2 Krallar 8

11. Şunemli Kadının Tarlasının Geri Verilmesi (8:1-6)

Elişa, yedi yıl sürecek bir kıtlık ülkeye gelmeden önce (belki 4:38’deki kıtlık), Şunemli kadını (4. bölümdeki) ailesiyle birlikte, ölümden dirilttiği oğlunu da alarak ülkeden ayrılması konusunda uyardı. Kadın Filist ülkesine gitti ve kıtlık sona erdiğinde geri döndü. Tam o sırada Gehazi, İsrail  Kralı sarayında, krala Elişa’nın çocuğu nasıl dirilttiğini anlatırken, kadın tarlasının geri verilmesi için ricada bulunmak üzere yanlarına geldi. Kral, tarlasının yedi yıl boyunca biriken tüm geliriyle kadına verilmesini buyurdu.

12. Elişa’nın Hazael’in Krallığı Hakkındaki Önbildirisi (8:7-15)

8:7-12   Hasta olan Aram Kralı Ben-Hadat, Elişa’nın Şam’a geldiğini duyduğunda Hazael isimli bir görevlisini, yanına armağanlar vererek iyileşip iyileşmeyeceğini danışması için Elişa’ya gönderdi. Naaman, Ben-Hadat yönetimindeki Aram ordusunun komutanı olduğu için kral, Elişa’nın iyileştirici gücünden haberdar olmalıydı (5. bölüm). Peygamber belki kendisini de iyileştirebilirdi. Peygamberin Hazael’e verdiği belirsiz yanıt şuydu: “Git ona, ‘kesinlikle iyileşeceksin’ de; ama RAB bana onun kesinlikle öleceğini açıkladı.” Bu sözleri, hastalığın ölümcül olmadığı, ama Hazael, Ben-Hadat’ı öldüreceği için onun asla iyileşemeyeceği anlamına geliyordu. Elişa, Hazael’i utandırıncaya kadar dik dik yüzüne baktı. Elişa aynı zamanda Hazael’in İsrail halkına çok büyük kötülükler yapacağını da önceden gördü. Bunlar öylesine büyük kötülüklerdi ki, bunları düşünmek bile onun ağlamasına neden olmuştu.

8:13-15   Hazael, kendisi gibi köpekten farksız birinin bunları nasıl yapabileceğini sordu. Williams bu ifadeyi şöyle yorumlar:

Köpekten farksız biri olan benim, Aram tahtına oturmam ve böylesine büyük işleri başarmam mümkün olabilir mi? 1

Ama Rab Elişa’ya, Hazael’in Aram Kralı olacağını bildirmişti. Bu duyurudan sonra Hazael Ben-Hadat’a geri döndü ve ona iyileşeceğini söyledi. Ertesi gün de ıslattığı bir örtüyü kralın yüzüne bastırarak onu öldürdü.

Bir sonraki alıntı, Elişa’nın peygamberliğinin ne kadar yerinde olduğunu kısaca açıklar:

Ben-Hadat’ın öldürülmesinden kısa bir süre sonra, Hazael Ramot-Gilat’ta Yehoram ve Ahazya’nın bir araya gelmiş güçlerine karşı savaştı (8:28,29; 9:14,15). Yehu’yu savaşta sürekli yendi ve Şeria’nın doğusundaki tüm Gilat bölgesini, güneydeki Arnon’dan, kuzeydeki Başan’a kadar ele geçirdi (10:32,33) Yehu’dan sonra tahta geçen Yehoahaz’ın krallığı sırasında, yalnızca Tanrı’nın merhameti sayesinde bütünüyle yok olmaktan korunan İsrail topraklarına sürekli saldırdı (13:3,22,23). Hazael aynı zamanda güneybatı Filistin’e de saldırdı. Gat Kenti’ni alarak Yahuda Kralı’nı Yeruşalim’e saldırmaktan vazgeçmesi için ağır bir haraç ödemeye zorladı (12:17,18, 2Ta.24:23,24). İsrail, Hazael ölene kadar, Hazael’in oğlu III.Ben-Hadat yönetimindeki Aram saldırılarını durdurmakta başarılı olamadı (2Kr.13:24, 25). 2

E. Yahuda Kralı Yehoram (Yoram) (8:16-24)

 Yehoşafat oğlu Yehoram sekiz yıl boyunca Yahuda Kralı olarak kaldı (İ.Ö. 853-841; 2Ta.21:4-20).

