2 Tarihler 3

3:1-4   Uzun süren tasarılar ve hazırlıklardan sonra, Süleyman’ın krallığının dördüncü yılında tapınağın yapımına başlandı. Yüz elli binin üzerinde işçi ve neredeyse sınırsız kaynakla başlanan bu dev girişimin tamamlanması yine de yedi yılı bulacaktı.

Bu temeller Moriya Dağı’nda atıldı. Tapınak yirmi yedi metre uzunluğunda, dokuz metre genişliğinde ve elli dört metre yüksekliğinde olacaktı (1. Krallar 6’da daha fazla ayrıntıya yer verilmiştir). Tapınak tapınma çadırının yaklaşık iki katı büyüklüğündeydi. Dokuz metre uzunluğunda bir giriş ya da sundurması bulunmaktaydı. 1

3:5-9   Tapınağın içindeki birinci katta iki oda yapılmıştı. Bu iki odadan biri ana bölüm, diğeri ise En Kutsal Yer’di. Bina taştan yapılmıştı. İç bölümü önce çam tahtasıyla sonra da saf altınla kaplanmıştı. Çeşitli motiflerle süslenen bölüm, değerli taşlarla bezenmişti. Tapınağın içinde gözle görülen her şey altındandı. Altın Tanrı’yı simgeliyordu ve tapınağı dolduracak olan Rab’bin yüceliğini resmetmekteydi.

3:10-13   En Kutsal Yer’e iki Keruv heykeli konmuştu (Sandığın üstündeki Bağışlanma Kapağı’nın bir bölümünü oluşturan iki Keruv’a ek olarak). Keruvlar’ın kanat uzunluğu bir araya getirildiğinde En Kutsal Yer’in eninin tamamına erişmekteydi. Antlaşma Sandığı daha sonra onların altına yerleştirilecekti (5:7). Keruvlar, Kutsal Kitap’ta sık sık görülen ruhsal varlıklardır. Duvarlar (7. ayet) ve perde (14. ayet) onlarla dekore edilmişti. Bu dekorasyon, Keruvlar’ın sürekli Tanrı’yı beklemelerini simgelerdi. Tapınak ve tapınma çadırı, Tanrı’nın gerçek konutunun örnekleriydiler – gökyüzünde göksel ordular tarafından Tanrı’ya gece gündüz tapınılır (İbr.8:5). Keruvlar aynı zamanda Mesih’i de simgeliyorlardı (Yu.1:14. Konut kurmak, barınmak anlamına gelir; 2:19).

3:14-17   Tapınma çadırında olduğu gibi, perde iki odayı birbirinden ayırıyordu. Aynı zamanda tapınakta odalar arasında kapılar da vardı (7. ayet). Başlıklı iki sütun ve yüz adet nar motifi, tapınağın ön kısmına yerleştirilmişti. 2 Sağdaki sütun Yakin (Pekiştirir), soldaki sütun Boaz (Güç Tanrı’dadır) olarak adlandırılmıştır.

 

Kutsal Kitap

1 Süleyman bundan sonra RABbin Yeruşalimde babası Davuta göründüğü Moriya Dağında RABbin Tapınağını yaptırmaya başladı. Yevuslu Ornanın olan bu harman yerini Davut sağlamıştı.
2 Süleyman krallığının dördüncü yılının ikinci ayının ikinci gününde yapıyı başlattı.
3 Tanrının Tapınağı için attığı temel, eski ölçülere göre altmış arşın uzunluğunda, yirmi arşın genişliğindeydi.
4 Tapınağın ön cephesini boydan boya kaplayan eyvanının genişliği yirmi arşın, yüksekliği yüz yirmi arşındıfı. Süleyman iç duvarları saf altınla kaplattı.
5 Ana bölümün duvarlarını da önce çam tahtasıyla, sonra saf altınla kaplattı; hurma ağacı ve zincir motifleriyle süsletti.
6 Tapınağı değerli taşlarla bezetti. Kullanılan altın Parvayimden getirilmişti.
7 Kirişleri, kapı eşiklerini, duvarlarla kapıları altınla kaplattı. Duvarlara Keruvlar oydurdu.
8 En Kutsal Yeri yaptı: Uzunluğu tapınağın genişliğine eşitti; uzunluğu da genişliği de yirmişer arşındı. En Kutsal Yerin iç duvarlarını altı yüz talant saf altınla kaplattı.
9 Altın çivilerin ağırlığı elli şekeldi. Süleyman yukarı odaları da altınla kaplattı.
10 En Kutsal Yerde iki Keruv heykeli yaptırarak altınla kaplattı.
11 Keruvların kanatlarının uzunluğu yirmi arşındı. Keruvlardan birinin kanadı beş arşındı ve tapınağın duvarına erişiyordu. Öbür kanat da beş arşındı ve öteki Keruvun kanadına değiyordu.
12 Aynı şekilde öteki Keruvun da kanadı beş arşındı ve tapınağın duvarına erişiyordu. Öbür kanat da beş arşındı ve birinci Keruvun kanadına değiyordu.
13 Ayakta duran ve açılmış kanatlarının uzunluğu yirmi arşın olan Keruvların yüzü ana bölüme bakıyordu.
14 En Kutsal Yerin perdesi lacivert, mor, kırmızı kumaştan ve ince ketenden yapılmıştı. Üzerinde Keruv işlemeleri vardı.
15 Süleyman otuz beşer arşın yüksekliğinde iki sütun yaptırıp tapınağın önüne diktirdi. Sütun başlıkları beşer arşın yüksekliğindeydi.
16 Gerdanlığa benzerfö zincirler yaptırarak sütunların üzerine koydurdu. Yüz nar motifi yaptırıp zincirlere taktırdı.
17 Sütunları tapınağın önüne diktirip sağdakine Yakin, soldakine Boaz adını verdi. gelebilir.

1. Eyvan, yüz yirmi arşın mı (yaklaşık 54 m. 3:4]), yoksa 30 arşın (yaklaşık 13.5 m. 1Kr.6: 2]) yüksekliğinde miydi? Bazıları bunun bir kopya hatası olduğunu söylerler. Josephus ve diğerleri, gerçek yüksekliğin yüz yirmi arşın (yaklaşık 54 m.) olduğunu iddia ederler. Matthew Poole, yüz yirmi arşının ufak bir kuleyi belirttiğini düşünür.

2. Tapınağın önündeki sütunlar otuz beşer arşın mı (yaklaşık 15,8 m.), yoksa on sekiz arşın (yaklaşık 8,1 m. 1Kr.7:15; Yer.52:21]) yüksekliğindeydi? 1.Krallar’ın özellikle bir sütunun yüksekliğine, 15. ayetin dipnotunun ise sütunların otuz beş arşın uzunluğunda (iki sütunun birlikte uzunluğu) olduğuna işaret ettiğine dikkat edin. Başka bir deyişle, otuz beş arşın büyük olasılıkla önce bir parça olarak dökümü yapılmış ve sonra ikiye kesilmiş sütunların toplam uzunluğuydu. Bu, sü­tunların her birinin yaklaşık on sekiz arşın olduğunu gösterir.