2 Samuel 21

IV. EK (21-24. Bölümler)

2. Samuel’in geri kalan kısmı, tarihsel bir sıralamaya sahip olmamasına rağmen, çeşitli olayların özel noktalarına dikkat çeken bir ekten oluşmaktadır. (Tarihsel sıralama, 1.Krallar 1’de tekrar devam eder.)

A. Kıtlık ve Sona Ermesi (21. Bölüm)

21:1   İlk olay, üç yıl süren kıtlıktı. Davut Rab’be kıtlığın nedenini sorduğunda, Rab kendisine, Saul’un Givonlular’la yaptığı antlaşmayı bozduğunu söyledi. Ülkenin bu putperest halkı, Yeşu’yu kendileriyle antlaşma yapması için kandırmışlardı. Saul, anlaşmayı (daha önce Eski Antlaşma’da söz edilmeyen bir gerçek olan), Givonlular’ı yok etmeyi deneyerek bozmuştu. “Kan döken aile” ifadesi, Saul’un soyunun Givonlular’ı adilce cezalandırarak öldürmüş olmasını ima eder (2-9. ayetler). Ulusun, ölmüş bir adamın suçu için acı çekmesinin gerekmesi katı bir karar gibi görülebilir, ama yüzlerce yıl önce İsrail Givonlular’la ant içmişti (Yşu.9:19,20) ve kıtlık, bu andın yerine getirilmeyişi nedeniyle geldi. Zaman, Tanrı’nın belleğini ya da adalet anlayışını körletmez.

21:2-9   Davut, Givonlular’a Saul’un işlediği suçun karşılığını ödemek için ne istediklerini sordu. Saul’un gümüş ya da altınını istemediklerini ve İsrail’de kimseyi öldürmeye yetkilerinin olmadığını açıkladılar. Ama Saul’un oğullarından yedisinin asılmak üzere kendilerine verilmesini istediler; Davut buna razı oldu. Yedi oğul şunlardı: Rispa’nın iki oğlu –Armoni ve Mefiboşet (Yonatan’ın oğlu Mefiboşet değil)– ve Saul’un kızı Merav’ın beş oğlu (8. ayet) Mikal’ın oğullarını istediler, çünkü Mikal Adriel ile değil, Palti ile evliydi

(Bkz. 1Sa.25:44) ve çocuğu yoktu (2Sa.6:23). Burada sözü edilen Barzillay, Davut Avşalom’dan kaçarken kendisine yardım eden Barzillay değildir (17:27).

21:10   Saul’un sadık cariyesi Rispa, bütün gece boyunca cesetleri yırtıcı kuşlar ve yabanıl hayvanlardan korumak için nöbet tuttu. Bu gece nöbetini Tanrı yağmur gönderinceye ve bu ölümlere neden olan kıtlık sona erinceye kadar tutmayı sürdürdü.

21:11-14   Davut cariyesinin bağlılığını işittiğinde, bu yedi cesedin ve aynı zamanda Saul ve Yonatan’ın Yaveş ve Gilat’ta gömülü olan kemiklerinin, uygun bir şekilde defnedilmesi için adımlar attı. Saul ve Yonatan’ın kemikleri Benyamin’de Kiş’in mezarına konuldu.

21:15-22   Bu bölümde Filistli devlere karşı sürdürülen çeşitli savaşlar tanımlanır. Savaşların ilkinde, Davut Yişbi-Benov tarafından neredeyse öldürülüyordu, ama Avişay onu kurtardı ve Filistli’yi öldürdü. Halk, bundan sonra Davut’un kendileriyle birlikte savaşa gitmesine izin vermedi. Gov’daki (ya da Gezer) ikinci savaşta, dev gibi adamlardan birinin diğer oğlu Sibbekay tarafından öldürüldü. Üçüncü savaşta Elhanan, Gatlı Golyat’ın Lahmi adındaki erkek kardeşini öldürdü (1Ta.20:5). Dördüncü savaş elleri ve ayakları altışar parmaklı, bir başka devin ölümüyle sonuçlandı. Pliny, altı parmaklı (sedigiti) bazı Romalılar’dan söz eder ve bu gariplik bazı ailelere kalıtım yoluyla geçmiştir. 1

 

