2 Samuel 23

C. Davut’un Yiğit Askerleri (23. Bölüm)

23:1-7   İlk yedi ayet, Davut’un son sözlerine yer verir. İdeal önder ve egemenliği şafakta görünen gün ışığı, uzun fırtınalı bir geceden sonra bulutsuz bir sabah olarak tanımlanır. 1 Davut bu tanıma uymadığının farkındaydı, ama Tanrı’nın antlaşmasının, Mesih’in kendi soyundan geleceğine dair verdiği vaadin gerçeğiyle teselli buldu. 6 ve 7. ayetler, krallığını kurmak üzere geldiğinde isyan eden oğulları yargılayacağını tanımlar.

23:8-12   Davut’un güçlü adamlarının isimleri 8-39. ayetlerde verilmiştir. Yoav’ın bu onur listesine alınmamış olması önemlidir, belki de Avşalom’u öldürdüğü içindir (Avner ve Amasa’dan söz etmeye gerek yok!). 1.Tarihler 11:11-47’deki benzer liste başlangıçta yer alırken, bu kayıt Davut’un egemenliğinin sonlarına doğru tutulmuştur. Aynı olmasa da her iki isim listesi arasında büyük benzerlikler bulunmaktadır. Bu adamlar ve kahramanlıkları hakkında daha fazla bilgi, 1.Tarihler 11. bölümün yorumunda bulunur.

İlk üç kahramanın adları şöyledir:

  1. Esnili Adino olarak da anılan Yoşeb –Başşevet– bir saldırıda 800 kişiyi öldürmüştü. (1.Tarihler rakamı 300 olarak verir, ama bu rakam büyük olasılıkla metni kopya eden kişinin hatasıdır.)
  2. Elazar; askerler geri çekildiğinde Filistliler’le savaşmıştı. Geriye yalnızca ölüleri yağmalamak için döndüler. Savaş sona erdiğinde eli öylesine yorgun düşmüştü ki (belki de kramp girmişti), kılıca yapışan parmaklarını kılıçtan ayıramamıştı.
  3. Şamma; İsrail askerleri kaçtıklarında Filistliler’e karşı tek başına dayandı. Bir mercimek tarlasının ortasında durup düşmana karşı savaştı ve büyük bir zafer kazandı.

23:13-17   Adı belirtilmeyen üç kahraman adam, Davut Adullam Mağarası’ndayken yanına geldiler; Beytlehem Filistliler’in elindeydi. Davut, Beytlehem Kuyusu’ndan su içmeyi özlediğini söyledi. Bu adamlar canlarını tehlikeye atarak Filist ordugahının ortasından geçtiler ve Davut’a istediği suyu getirdiler. Davut bu fedakarlıktan öylesine etkilenmişti ki, suyu yere dökerek Rab’be sundu; suyu içemeyeceğini hissetmişti. Williams şu yorumu yapar:

İsa Mesih’e yakın yaşayanlar, O’nun Afrika, Hindistan ve Çin’e duyduğu zorunlu sevgi hizmetinin özlemini yüreklerinde duyarlar ve bu kahraman adamlar gibi, evlerini ve varlıklarını bırakarak Şeytan’ın elinde umutsuzca tutsak edilmiş uluslara, Mesih’in sevgisini ve hizmetini götürmek için yaşamlarını tehlikeye atarlar, Beytlehem Kuyusu da aynı şekilde Filistliler’in eline geçmişti. 2

23:18-23   Davut’un diğer ünlü iki kahramanı şunlardır:

  1. Avişay; 300 adam öldürdü ve 16. ayette sözü edilen Üçler’in komutanıydı.
  2. Benaya; Aslan yürekli iki Moav’lı kahramanı öldürdü. Aynı zamanda karlı bir günde çukura inip bir aslanı ve kendisinden daha iyi silahlanmış olan bir Mısırlı’yı da öldürdü.

23:24-39   Davut’un son kahramanları olan Otuzlar (ya da 37) 24-39. ayetlerde bildirilmiştir.

