2 Tarihler 16

16:1   Asa’nın krallığının sonraki yıllarında,1 İsrail Kralı Baaşa halkının Asa’nın tarafına geçmesine engel olmak için Yeruşalim yakınlarındaki Rama Kenti’ni güçlendirdi.

16:2-6   Asa, Kûşlular tarafından kuşatıldığında yapmış olduğu gibi Rab’bin gücüne güvenmek yerine, bu kez insanların yardımına başvurdu. Rab’bin hazinesini, Ben-Hadat’ın yardımını satın alabilmek için Şam’a gönderdi. Aram Kralı kuzeyden İsrail’e saldırdı ve Baaşa’yı Rama’dan çekilmeye zorladı. Asa’nın planı görünürde işe yaramıştı, ama Tanrı hoşnut değildi.

16:7-10   Bu durum Yahve tarafından kesinlikle onaylanmamıştı. Bu nedenle Bilici Hanani’yi Asa’yla konuşması için gönderdi. Hanani cesurca, kralı akılsızca davranmakla suçladı. Rab onu Kûşlular’dan kurtarmamış mıydı? Asa benliğin gücüne güvenerek savaşmayı seçtiğinden, bundan böyle ülkesinde savaşlar olacaktı. Asa kızmıştı. Daha önce olduğu gibi Rab’bin sözüne kulak vermek yerine (15:8), Hanani’yi hapse attı.

16:11-14   Asa Rab’bin yollarına aykırı biçimde çalışmayı seçti. Bu nedenle, ayaklarından hastalandı. Ama Asa yine de tövbe etmeyi ve Rab’be geri dönmeyi reddetti. Rab’be yönelmek yerine hekimlere baş vurdu ve bir süre sonra öldü. Bazı kişiler burada sözü edilen hekimlerin büyücü ya da ruhsal şifacılar olduklarını düşünürler.

Kötü sonuna rağmen Asa, Yahuda’nın gördüğü en iyi krallardan biriydi (15:17). Öldüğünde, halk onun için yas tuttu. 14. ayetteki “büyük bir ateş” sözcüğü cesedin yakıldığını değil, buhur yakıldığını belirtir.

 

Kutsal Kitap

1 Yahuda Kralı Asanın krallığının otuz altıncı yılında İsrail Kralı Baaşa Yahudaya saldırmaya hazırlanıyordu. Asanın topraklarına giriş çıkışı engellemek amacıyla, Rama Kentini güçlendirmeye başladı.
2 Bunun üzerine Asa, RABbin Tapınağının ve sarayın hazinelerindeki altın ve gümüşü çıkararak şu haberle birlikte Şamda oturan Aram Kralı Ben-Hadata gönderdi:
3 ‹‹Babamla baban arasında olduğu gibi seninle benim aramızda da bir antlaşma olsun. Sana gönderdiğim bu altınlara, gümüşlere karşılık, sen de İsrail Kralı Baaşa ile yaptığın antlaşmayı boz, topraklarımdan askerlerini çeksin.››
4 Kral Asanın önerisini kabul eden Ben-Hadat, ordu komutanlarını İsrail kentlerinin üzerine gönderdi. İyonu, Danı, Avel-Mayimi, Naftalinin bütün ambarlı kentlerini ele geçirdiler.
5 Baaşa bunu duyunca Ramanın yapımını durdurup işe son verdi.
6 Kral Asa bütün Yahudalıları çağırttı; Baaşanın Ramanın yapımında kullandığı taşlarla keresteleri alıp götürdüler. Asa bunlarla Geva ve Mispa kentlerini onardı.
7 O sırada Bilici Hanani Yahuda Kralı Asaya gelip şöyle dedi: ‹‹Tanrın RABbe güveneceğine Aram Kralına güvendin. Bu yüzden Aram Kralının ordusu elinden kurtuldu.
8 Kûşlularla Luvlular, çok sayıda savaş arabaları, atlılarıyla büyük bir ordu değil miydiler? Ama sen RABbe güvendin, O da onları eline teslim etti.
9 RABbin gözleri bütün yürekleriyle kendisine bağlı olanlara güç vermek için her yeri görür. Akılsızca davrandın. Bundan böyle hep savaş içinde olacaksın.››
10 Asa biliciye öfkelenip onu cezaevine attırdı. Çünkü söyledikleri onu kızdırmıştı. Halktan bazı kişilere de baskı yaptı.
11 Asanın yaptığı işler, başından sonuna dek, Yahuda ve İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.
12 Asa, krallığının otuz dokuzuncu yılında ayaklarından hastalandı. Durumu çok ağırdı. Hastalığında RABbe yöneleceğine hekimlere başvurdu.
13 Asa krallığının kırk birinci yılında ölüp atalarına kavuştu.
14 Onu özel olarak hazırlanmış, güzel kokulu çeşit çeşit baharat dolu bir sedyeye yatırarak Davut Kenti’nde kendisi için yaptırdığı mezara gömdüler. Onuruna çok büyük bir ateş yaktılar.

1. 1.Krallar 15:33’e göre, kuzeydeki oymakların üçüncü kralı Baaşa, Asa’nın kral­lığının yirmi yedinci yılında öldü. Ama 2.Tarihler 15:19 ve 16:1, Asa’nın krallı­ğının otuz altıncı yılında Baaşa ve Asa arasındaki savaştan söz eder. İbrani kralları konusunda kronoloji uzmanı olan Thiele, burada Asa’nın tek başına krallığından de­ğil, Yahuda’nın tarihinden söz edildiğini iddia eder. Rehavam’ın başkaldırısıyla başlayan Yahuda krallığının otuz beşinci yılı, Asa’nın kişisel krallığının on beşinci yılına rastlar. Bu açıklama da, burada ayrıntılarına girilemeyecek sorunlar içerir. Çok kişi, farklılığın nedeninin bir yazıcı hatası olduğu çözümünde birleşirler.