2 Tarihler 14

C. Kral Asa (14-16. Bölümler)

14:1,2   Bundan sonraki üç bölüm bize, Asa ve kırk bir yıllık krallığı hakkında bilgi verir. 1.Krallar 15:9-24, bu bölümlerle birlikte okunmalıdır. 1. ayet, bir önceki bölümle bir köprü oluşturur.

14:3-8   Asa’nın krallığının barış içinde olmasının nedeni Rab’be olan tutumuydu. Asa, babalarının birçok günahını ortadan kaldırdı ve halkını Rab’bi aramaları için yönlendirdi. Krallığını gayretle putperestlikten temizledi. 1 Bu esenlik yılları sırasında Asa, kentlerini surlarla güçlendirdi ve büyük bir ordu oluşturdu.

14:9-15   Yahuda’nın esenliği binlerce kişiden ve üç yüz savaş arabasından oluşan Kûş ordusu tarafından bozuldu. Yahuda gücü daha az olmasına rağmen, Rab’be güvendiği için zafer kazandı. Düşmanlardan kurtulan kimse olmadı.

Asa’nın, 11. ayetteki duası kısa ve özdür. Savaş zamanında güzel sözler kullanacak zaman yoktur, ama çaresizlikten doğan dualar, eğer Asa’nın yaptığı gibi Tanrı’yla doğru bir ilişki içinde ediliyorsa, çok etkilidirler. Asa esenlik içinde Rab’bi izlediğinden, Rab’bin savaşta kendisine güç sağlayacağını biliyordu. Savaş Mareşa yakınlarında başladı ve Gerar’a kadar sürdü; Gerar Kenti Filistliler’e aitti. Çiftlik hayvanlarına sahip olanlar dahil olmak üzere pek çok kişi öldürüldü. Çok sayıda davar ve deve ganimet olarak Yeruşalim’e götürüldü.

 

Kutsal Kitap

1 Aviya ölüp atalarına kavuşunca, Davut Kentinde gömüldü, yerine oğlu Asa kral oldu. Ülke Asanın yönetimi altında on yıl barış içinde yaşadı.
2 Asa Tanrısı RABbin gözünde iyi ve doğru olanı yaptı.
3 Yabancı ilahların sunaklarını, puta tapılan yerleri kaldırdı. Dikili taşları parçaladı, Aşera putlarını devirdi.
4 Yahudalılardan atalarının Tanrısı RABbe yönelmelerini, Onun yasasına ve buyruklarına uymalarını istedi.
5 Yahudanın bütün kentlerinden puta tapılan yerlerle buhur sunaklarını kaldırdı. Ülke onun yönetimi altında barış içinde yaşadı.
6 Ülke barış içinde olduğu için Asa Yahudadaki bazı kentleri surlarla çevirdi. O yıllarda kimse ona karşı savaş açmadı. Çünkü RAB ona esenlik vermişti.
7 Asa Yahudalılara, ‹‹Bu kentleri onaralım›› dedi, ‹‹Onları surlarla kuşatıp kulelerle, kapılarla, sürgülerle güçlendirelim. Ülke hâlâ bizim elimizde, çünkü Tanrımız RABbe yöneldik, O da bizi her yandan esenlikle kuşattı.›› Böylece yapım işlerini başarıyla bitirdiler.
8 Asanın Yahudalılarla Benyaminlilerden oluşan bir ordusu vardı. Yahudalılar büyük kalkan ve mızraklarla donanmış üç yüz bin kişiydi. Benyaminliler ise küçük kalkan ve yay taşıyan iki yüz seksen bin kişiydi. Bunların hepsi yiğit savaşçılardı.
9 Kûşlu Zerah binlerce asker ve üç yüz savaş arabasıyla Mareşaya ilerledi.
10 Asa ona karşı durmak için yola çıktı. İki ordu Mareşa yakınlarında Sefata Vadisinde savaş düzeni aldı.
11 Asa, Tanrısı RABbe, ‹‹Ya RAB, güçlünün karşısında güçsüze yardım edebilecek senden başka kimse yoktur›› diye yakardı, ‹‹Ey Tanrımız RAB, bize yardım et, çünkü sana güveniyoruz. Senin adınla bu kalabalığa karşı çıktık. Ya RAB, sen bizim Tanrımızsın. İnsanlar sana karşı zafer kazanmasın.››
12 RAB Kûşluları Asayla Yahudalıların önünde bozguna uğrattı. Kûşlular kaçmaya başladı.
13 Asa ordusuyla onları Gerara kadar kovaladı. Kûşlulardan kurtulan olmadı. RABbin ve ordusunun önünde kırıldılar. Yahudalılar çok miktarda mal yağmalayıp götürdüler.
14 Gerarın çevresindeki bütün köyleri yerle bir ettiler. Çünkü RABbin dehşeti onları sarmıştı. Bu köylerde çok mal olduğundan onları yağmaladılar.
15 Çobanların çadırlarına da saldırdılar. Çok sayıda davar ve deveyi alıp Yeruşalim’e döndüler.

1. 2.Tarihler 14:3 ve 14:5, Asa’nın puta tapınma yerlerini yok ettiğini söyler, ama 15:17 aksini yazar. Hangisi doğrudur? Her ikisi de. Tapınma yerlerinin bazıları putlara, bazıları da Rab’be adanmıştı (1Kr.3:2). Bazı araştırmacılar, Asa’nın yal­nızca putperest tapınma yerlerini yok ettiğini düşünürler. Keil, ikinci metnin, kralın yalnızca reformlarında başarılı olmadığını ima ettiğine inanır. Rawlinson, yukarıdaki metinlerin farklı zamanlara işaret ettiğini düşünür. Asa, krallığının ilk yıllarında put­perestliği yok etmeye büyük önem verdi, ama sonraki yıllarda karakteri bozuldu­ğundan, putperest tapınmanın ülkeye sızmasına tekrar izin verdi. Bk. John Haley, Alleged Diserepancies of the Bible, s.323.