2 Tarihler 7

7:1-7   “Süleyman duasını bitirince, gökten ateş yağdı; yakmalık sunularla kurbanları yiyip bitirdi. RAB’bin görkemi tapınağı doldurdu.” Halk, görkem bulutunun tapınağın üzerine indiğini gördü. Avluda Rab’be tapınarak ve O’nu överek yüzüstü yere kapandılar. Süleyman halkı binlerce sığır ve davarı Rab’be kurban olarak sunmaları için yönlendirdi.

Kâhinler yerlerini aldılar. Levililer, Davut’un Rab’bi övmek için yaptırdığı müzik aletlerini çaldılar. Levililer’in karşısında duran kâhinler borazanlarını çaldı ve tüm İsrail ayakta izledi.

Tunç sunak bu kadar büyük sayıda kurban ve sunu için yeterince büyük değildi.

7:8-10   Adanma şenliği, Kefaret Günü’yle birlikte yedi gün sürdü. Bunu Tapınma Çadırı’nı kurma şenliği izledi. Süleyman daha sonra halkı evlerine gönderdi.

7:11-16   Süleyman tapınağı ve kendi sarayını tamamladıktan sonra, Rab bir gece ona görünerek vaatler verdi ve uyarılarda bulundu. Rab, kuraklık, çekirge ya da salgın hastalık gönderdiğinde, halk alçakgönüllü davranmalı, dua etmeli ve kötü yollarından dönmeliydi. Tanrı o zaman günahlarını bağışlayacak ve onları yenileyecekti.

14. ayet, tüm kitabın anahtar metni olabilir. Aslında seçilmiş İsrail halkına hitap etmesine rağmen, ayetin Kutsal Kitap mirasına sahip uluslar için de uygulanmasında sakınca yoktur. Bu uyarılar her zaman yenilenme ve uyanışa götüren kesin yoldu. Koşullar yerine getirilirse, vaatlerin gerçekleşeceği kesindir.

J. Barton Payne şu yorumu yapar:

Tarihler Kitapları’nın en iyi bilinen ayeti olan bu önemli ayet, Kutsal Kitap’ın hiçbir yerinde ifade edilmeyen bir biçimde, Tanrı’nın ulusu Süleyman’ın, Ezranın ya da kendi ülkemizde kutsaması için neler istediğini gösterir. İman edenler günahlarından vazgeçmeli, benliği merkez alan yaşamlarından dönmeli, Tanrının sözüne ve isteğine boyun eğmelidirler. Ancak o zaman gökyüzünden uyanış gönderilecektir. 1

7:17-22   Eğer Süleyman Tanrı’nın yollarını izlerse tahtı sağlamlaştırılacak ve soyunun tahtına oturmasına izin verilecekti. Öte yandan Süleyman ve halkı diğer ilahlar uğruna Tanrı’dan vazgeçerlerse, sürgüne gönderileceklerdi ve Tanrı tapınağı reddedecekti. Öyle ki, tapınak diğer ulusların önünde, İsrail Rab’bi terk ettiği için bir alay konusu haline gelecekti.

16. ayet, tapınağın her çağda ayakta kalacağını belirtiyor gibidir; yine de biz tapınağın İ.Ö. 586’da yıkıldığını biliyoruz. Bunun açıklaması elbette, Tanrı’nın vaadinin, İsrail’in sadakat ve itaatine bağlı oluşudur. 19 ve 20. ayetlerde, özellikle halk putperestliğe döndüğü takdirde Tanrı’nın tapınağı reddedeceği konusunda uyarılar bulunur.

