2 Selanikliler Giriş


PAVLUS’TAN SELANİKLİLER’E

İKİNCİ MEKTUP

Yazar

William MacDonald


Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir.


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style. It is a good choice for your personal devotions and group Bible study.

© 1995 by William MacDonald, Believer’s Bible Commentary
Christian Missions in Many Lands, Inc.
PO Box 13, Spring Lake, NJ 07762
USA
— All Rights Reserved —


Giriş

“İlk mektubunda da olduğu gibi elçi, yapılan hatalardan ötürü hemen saldırıya geçmeyip kutsalların yüreklerini her yönden öyle bir şekilde hazırlıyor ki, bir hata olduğunda gerçeğe tutunabilsinler. Tanrısal lütuf ve bilgelik de bu şekilde işler; tek bir hata ile uğraşmak yerine yüreğin düzeltilmesi amaçlanır.” — William Kelly

I. KUTSAL YAZILAR’DAKİ YERİ

Bu küçük mektupta bulunan önemli gerçekler hem pratik, hem de öğretiseldir. Pavlus Selanikliler’in, ikinci geliş ve günahlı insanın geleceği ile ilgili anlayışlarını geliştirir ve yanlışlarını düzeltir. Mesih’in ikinci gelişini bir bahane olarak kullanıp çalışmayanlara da sağlam öğütler verir; çalışmayan yemek de yemesin!

II. KİTABIN YAZARI

2.Selanikliler bölümü için olan dışsal kanıt, 1.Selanikliler bölümündekinden bile daha güçlüdür. Bu yalnız Polikarp, İgnatius ve Justin tarafından belirtilmekle kalmamış, (Marcion’un önsözünde ve Muratoryan kanonunda da bulunur) İrenaeus da 2.Selanikliler bölümünün adını vererek alıntı yapmıştır.

Mektup çok kısa olduğundan 1.Selanikliler kadar içsel kanıta sahip olmasa da, bu mektupla çok iyi bir uyum içinde olduğundan, çok az kişi bunu Pavlus’un yazdığından kuşku duyar.

III. TARİH

2.Selanikliler, 1.Selanikliler’de iyi anlaşılamamış yerleri açıklamak ve sorunları aydınlatmak amacıyla yazılmıştı. İki mektubun yazıldığı tarihler arasındaki geçen süre herhalde birkaç hafta ya da aydır. Pavlus, Silvanus ve Timoteos’la halen daha birlikteydi (1:1) ve beraber oldukları yer de Korint’ti (Elç.18:1-5). Dolayısıyla mektubun yazılış tarihi 50’lerin başı (50-51 yılları) olması gerekir.

IV. ÖN OLAYLAR VE KONULAR

Birincisinden çok kısa bir süre sonra yazılmış olsa da, bu mektubun yazılması için üç temel neden söz konusuydu. İmanlılar zulüm görüyordu, dolayısıyla teşvik edilmeye gereksinimleri vardı (1’inci bölüm). Rab’bin günü konusunda yanlış yönlendirildiklerinden aydınlatılmaları gerekiyordu (2’nci bölüm). Bazıları da, “Nasılsa Rab gelecek” deyip boş geziyorlardı ve uyarılmaları gerekiyordu (3’üncü bölüm).

İmanlılar o günlerde, Rab’bin gününün gelmiş olduğunu düşünüp korkuyorlardı. Pavlus’un, o günün gelmiş olduğunu öğrettiği dedikoduları da korkularını artırıyordu. Bu nedenle elçi, ilk olarak önceki bilgileri düzene koyuyor.

Rab’bin günü ile Rab’bin ikinci gelişinin aynı şey olmadığı açıkça bellidir. İmanlılar Rab’bin gününün ilk evresi olan büyük sıkıntı döneminde olduklarını düşünüp korkuyorlardı.

Pavlus, Rab’bin ikinci gelişinden önce görülmesi gereken olaylarla ilgili herhangi bir öğretişte bulunmamıştı. Şimdi ise Rab’bin günü başlamadan önce; büyük oranda bir sapkınlık olacağını, engellerin kaldırılıp yasa tanımaz adamın ortaya çıkacağını öğretiyor.

Bu mektubu daha iyi anlamak için bilmemiz gereken, Mesih’in ikinci gelişi, Rab’bin günü ve Mesih’in egemenlik sürmeye gelişi olaylarının birbirinden farklı olduğudur. Rab’bin günü 1.Selanikliler 5:2’de açıklanmıştı. Mesih’in Kilise’yi göğe alışı ve dünyayı yargılamaya gelişi arasındaki fark konusunda 2.Selanikliler 1:7’deki arasöze bakılabilir.

 

ANA HATLAR
      Bölüm
I. SELAMLAMA 1:1-2
II. PAVLUS VE SELANİKLİLER 1:3-12
  A. Pavlus’un Şükran Borcu 1:3-5
  B. Tanrı’nın Adil Yargısı 1:6-10
  C. Pavlus’un İmanlılar İçin Duası 1:11-12
III. RAB’BİN GÜNÜ KONUSU 2:1-12
  A. Sarsılmamaya İlişkin Çağrı 2:1-2
  B. Yasa Tanımaz Adam 2:3-12
IV. ŞÜKRAN VE DUA 2:13-17
  A. Pavlus’un İmanlıların Kurtuluşuna Şükretmesi 2:13-14
  B. Pavlus’un İmanlıları Yüreklendiren Duası 2:15-17
V. PRATİK ÖĞÜTLER 3:1-15
  A. Karşılıklı Dua 3:1-5
  B. Öğretiye Başkaldıranlar 3:6-15
VI. KUTSAMA VE SELAMLAMA 3:16-18