDonald, Believer’s Bible Commentary
Christian Missions in Many Lands, Inc.
PO Box 13, Spring Lake, NJ 07762
USA
— All Rights Reserved —


Giriş

“Amos diğer peygamberlerden farklıydı; yaşamını Rab’bin sözünü dinlemeye ve duyurmaya adamış biri değildi. ‘Peygamberler Okulu’ndan mezun olmamıştı, profesyonel bir kâhin de değildi. Tanrı’nın buyruğuyla, Beytel’de özel bir bildiriyi iletmek üzere, sınırlı bir süre için sürüsünü bıraktı. Görevini yerine getirdikten sonra, büyük olasılıkla Tekoa’daki çobanlık görevine geri döndü.” — Herbert F. Stevenson

I. KUTSAL YAZILAR’DAKİ YERİ

Amos Kitabı, Eski Antlaşma’da kullanılan üslupların en zarifiyle yazılmıştır. Amos hem bir koyun yetiştiricisi, hem de incir ve çınar ağaçlarının bakımından sorumlu biriydi. Amos, tarih boyunca, geleneksel “Peygamberler Okulu” geçmişi olmayan ya da günümüzde çok aranan şekilci eğitimi almadan, Rab adına etkili ve güzel konuşan Tanrı adamlarına bir örnek olarak sunulur.

II. KİTABIN YAZARI

Anlamı “yük” olan Amos’un soy kaydı verilmemiştir; bu nedenle Yeşaya ya da Sefanya gibi soylu ya da önde gelen bir ailesi olmadığını varsayabiliriz. Vaizlerin, Amos’un kırsal geçmişini gereğinden fazla vurgulamaları olağandır. Düzenli geçimini sağlayan kaynağı tanımlamak için kullanılan sözcük, “çoban” için geçerli olan alışılmış İbranice sözcük değildir. Ama aynı sözcüğün başarılı bir koyun yetiştiriciliği işine sahip olan Kral Meşa’ya ilişkin yazılarda kullanıldığını görürüz (2Kr.3:4). 1 Amos, Yahuda Krallığı’na ait olmasına rağmen, kuzeye, Samiriye’ye gitmekle ve İsrail Krallığı’na karşı peygamberlik etmekle görevlendirildi. Amos, doğruluk konusunda katı bir peygamberdi ve adaletten ödün vermezdi.

III. TARİH

Amos, Yahuda’da Kral Uzziya (İ.Ö. 790-739) ve İsrail’de II. Yarovam (793-753) zamanında görev yaptı; bu dönem, özellikle kuzey krallığında, bir bolluk, lüks ve ahlâksal gevşeklik çağıydı. Amos, bu dönemin “depremden iki yıl önce” olduğundan söz eder. Tarihi kesin olarak belirtmese de arkeoloji kazıları, İ.Ö. yaklaşık 766’da korkunç bir deprem olduğunu kanıtlamıştır; bu depremin tarihi, Amos’un sözünü ettiği kralların yaşadıkları tarihlerle uyumludur.

IV. ÖN OLAYLAR VE KONULAR

III. Adad-Nirari egemenliği altındaki Asur, Suriye ittifakını bozguna uğratmıştı. Böylece Yehoaş ve II. Yarovam, yeni ülkeye sahip olma fırsatı bulmuşlardı. İsrail, Samiriye kervanları için bir ticaret durağı haline geldiğinde büyük kazançlar elde etti. Şimdiki saraylar inşa edildi; tüccarlar Şabat sınırlamalarından sıkıldılar. Zenginler ahlâksal yönden çöktü ve baskı yapmaya başladılar; mahkemelerde adalet kalmadı; tapınmalar ya yapmacıktı ya da putperest uygulamalara dönüşmüştü. Batıl inançlar ve ahlâksızlık başını alıp gitmişti. Amos, bu korkunç koşulların devam edemeyeceğini ve yaklaşmakta olan korkunç yargıyı gördü. Hoşa gitmeyen görevi; Samiriye’ye, kuzeye gitmek, İsrail’in rakip krallığını suçlamak ve gelecek yargı konusunda uyarmaktı.

 

ANA HATLAR
      Bölüm
I.  SEKİZ ULUSU TEHDİT EDEN YARGILAR 1-2.
  A.  Giriş 1:1, 2
  B.  Şam 1:3-5
  C.  Gazze 1:6-8
  Ç.  Sur 1:9, 10
  D.  Edom 1:11, 12
  E.  Ammon 1:13-15
  F.  Moav 2:1-3
  G.  Yahuda 2:4, 5
  Ğ.  İsrail 2:6-16
II.  İSRAİL’İN SUÇU VE CEZASI 3-6.
  A.  İşitilecek İlk Çağrı 3.
  B.  İşitilecek İkinci Çağrı 4.
  C.  İşitilecek Üçüncü Çağrı 5:1-17
  Ç.  İlk Felaket 5:18-27
  D.  İkinci Felaket 6.
III.  YAKLAŞAN YARGININ SİMGELERİ 7:1 – 9:10
  A.  Çekirge Belası 7:1-3
  B.  Yakıp Yutan Ateş 7:4-6
  C.  Çekül İpi 7:7-9
  Ç.  Ara Olay: Amos’un Tehditler Karşısında Yılmaması 7:10-17
  D.  Bir Sepet Meyve 8.
  E.  Eşiklere Vurulması 9:1-10
IV.  İSRAİL’İN GELECEKTEKİ YENİLENMESİ 9:11-15

1. Çoban sözcüğünün karşılığı ro’eh, koyun yetiştiricisinin ise Noged’dir.