Bu bölümdeki bazı sayıların açıklanması gerekir, örneğin Otuzlar (13,24. ayetler), 37 kişi (39. ayet), v.s. Otuzlar seçkin bir askeri grup olabilir; ama bu grupta değişik zamanlarda hizmet eden diğerleri sayıldığında rakam toplam sayı 37 olur. İlk grupta 3 kişi vardı: Yoşeb – Başşevet (ya da Adino), Elazar ve Şama (8-12. ayetler). İki kişi ikinci grupta yer almaktaydı: Avişay ve Benaya (18-23. ayetler). Üçüncü grupta (24-39. ayetler) geçen Otuzlar teknik bir ifade olabilir; elçiler için söylenen Onikiler gibi; içlerinden bir ya da ikisi her zaman grupta olmasa bile… Aynı zamanda rakam tam da olabilir, ama otuzun üstündeki diğer adamlar savaşta ölenlerin yerine geçmiş olabilirler, örneğin listede yer alan Bat-Şeva’nın kocası son kahraman Hititli Uriya gibi…

Rab İsa’ya da hizmet eden güçlü adamlar (ve kadınlar!) vardır. Davut’un kendisine kahramanca hizmet eden adamlarını unutmayışı gibi, İsa Mesih de kendininkileri unutmaz. Hangi cephede olursak olalım, imanın iyi savaşını sürdürmeliyiz:

Mesih’in askerleri, kalkın,
Zırhınızı giyin,
Tanrı’nın sağladığı güçle güçlenin,
Sonsuz Oğlu’nun gücü ile.
Sonra O’nun gücüyle ayakta durun, tüm gücünü giyinin;
Savaş için eksiksiz hazırlık yapın,
Tanrı’nın zırhını giyinin.
— Charles Wesley

 