 

Kutsal Kitap

1 Süleyman duasını bitirince, gökten ateş yağdı; yakmalık sunularla kurbanları yiyip bitirdi. RABbin görkemi tapınağı doldurdu.
2 RABbin Tapınağı Onun görkemiyle dolunca kâhinler tapınağa giremediler.
3 Gökten yağan ateşi ve tapınağın üzerindeki RABbin görkemini gören İsrailliler avluda yüzüstü yere kapandılar; RABbe tapınarak Onu övdüler: ‹‹RAB iyidir;
Sevgisi sonsuza dek kalıcıdır.››
4 Kral ve bütün halk RABbin önünde kurban kestiler.
5 Kral Süleyman yirmi iki bin sığır, yüz yirmi bin davar kurban etti. Böylece kral ve halk Tanrının Tapınağını adamış oldular.
6 Kâhinler yerlerini almışlardı. Kral Davutun RABbi övmek için yaptırdığı ve ‹‹RABbin sevgisi sonsuza dek kalıcıdır›› diyerek överken kullandığı çalgıları alan Levililer de yerlerini almıştı. Levililerin karşısında duran kâhinler borazanlarını çalıyorlardı. Bu sırada bütün İsrailliler ayakta duruyordu.
7 Süleyman RABbin Tapınağının önündeki avlunun orta kısmını kutsadı. Yakmalık sunularla esenlik sunularının yağlı parçalarını orada sundu. Çünkü yaptırdığı tunç sunak yakmalık sunuları, tahıl sunularını ve yağlı parçaları almadı.
8 Süleyman, Levo-Hamattan Mısır Vadisine kadar her yerden gelen İsraillilerin oluşturduğu çok büyük bir toplulukla birlikte bayramı yedi gün kutladı.
9 Sekizinci gün kutsal bir toplantı yaptılar. Sunağı adamaya yedi gün, bayramı kutlamaya da yedi gün ayırdılar.
10 Kral yedinci ayın yirmi üçüncü günü halkı evlerine gönderdi. RABbin, Davut, Süleyman ve halkı İsrail için yapmış olduğu iyilikten dolayı hepsi mutluydu, sevinçle coşuyordu.
11 Süleyman RABbin Tapınağını, sarayı ve RABbin Tapınağıyla kendi sarayında yapmayı istediği bütün işleri başarıyla bitirince,
12 RAB geceleyin ona görünerek şöyle dedi: ‹‹Duanı duydum. Burayı kendime kurban sunulan tapınak olarak seçtim.
13 ‹‹Yağmur yağmasın diye göğü kapadığımda, toprağın ürününü yiyip bitirmesi için çekirgelere buyruk verdiğimde ya da halkımın arasına salgın hastalık gönderdiğimde,
14 adımla çağrılan halkım alçakgönüllülüğü takınır, bana yönelip dua eder, kötü yollarından dönerse, gökten onları duyacağım, günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa kavuşturacağım.
15 Gözlerim burada edilen duaya açık, kulaklarım işitici olacak.
16 Adım sürekli orada bulunsun diye bu tapınağı seçip kutsal kıldım. Gözlerim onun üstünde, yüreğim her zaman orada olacaktır.
17 Sana gelince, baban Davutun yaptığı gibi yollarımı izler, buyurduğum her şeyi yapar, kurallarıma ve ilkelerime uyarsan,
18 baban Davutla, ‹İsrail tahtından senin soyunun ardı arkası kesilmeyecektir› diye yaptığım antlaşmaya bağlı kalıp krallığını pekiştireceğim.
19 ‹‹Ama siz yollarımdan sapar, kurallarımı, buyruklarımı bırakır, gidip başka ilahlara kulluk eder, taparsanız,
20 size verdiğim ülkeden sizi söküp atacağım, adıma kutsal kıldığım bu tapınağı terk edeceğim; burayı bütün ulusların aşağılayıp alay ettiği bir yer durumuna getireceğim.
21 Bu gösterişli tapınağın önünden geçenler hayretle, ‹RAB bu ülkeyi ve tapınağı neden bu duruma getirdi?› diye soracaklar.
22 Ve diyecekler ki, ‹İsrail halkı, atalarını Mısır’dan çıkaran Tanrıları RAB’bi terk etti; başka ilahların ardından gitti, onlara tapıp kulluk etti. RAB bu yüzden bu kötülükleri başlarına getirdi.› ››

1. J. Barton Payne, “2. Chronicles” The Wycliffe Bible Commentary, s.397.