2 Tarihler 36

N. Kral Yehoahaz (36:1-3)

Yahuda’nın esir alınması aşama aşama gerçekleşti. İ.Ö. 605’te Nebukadnessar Yeruşalim’e girdi. Yehoyakim’i bir köle kral yaptı ve aralarında Daniel’in de bulunduğu esirleri Babil’e götürdü (2Kr.24:1). İ.Ö. 597’de Nebukadnessar Yeruşalim’i tekrar alarak Yehoyakim’i sınır dışı etti ve içlerinde Hezekiel’in de bulunduğu bazı kişileri daha esir aldı (2Kr.24:10). Sonunda İ.Ö. 586’da Nebukadnessar tapınağı yıktı ve yoksulların dışında herkesi yanında götürdü (2Kr. 25:1-10).

Yehoahaz yalnızca üç ay krallık yaptı, sonra Mısır Kralı tarafından tahttan indirildi ve ağır haraç ödemeye zorlandı. Yehoahaz kötü bir adamdı ve babası Yoşiya’ya hiç benzemiyordu (2Kr.23:31-34). Daha sonra öldüğü Mısır’a götürüldü.

O. Kral Yehoyakim (36:4-8)

Yehoyakim olarak da anılan Elyakim, Yehoahaz’ın büyük kardeşiydi. Neko tarafından tahta geçirildi. On bir yıllık krallığı kötülükle doluydu ve bu krallığa Nebukadnessar son verdi. İ.Ö. 605’te Nebukadnessar tapınağı yağmaladı ve Yehoyakim’i Babil’e götürmek istedi, ama başaramadı. Tarihler Kitapları’nda bu gerçek yazılı olmasa da biz onun, Yeremya’nın önceden bildirdiği gibi, Yeruşalim’de alçakça öldürüldüğünü biliyoruz (Yer.22:19; 36:30).

Ö. Kral Yehoyakin (36:9, 10)

Yehoyakin kral olduğunda on sekiz yaşındaydı. 1 Yeruşalim’de yalnızca üç ay on gün krallık yaptı. Yehoyakin, Yeruşalim’den umudunu kesti ve yaşamının diğer otuz yedi yılını Babil’deki bir cezaevinde geçirdi. Nebukadnessar’ın ölümünden sonra özgür bırakıldı ve saygın bir konuma getirildi (2Kr. 25:27-30).

P. Kral Sidkiya (36:11-19)

Diğer adı Mattanya olan Sidkiya,Yoşiya’nın oğullarından biriydi. Yehoyakin Babilliler’e sadık kalmadığından, Babilliler Sidkiya’yı tahta geçirdiler. Sidkiya Rab’bin gözünde kötü olanı yaptı ve Peygamber Yeremya’nın önünde kendini alçaltmayı reddetti. Nebukadnessar’a verdiği sözü yerine getirmedi ve başkaldırdı. Yeruşalim on sekiz ay süren korkunç bir kuşatmaya maruz kaldı. Babilliler İ.Ö. 586’da kenti aldıklarında, kenti ve tapınağı yıktılar. Sonra yoksulların dışında herkesi sürgüne götürdüler.

IV. BABİL SÜRGÜNÜ (36:20, 21)

Yahudi halkı 490 yıl boyunca Şabat Yılı’nı kutlamayı reddetmişti. Bu nedenle ülkeleri yetmiş yıl boyunca Şabat’ı tutmak zorunda bırakılacaktı. Yetmiş yıllık sürgünün farklı biçimlerde hesap edilmesi için Ezra Kitabı’nın giriş kısmına bakınız.

V. KOREŞ’İN BUYRUĞU (36:22-23)

Yahuda halkı sürgündeyken Babil, Persler tarafından fethedildi. Esaret başladıktan 70 yıl sonra Pers Kralı Koreş, Yahudiler’in ülkelerine geri dönmelerine izin veren bir duyuruda bulundu.

Eski Antlaşma kitaplarının İbranice düzeninde, Tarihler Kitapları’nın sonda bulunması dikkat çekicidir. Kitap bir lanetle (Mal.4:6) değil, şu olumlu ve teşvik edici notla son bulur:

“Pers Kralı Koreş şöyle diyor: ‘Göklerin Tanrısı Rab yeryüzünün bütün krallıklarını bana verdi. Beni Yahuda’daki Yeruşalim Kenti’nde kendisi için bir tapınak yapmakla görevlendirdi. Aranızda O’nun halkından kim varsa oraya gitsin. Tanrısı RAB onunla olsun!’”

