3 Yuhanna Giriş


YUHANNA’NIN

ÜÇÜNCÜ MEKTUBU

Yazar

William MacDonald


Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir.


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style. It is a good choice for your personal devotions and group Bible study.

© 1995 by William MacDonald, Believer’s Bible Commentary
Christian Missions in Many Lands, Inc.
PO Box 13, Spring Lake, NJ 07762
USA
— All Rights Reserved —


Giriş

“Bu, Kutsal Kitap öğrencisinin üzerinde durmak isteyebileceği, İsa’nın öğrencilerinin yaşadığı dönemdeki Hıristiyan yaşamının son bir görüntüsüdür. Açıklanan durum ideal olmamakla birlikte, büyümekte olan bir imanın özgürlüğüne ve canlılığına tanıklık etmektedir.” — B.F. Westcott

I. KUTSAL YAZILAR’DAKİ YERİ

Yeni Antlaşma’daki en kısa kitap olan 3.Yuhanna bile (orijinalinde 2.Yuhanna’dan yalnızca bir satır daha kısadır), “tüm Kutsal Yazılar’ın… yararlı olduğu” ilahi gerçeğini gösterir. 2.Yuhanna’da olduğu gibi, burada da anahtar sözcükler sevgi ve gerçektir. Ancak sevginin, gerçeği öğretmeyenlerle oyalan­mayı reddederek sağlamlığını vurgulayan 2.Yuhanna’nın aksine 3.Yuhanna, sevginin, gerçekle ilerleyenlere yardımcı oluşundaki yumuşaklığından söz eder.

II. KİTABIN YAZARI

3.Yuhanna’nın dışsal kanıtı 2.Yuhanna’nınkine benzer. Bu mektupların çok kısa ve kişisel olmaları, 1.Yuhanna’daki gibi çok sayıda kanıt içermemelerinin nedenini açıklar.

Origen ve Eusebius, 3.Yuhanna’yı tartışmalı kitaplar (antilegomena) arasında sayarlar. Yeruşalimli Cyril gibi, her ikisi de İskenderiyeli olan Clement ve Dionysius da 3.Yuhanna’yı kabul etmişlerdir. Muratorian Kanonu’nun bu konudaki kanıtı çok belirgin değildir.

İçsel kanıt bu mektubu 2.Yuhanna ve 1.Yuhanna ile ilişkilendirir. Üç mektup da birbirini desteklemektedir. Diğer iki mektubu yazdığı düşünülen Elçi Yuhanna’nın, 3.Yuhanna’yı da yazmış olduğuna ilişkin geleneksel görüşten kuşku duymamız için bir neden yoktur.

III. TARİH

 Bu kısa mektubun tarihsel çerçevesi, bize birinci yüzyılın ikinci yarısındaki kilise yaşamının canlı bir görünümünü verir. Elçi yazılarında üç karakteri gözler önüne serer: Konuksever ve ruhsal Gayus, değerli Dimitrios ve sevgisiz, bencil Diyotrefis. Diyotrefis, herhangi bir toplulukta ortaya çıkabilecek olan güçlü kişisel amaçlara sahip birine örnek olabilir. Ancak üyelerin birbirine eşit olduğu bir ihtiyar heyetinde, birinin ötekilerden üstün olma eğilimini de ortaya koyabilir. Bu eğilim 2. yüzyıldan bugüne varlığını sürdüren “monarşik piskoposluğun” (en üst konumda bir yönetici) doğmasına yol açmıştır.

IV. ÖN OLAYLAR VE KONULAR

Bu kısa mektubun tarihsel arka planı, bize ilk yüzyılın ikinci yarısındaki kilise yaşamına dair kuvvetli bir bakış sunmaktadır. Elçi, birkaç ifadeyle üç tip insan resmetmektedir: konuksever ve ruhsal Gayus, övülmeye değer Dimitrios, son olarak da bencil ve sevgisiz olan Diotrefis. Diotrefis herhangi bir kilise bünyesinde görülebilen çok dikbaşlı bir kişiliği resmedebilir. Öte yandan, daha önce eşit olan bir ihtiyar heyeti üzerinde, öncelik ve hakimiyet kazanan bir ihtiyar olma eğilimini de gösterebilir. Bu ikinci eğilim, ikinci yüzyıldan itibaren “monarşik piskoposluk” (baskın bir gözetmen veya piskopos tarafından tepeden yönetilme) yapısına evrilmiştir.

 

ANA HATLAR
    Ayet
I. SELAMLAMA 1-4.
II. İMANLI GAYUS 5-8.
III. DİKTATÖR DİOTREFİS 9-11.
IV. SADIK İMANLI DİMİTRİOS 12.
V. ELÇİNİN PLANI VE KUTSAMA 13-14.