Ağıtlar Giriş


AĞITLAR

Yazar

William MacDonald


Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir.


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style. It is a good choice for your personal devotions and group Bible study.

© 1995 by William MacDonald, Believer’s Bible Commentary
Christian Missions in Many Lands, Inc.
PO Box 13, Spring Lake, NJ 07762
USA
— All Rights Reserved —


Giriş

“Bu bölüm, günahın bütün çekicilik ve heyecanına rağmen, beraberinde üzüntü, yas, ıstırap, ürünsüzlük ve acının ağırlıklarını getirdiğini sessizce hatırlatır. ‘Yiyelim içelim ve mutlu olalım’ düşüncesinin bir diğer yüzüdür.” — Charles R. Swindoll

I. KUTSAL YAZILAR’DAKİ YERİ

Bu küçük kitap Grekçe, Latince, İngilizce ve Türkçe çevirilerde “Ağıtlar” olarak yer alır. Yahudiler bu kitabı; 1, 2 ve 4’üncü bölümlerin ilk İbranice sözcüğüyle (nasıl ya da eyvah olarak çevrilen) belirtirler. Kitap, İ.Ö. 586’da Nebukadnessar tarafından yıkılan Yeruşalim konusu ile ilgili beş ayrı ağıttan oluşur.

Büyük olasılıkla akılda kalmasını kolaylaştırmak için şiirlerin satırları İbrani alfabesine göre düzenlenmiştir; ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar. Yalnız üçüncü bölümde üçer ayet aynı harfle başlar. 5’inci bölüm İbrani alfabesinde olduğu gibi, aynı sayıda ayete sahiptir (22. ayet), ama akrostiş biçimde yazılmamıştır.

Böyle bir yapıda yazılmış olmasının zorluğuna rağmen kitap, yurtsever olarak yürekten hissedilen üzüntüyü tutkuyla ifade etme konusunda başarılıdır.

II. KİTABIN YAZARI

Ağıtlar Kitabı’nda yazarının adı belirtilmemiştir, ama Yeremya’nın yazdığına inanılır. Bu konudaki inanç 18. yüzyıla kadar tartışılmamıştır.

Ağıtlar Kitabı’nın Grekçe çevirisinde (Septuaginta) şöyle bir giriş cümlesi bulunmaktadır: “İsrail sürgüne gönderildikten ve Yeruşalim viraneye döndükten sonra, Yeremya bu ağıtlarla Yeruşalim için oturup yas tutmuş ve şöyle demiştir…’ (Burada 1’inci bölüm başlar).

Kitabın üslubu, “ağlayan peygamber” düşüncesini akla getirir ve 2.Tarihler 35:25’de, Yeremya ile ağıt ya da yas biçimleriyle bağlantı kurulur. Yazarın olaya tanık olduğu gerçeği ve akla başka bir isim gelmemesi, ağıtları Yeremya’nın yazdığı inancını paylaşan geleneksel Yahudi ve Hıristiyan görüşü tarafından desteklenir.

III. TARİH

Siyon’un viraneliği hakkında ilk ağızdan yapılan tanımlamalar öylesine canlıdır ki, olaydan çok kısa bir süre sonra yazıya geçirilmiş olması mümkündür (İ.Ö. yaklaşık 586 ya da 585). Bu tarihlerde Yeremya henüz Mısır’a gitmemiştir.

IV. ÖN OLAYLAR VE KONULAR

Yeruşalim’in düşüşü, korkunç bir acı ve sıkıntı dönemiydi. Ağıtlar Kitabı’nın yazılmasının nedeni işte bu felaketti.

Bu kitap, Yeremya’nın önbildirilerine bir tür ek olarak görülebilir. Peygamberin Yeruşalim’in ve tapınağın yıkımından dolayı duyduğu derin üzüntüyü ifade eder. Önbildirilerinin yerine geldiğini görerek mutlu olmak yerine Yeremya, halkının çektiği sıkıntılar nedeniyle acı acı ağlar.

Yeremya’nın sözlerini içermesinin yanı sıra, kitapta şu düşüncelere de yer verilmektedir:

  1. Sözcülüğünü Yeremya’nın yaptığı Yahudiler’in sağ kalanlarının Babil istilasına tanık olurken duydukları üzüntü.
  2. Acı çekmek, kanını dökmek ve Golgota’daki çarmıhta ölmek için gelen Mesih’in ıstırabı (Bk. 1:12).
  3. Yakup’un büyük sıkıntısı, sıkıntı döneminden geçmeye çağrılacak olan Yahudiler’in sağ kalanlarının duyacağı üzüntü.

 

Yenilenmeye Giden Yol
Günah Istırap (1:8)
Üzüntü Tövbe (1:20)‏
Dua Umut (3:19-24)‏
İman Yenilenme (5:21)‏

 

ANA HATLAR
      Bölüm
I.  YERUŞALİM’İN KORKUNÇ YIKIMI 1:1-11
II.  HALKIN ÜZÜNTÜSÜ, İTİRAFI VE DUASI  1:12-22
  A.  Ağlayış . 1:12-17
  B.  İtiraf 1:18, 19
  C.  Dua 1:20-22
III.  YERUŞALİM’İ CEZALANDIRAN RAB 2.
  A.  Tanrı’nın Gazabının Etkileri 2:1-13
  B.  Tanrı’nın Gazabının Nedeni – Sahte Peygamberlerin Halkı Yanlış    Şekilde Uyarması 2:14
  C.  Yoldan Geçenlerin Alay Etmesi 2:15, 16
  Ç.  Tanrı’nın Tehditlerinin Gerçekleşmesi 2:17
  D.  Tövbeye Çağrı  2:18, 19
  E.  Tanrı’nın Merhameti İçin Edilen Dua 2:20-22
IV.  PEYGAMBER SAĞ KALANLARIN ÜZÜNTÜ VE İTİRAFLARINI  DİLE GETİRİYOR 3.
  A.  Tanrı’nın Yargıları 3:1-18
  B.  Rab’bin Merhameti 3:19-39
  C.  Ruhsal Yenilenmeye Çağrı 3:40-42
  Ç.  Yeremya’nın Yeruşalim İçin Duyduğu Üzüntü 3:43-51
  D.  Peygamberin Düşmanlarından Kurtarılmak İçin Ettiği Dua 3:52-66
V.  YAHUDA’NIN GEÇMİŞİNİN VE BUGÜNÜN KARŞILAŞTIRILMASI 4:1-20
VI.  GELECEKTE GERÇEKLEŞMESİ BEKLENEN EDOM’UN YIKIMI VE YAHUDA’NIN YENİLENMESİ 4:21, 22
VII.  SAĞ KALANLAR, MERHAMET ETMESİ VE KENDİLERİNİ YENİLEMESİ İÇİN TANRI’YA YALVARIRLAR 5.