Kutsal Kitap

1 Davutun son sözleri şunlardır:
‹‹İşay oğlu Davut,
Tanrının yükselttiği adam,
Yakupun Tanrısının meshettiği,
İsrailin sevilen ezgi okuyucusu şöyle diyor:
2 RABbin Ruhu benim aracılığımla konuşuyor,
Sözü dilimin ucundadır.
3 İsrailin Tanrısı konuştu,
İsrailin kayası bana dedi ki,
‹İnsanları doğrulukla
Ve Tanrı korkusuyla yöneten kişi,
4 Bulutsuz bir sabah,
Şafakta görünen gün ışığı gibidir,
Parlaklığı yağmurdan sonra topraktan ot bitirir.›
5 Soyum da Tanrıyla böyle değil mi?
O benimle sonsuza dek kalıcı,
Her yönüyle düzenli ve güvenilir bir antlaşma yaptı.
Kesin kurtuluşa ve her dileğime kavuşmamı O sağlamayacak mı?
6 Kötülere gelince,
Elle tutulamayan dikenler gibi
Tümü bir yana atılacak.
7 Dikenlere dokunan kişi,
Demir bir araçla
Ya da mızrağın sapıyla dokunur.
Dikenler oldukları yerde bütünüyle yakılacak.››
8 Davutun yiğit askerlerinin adları şunlardır: Esnili Adino diye de bilinen üç kişinin önderi Tahkemonlu Yoşeb-Başşevet bir saldırıda sekiz yüz kişiyi öldürdü.
9 İkincisi, Ahohlu Dodo oğlu Elazar. Pas-Dammimde savaşmak için toplanan Filistlilere meydan okuyan Davutun yanındaki üç yiğitten biriydi. İsrailliler o sırada geri çekilmişlerdi.
10 Ama Elazar yerinde durdu; eli yorulup kılıca yapışıncaya dek Filistlileri öldürdü. O gün RAB büyük bir zafer sağladı. İsrailliler yalnız yere serilenleri yağmalamak üzere Elazara döndüler. 1Ta.11:13).
11 Üçüncüsü, Hararlı Age oğlu Şammaydı. Filistliler Lahaydaki bir mercimek tarlasının yanında toplandıklarında, İsrailli askerler onların önünden kaçmıştı.
12 Ama Şamma tarlanın ortasında durup orayı savunmuş, Filistlileri öldürmüştü. RAB büyük bir zafer sağlamıştı.
13 Biçme zamanı Otuzlardan üçü Davutun yanına, Adullam Mağarasına gittiler. Bir Filist birliği Refaim Vadisinde ordugah kurmuştu.
14 Bu sırada Davut hisarda, ikinci Filist birliğiyse Beytlehemdeydi.
15 Davut özlemle, ‹‹Keşke biri Beytlehemde kapının yanındaki kuyudan bana su getirse!›› dedi.
16 Bu Üçler Filist ordugahının ortasından geçerek Beytlehemde kapının yanındaki kuyudan su çekip Davuta getirdiler. Ama Davut içmek istemedi; suyu yere dökerek RABbe sundu.
17 ‹‹Ya RAB, bunu yapmak benden uzak olsun!›› dedi, ‹‹Canlarını tehlikeye atıp giden bu üç kişinin kanını mı içeyim?›› Bu yüzden suyu içmek istemedi. Bu üç kişinin yiğitliği işte böyleydi.
18 Yoavın kardeşi, Seruya oğlu Avişay Üçlerin önderiydi. Mızrağını kaldırıp üç yüz kişiyi öldürdü. Bu yüzden Üçler kadar ünlendi.
19 Üçlerin en saygın kişisiydi ve onların önderi oldu. Ama Üçlerden sayılmadı.
20 Yehoyada oğlu Kavseelli Benaya yürekli bir savaşçıydı. Büyük işler başardı. Aslan yürekli iki Moavlıyı öldürdü. Ayrıca karlı bir gün çukura inip bir aslan öldürdü.
21 İri yarı bir Mısırlıyı da öldürdü. Mısırlının elinde mızrak vardı. Benaya sopayla onun üzerine yürüdü. Mızrağı elinden kaptığı gibi onu kendi mızrağıyla öldürdü.
22 Yehoyada oğlu Benayanın yaptıkları bunlardır. Bu sayede o da üç yiğitler kadar ünlendi.
23 Benaya Otuzlar arasında saygın bir yer edindiyse de, Üçlerden sayılmadı. Davut onu muhafız birliği komutanlığına atadı.
24 Otuzların arasında sayılan ötekiler şunlardır: Yoavın kardeşi Asahel,
Beytlehemli Dodo oğlu Elhanan,
25 İkisi de Harotlu olan Şamma ve Elika,
26 Paletli Heles, Tekoalı İkkeş oğlu İra,
27 Anatotlu Aviezer, Huşalı Mevunnay,
28 Ahohlu Salmon, Netofalı Mahray,
29 Netofalı Baana oğlu Helev,
Benyaminoğullarından Givalı Rivay oğlu İttay,
30 Piratonlu Benaya, Gaaş vadilerinden Hidday,
31 Arvalı Avialvon, Barhumlu Azmavet,
32 Şaalbonlu Elyahba, Yaşanın oğulları ve Yonatan,
33 Hararlı Şamma, Hararlı Şarar oğlu Ahiam,
34 Maakalı Ahasbay oğlu Elifelet,
Gilolu Ahitofel oğlu Eliam,
35 Karmelli Hesray, Aravlı Paaray,
36 Sovalı Natan oğlu Yigal, Gatlı Bani,
37 Ammonlu Selek, Seruya oğlu Yoavın silah taşıyıcısı Beerotlu Nahray,
38 Yattirli İra ve Garev,
39 Hititli Uriya.
Tümü otuz yedi kişiydi.

1. 3b ve 4. ayetlerin harika bir müzikal bestesi, Amerika’nın ilk bestecilerin­den biri olan Richard Billings tarafından bestelenmişti.

2. Williams, Student’s Commentary, s.309.