2 Tarihler 33

K. Kral Manaşşe (33:1-20)

33:1-11   Babası Rab’be adanmış biri olmasına rağmen, Manaşşe Yahuda’nın en kötü kralı oldu. Elli beş yıl süren krallığı aynı zamanda en uzun krallıktı. Manaşşe’nin günahlarının listesi çok uzundur. Tanrı’nın kentini ve tapınağını putlarıyla kirletti ve Ben-Hinnom Vadisi’nde Molek’e, çocukların ateşte yakılarak kurban edilmesi uygulamasını canlandırdı. Manaşşe uslanmaz bir katildi. Tarihçi Josephus, Manaşşe’nin her gün idam uygulamaları buyurduğunu bildirmektedir. Peygamber Yeşaya’yı testereyle ikiye biçerek öldürdüğü söylenir (İbr.11:37’deki, “Testereyle biçildiler” ifadesi, bu söylentiyle ilgili olabilir). Manaşşe, Rab’bi dinlemeyi ve kötülüğünden dönmeyi reddettiğinde, Rab Asur Kralı’nı, Manaşşe’yi Asur kontrolü altındaki Babil’e götürmesi için harekete geçirdi.

33:12-20   Manaşşe’nin tövbesinden yalnızca 2.Tarihler Kitabı söz eder (18. ayetteki referans, Kutsal Kitap’taki Krallar Kitapları’ndan değil, artık bulunmayan dünyasal bir tarih kitabından alınmıştır). Manaşşe, yıllarca her türlü iğrenç puta hizmet ettikten sonra, Rab’bin Tanrı olduğunu öğrendi ve tövbe etti. Halkı Rab’be sadık kalma konusunda yönlendirmek ve temizlemek için elinden geleni yaptı. 17. ayette halk, sözü edilen tapınma yerlerini Yeruşalim dışında yalnız Tanrıları Rab’be sunu sunmak için kullanıyordu. Yasaya göre bu yasaklanmıştı, ama uygulama buna rağmen sürüyordu.

L. Kral Amon (33:21-25)

Manaşşe’nin ölümünden sonra, oğlu Amon babasının reformları yerine günahlarını izledi. Genç kral Amon, kendi evinde kendi hizmetkârları tarafından öldürülünceye kadar, yalnızca iki yıl egemenlik sürdü. Ülke halkı Amon’a düzen kuranların hepsini öldürdü. Yerine, oğlu Yoşiya’yı kral yaptı.

 

Kutsal Kitap

1 Manaşşe on iki yaşında kral oldu ve Yeruşalimde elli beş yıl krallık yaptı.
2 RABbin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların iğrenç törelerine uyarak RABbin gözünde kötü olanı yaptı.
3 Babası Hizkiyanın ortadan kaldırdığı puta tapılan yerleri yeniden yaptırdı. Baallar için sunaklar kurdu, Aşera putları yaptı. Gök cisimlerine taparak onlara kulluk etti.
4 RABbin, ‹‹Adım sonsuza dek Yeruşalimde bulunacaktır›› dediği RABbin Tapınağında sunaklar kurdu.
5 Tapınağın iki avlusunda gök cisimlerine tapmak için sunaklar yaptırdı.
6 Oğullarını Ben-Hinnom Vadisinde ateşte kurban etti; falcılık ve büyücülük yaptı. Medyumlara, ruh çağıranlara danıştı. RABbin gözünde çok kötülük yaparak Onu öfkelendirdi.
7 Manaşşe yaptırdığı putu Tanrının Tapınağına yerleştirdi. Oysa Tanrı tapınağa ilişkin Davutla oğlu Süleymana şöyle demişti: ‹‹Bu tapınakta ve İsrail oymaklarının yaşadığı kentler arasından seçtiğim Yeruşalimde adım sonsuza dek anılacak.
8 Kendilerine Musa aracılığıyla buyurduğum Kutsal Yasayı, kuralları, ilkeleri dikkatle yerine getirirlerse, İsrail halkının ayağını bir daha atalarına vermiş olduğum ülkenin dışına çıkarmayacağım.››
9 Ancak Manaşşe Yahudalılarla Yeruşalimde yaşayanları öylesine yoldan çıkardı ki, RABbin İsrail halkının önünde yok ettiği uluslardan daha çok kötülük yaptılar.
10 RAB Manaşşeyle halkını uyardıysa da aldırış etmediler.
11 Bunun üzerine RAB Asur Kralının ordu komutanlarını onların üzerine gönderdi. Manaşşeyi tutsak alıp burnuna çengel taktılar; tunç zincirlerle bağlayıp Babile götürdüler.
12 Ne var ki, Manaşşe sıkıntısında Tanrısı RABbe yakardı ve atalarının Tanrısı önünde son derece alçakgönüllü davrandı.
13 RABbe yalvarınca RAB yakarışını, duasını duydu ve onu yine Yeruşalime, krallığına getirdi. İşte o zaman Manaşşe RABbin Tanrı olduğunu anladı.
14 Sonra Davut Kenti için vadideki Gihon Pınarının batısından Balık Kapısının girişine kadar yüksek bir dış sur yaptı; Ofel Tepesini de bu surla çevirdi. Yahudanın bütün surlu kentlerine komutanlar yerleştirdi.
15 RABbin Tapınağından yabancı ilahları ve diktirdiği putu çıkardı; tapınağın bulunduğu tepede ve Yeruşalimde yaptırdığı bütün sunakları kaldırıp kentin dışına attı.
16 RABbin sunağını yeniden kurup üzerinde esenlik ve şükran kurbanları kesti; Yahuda halkına İsrailin Tanrısı RABbe kulluk etmeleri için buyruk verdi.
17 Ne var ki, halk tapınma yerlerinde kurban sunmayı sürdürdü; ancak yalnız Tanrıları RABbe kurban sunuyorlardı.
18 Manaşşenin yaptığı öbür işler, Tanrısına yakarışı ve İsrailin Tanrısı RABbin adına onu uyaran bilicilerin sözleri, İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.
19 Duası, Tanrının ona yanıtı, gururundan dönmeden önce işlediği bütün günahlar, ihaneti, yaptırdığı tapınma yerleri, Aşera putlarıyla öbür putları diktirdiği yerler Hozayın tarihinde yazılıdır.
20 Manaşşe ölüp atalarına kavuşunca, kendi sarayına gömüldü. Yerine oğlu Amon kral oldu. Septuaginta ‹‹Bilicilerin››.
21 Amon yirmi iki yaşında kral oldu ve Yeruşalimde iki yıl krallık yaptı.
22 Amon da babası Manaşşe gibi RABbin gözünde kötü olanı yaptı. Babası Manaşşenin yaptırdığı putlara kurban sundu, onlara taptı.
23 Ancak RABbin önünde alçakgönüllülüğü takınan babası Manaşşenin tersine, giderek suçunu artırdı.
24 Görevlileri düzen kurup onu sarayında öldürdüler.
25 Ülke halkı Kral Amon’a düzen kuranların hepsini öldürdü. Yerine oğlu Yoşiya’yı kral yaptı.