Kutsal Kitap

1 Davutun döneminde, üç yıl art arda kıtlık oldu. Davut RABbe danıştı. RAB şöyle yanıtladı: ‹‹Buna kan döken Saul ile ailesi neden oldu. Çünkü Saul Givonluları öldürdü.››
2 Kral Givonluları çağırtıp onlarla konuştu. -Givonlular İsrail soyundan değildi. Amorlulardan sağ kalan bir halktı. İsrailliler onları sağ bırakacaklarına ant içmişlerdi. Ne var ki, İsrail ve Yahuda halkı için büyük gayret gösteren Saul onları yok etmeye çalışmıştı.-
3 Davut Givonlulara, ‹‹Sizin için ne yapabilirim? RABbin halkını kutsamanız için bu suçu nasıl bağışlatabilirim?›› diye sordu.
4 Givonlular ona şöyle karşılık verdi: ‹‹Saulla ailesinden ne altın ne de gümüş isteriz; İsrailde herhangi birini öldürmek de istemeyiz.›› Davut, ‹‹Ne isterseniz yaparım›› dedi.
5-6 Şöyle karşılık verdiler: ‹‹Bizi yok etmeye çalışan ve İsrail ülkesinin hiçbir yerinde yaşamamamız için bizi ortadan kaldırmayı tasarlayan adamın oğullarından yedisi bize verilsin. RABbin seçilmişi Saulun Giva Kentinde RABbin önünde onları asalım.›› Kral, ‹‹Onları vereceğim›› dedi.
7 Kral, Saul oğlu Yonatanla RABbin önünde içtiği anttan ötürü, Yonatan oğlu Mefiboşeti esirgedi.
8 Onun yerine, Aya kızı Rispanın Sauldan doğurduğu Armoni ve Mefiboşet adındaki iki oğlunu ve Saul kızı Meravın Meholalı Barzillay oğlu Adrielden doğurduğu beş oğlunu aldı.
9 Davut onları Givonluların eline teslim etti. Givonlular onları dağda, RABbin önünde astılar. Yedisi de aynı anda öldüler. Biçme zamanının ilk günlerinde, arpa biçme zamanının başlangıcında öldürüldüler.
10 Aya kızı Rispa bir çul alıp kendisi için bir kayanın üzerine serdi. Biçme zamanının ilk günlerinden cesetlerin üzerine gökten yağmur yağana dek Rispa orada kaldı; cesetleri gündüzün yırtıcı kuşlardan, geceleyin yabanıl hayvanlardan korudu.
11 Saulun cariyesi Aya kızı Rispanın yaptıkları Davuta bildirildi.
12 Davut gidip Saulun ve oğlu Yonatanın kemiklerini Yaveş-Gilatlılardan aldı. Filistliler Gilboa Dağında Saulu öldürdükleri gün, onun ve oğlunun cesetlerini Beytşean alanında asmışlardı. Yaveş-Gilat halkı da cesetleri gizlice oradan almıştı.
13 Davut Saulun ve oğlu Yonatanın kemiklerini oradan getirdi. Asılmış yedi kişinin kemikleri de toplandı.
14 Saulla oğlu Yonatanın kemiklerini Benyamin bölgesindeki Selada Saulun babası Kişin mezarına gömdüler. Kralın bütün buyruklarını yerine getirdiler. Bundan sonra Tanrı ülkeyle ilgili yakarışları yanıtladı.
15 Filistlilerle İsrailliler arasında yeniden savaş çıktı. Davutla adamları gidip Filistlilere karşı savaştılar. O sıralarda Davut bitkin düştü.
16-17 Ucu üç yüz şekelfö ağırlığında bir tunç mızrak taşıyan ve yeni kılıç kuşanan Rafaoğullarından Filistli Yişbi-Benov Davutu öldürmeyi amaçlıyordu. Ama Seruya oğlu Avişay Davutun yardımına koştu; saldırıp onu öldürdü. Bundan sonra Davutun adamları ant içerek, Davuta, ‹‹İsrailin ışığını söndürmemek için bir daha bizimle birlikte savaşa gelmeyeceksin›› dediler.
18 Bir süre sonra Filistlilerle Govda yine savaş çıktı. Bu savaş sırasında Huşalı Sibbekay Rafa soyundan Saf adındaki adamı öldürdü.
19 İsraillilerle Filistliler arasında Govda bir savaş daha çıktı. Beytlehemli Yareoregimin oğlu Elhanan, Gatlı Golyatı öldürdü. Golyatın mızrağının sapı dokumacı tezgahının sırığı gibiydi.
20 Gatta bir kez daha savaş çıktı. Orada dev gibi bir adam vardı. Elleri, ayakları altışar parmaklıydı. Toplam yirmi dört parmağı vardı. O da Rafa soyundandı.
21 Adam İsraillilere meydan okuyunca, Davutun kardeşi Şimanın oğlu Yonatan onu öldürdü.
22 Bunların dördü de Gat’taki Rafa soyundandı. Davut’la adamları tarafından öldürüldüler.

1. Keil ve Delitzsch tarafından aktarılmış, “Samuel,” VII:446.