 

Kutsal Kitap

1 Yahuda halkı babası Yoşiyanın yerine oğlu Yehoahazı Yeruşalime kral yaptı.
2 Yehoahaz yirmi üç yaşında kral oldu ve Yeruşalimde üç ay krallık yaptı.
3-4 Mısır Kralı Neko Yeruşalimde onu tahttan indirerek ülke halkını yüz talant gümüş ve bir talant altın ödemekle yükümlü kıldı. Yehoahazın ağabeyi Elyakimi de Yahudayla Yeruşalim Kralı yaptı ve adını değiştirip Yehoyakim koydu. Sonra kardeşi Yehoahazı alıp Mısıra döndü.
5 Yehoyakim yirmi beş yaşında kral oldu ve Yeruşalimde on bir yıl krallık yaptı. Tanrısı RABbin gözünde kötü olanı yaptı.
6 Yehoyakime saldıran Babil Kralı Nebukadnessar Babile götürmek için onu tunç zincirlerle bağladı.
7 RABbin Tapınağındaki bazı eşyaları da alıp Babilde kendi tapınağına yerleştirdi.
8 Yehoyakimin yaptığı öbür işler, iğrençlikleri, onunla ilgili açığa çıkan kötülükler İsrail ve Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Yerine oğlu Yehoyakin kral oldu.
9 Yehoyakin on sekiz yaşında kral oldu ve Yeruşalimde üç ay on gün krallık yaptı. O da RABbin gözünde kötü olanı yaptı.
10 İlkbaharda Kral Nebukadnessar onu ve RABbin Tapınağındaki bazı değerli eşyaları Babile getirtti. Yehoyakinin yerine akrabası Sidkiyayı Yahuda ve Yeruşalim Kralı yaptı.
11 Sidkiya yirmi bir yaşında kral oldu ve Yeruşalimde on bir yıl krallık yaptı.
12 Tanrısı RABbin gözünde kötü olanı yaptı. RABbin sözünü bildiren Peygamber Yeremyanın karşısında alçakgönüllü davranmadı.
13 Sidkiya Tanrı adıyla kendisine bağlı kalacağına ant içiren Kral Nebukadnessara karşı ayaklandı. İsrailin Tanrısı RABbe dönmemek için direnerek inat etti.
14 Üstelik kâhinlerin ve halkın önderleri de öteki ulusların iğrenç törelerine uyarak ihanetlerini gitgide artırdılar ve RABbin Yeruşalimde kutsal kıldığı tapınağını kirlettiler.
15 Atalarının Tanrısı RAB, halkına ve konutuna acıdığı için onları ulakları aracılığıyla defalarca uyardı.
16 Ama onlar Tanrının ulaklarıyla alay ederek sözlerini küçümsediler, peygamberlerini aşağıladılar. Sonunda RABbin halkına karşı öfkesi kurtuluş yolu bırakmayacak kadar alevlendi.
17 RAB Kildan Kralını onların üzerine saldırttı. Kildani ordusu gençlerini tapınakta kılıçtan geçirdi. Ne delikanlıya, ne genç kıza, ne yaşlıya, ne aksaçlıya acıdı. RAB hepsini Kildan Kralının eline teslim etti.
18 Kral, RAB Tanrının Tapınağındaki büyük küçük bütün eşyaları, tapınağın, Yahuda Kralının ve önderlerinin hazinelerini Babile taşıttı.
19 Tanrının Tapınağını ateşe verdiler, Yeruşalim surlarını yıkıp bütün sarayları yaktılar, değerli olan herşeyi yok ettiler.
20 Kildan Kralı kılıçtan kurtulanları Babile sürdü. Bunlar Pers krallığı egemen oluncaya dek onun ve oğullarının köleleri olarak yaşadılar.
21 Böylece RABbin Yeremya aracılığıyla söylediği söz yerine geldi: ‹‹Ülke tutulmayan Şabat yıllarını tamamlayıncaya, yetmiş yıl doluncaya kadar ıssız kalıp dinlenecek.›› topraklarını bir yıl dinlendirmesini buyurdu. Halk buna uymadı (bkz. Lev.26:33-35; Yer.25:8-11).
22 Pers Kralı Koreşin krallığının birinci yılında RAB, Yeremya aracılığıyla bildirdiği sözü yerine getirmek amacıyla, Pers Kralı Koreşi harekete geçirdi. Koreş yönetimi altındaki bütün halklara şu yazılı bildiriyi duyurdu:
23 ‹‹Pers Kralı Koreş şöyle diyor: ‹Göklerin Tanrısı RAB yeryüzünün bütün krallıklarını bana verdi. Beni Yahuda’daki Yeruşalim Kenti’nde kendisi için bir tapınak yapmakla görevlendirdi. Aranızda O’nun halkından kim varsa oraya gitsin. Tanrısı RAB onunla olsun!› ››

1. 9. ayet, Yehoyakin’in kral olduğunda sekiz, 2.Krallar 24:8 ise on sekiz ya­şında olduğunu söyler. 9. ayet, hiç kuşkusuz yazıcı hatası içerir, çünkü Yehoyakin tahta geçtikten yalnızca birkaç ay sonra Babilliler’e teslim olduğunda, birçok eşi vardı (2Kr.24:15). Bazı İbranice elyazmalarında, Eski Antlaşma’nın Grekçe çeviri­sinde ve Süryanice çevirilerde on sekiz yaşında olduğu yazılıdır.