8:16,17   16. ayetteki tarih sırasının, 1.Krallar 22:42,51; 2.Krallar 3:1 ve 2.Krallar 8:25 ile uyuşması gerekir. Yapılan açıklamalardan biri,Yehoram’ın, babası Yehoşafat’la beş yıl boyunca birlikte krallık yaptığıdır. Bir diğer açıklama ise, Yehoşafat’ın egemenliğini Asa’yla paylaştığı, Ahazya ve Yehoram’ın krallıklarının, Yehoşafat tek başına yönetime geçtiğinde başladığı tarihi taşımasıdır.

8:18,19   Yehoram, Ahav ve İzebel’in kızı Atalya’yla evlenmişti. Bu evlilik hiç kuşkusuz Yehoram’ın babası tarafından bir uzlaştırma politikası olarak düzenlenmişti. Ancak bu evliliğin sonucu, Yahuda Krallığı’nı, Kuzey Krallığı’nın putperestliğine yönlendirmek oldu. Davut’a verdiği söz olmasaydı, Rab bu sapkınlığı cezalandırmak için Yahuda’yı yok edecekti (2Sa.7:12-16).

8:20-24   Yoram’ın krallığı sırasında Edom, Yoram’a karşı ayaklandı. Yoram, isyanı bastırmak için ordusuyla birlikte Sair’e (Edom), Ölü Deniz’in güneyine doğru yürüdü. Edomlular etrafını çevirdiler, ama o kuşatmayı yarıp kaçtı. Ordusu geri döndü. O tarihten sonra Edomlular’ın Yahuda’ya karşı başkaldırışları sürdü. Peygamber Ovadya’nın Edom’la ilgili peygamberlik sözü, Yehoram’ın krallığı sırasında söylenmiş olmalıdır.

Filist ülkesinin yanındaki Livna Kenti’nin de başkaldırdığından söz edilir. Yoram’ın kötü yönetimi sırasında Yahuda Krallığı’nın doğasındaki zayıflığa dikkat çekilir. Livna bir Levili kentiydi. Neden isyan çıktığı, 2.Tarihler 21:10,11’de açıklanır. Yahuda daha sonraki bir zamanda bu kentin kontrolünü yeniden ele geçirmiştir (19:8).

F. Yahuda Kralı Ahazya (8:25-29)

 Yehoram oğlu Ahazya bir yıl süreyle Yahuda Kralı oldu (İ.Ö. 841; 2Ta.22:1-9).

8:25-27   26. ayette Ahazya’dan, Omri’nin büyük torunu Atalya’nın oğlu olarak söz edilir. Ahazya, 2.Tarihler 21. bölümdeki Yehoahaz ile aynı kişidir ve aynı zamanda 2.Tarihler 22:6’da Azarya adı ile de anılır. Ahazya, İsrail Kralı Yoram’ın yeğenlerinden biriydi. Annesi Atalya, Ahav’ın kızı ve İsrail Kralı Yoram’ın kız kardeşiydi. Tarihin bu özel döneminde, isimler biraz zihin karıştırıcı görünüyor! İsrail Kralı Ahav, kendisinden sonra tahtına geçen iki oğla sahipti; Ahazya ve Yehoram (Yoram). Yahuda Kralı Yehoşafat’ın, kendisinden sonra krallık yapan Yehoram adında bir oğlu vardı. Bu Yehoram’dan sonra, tahta oğlu Ahazya geçti. Böylelikle Yehoram ve Ahazya, Yahuda’da krallık yaparken, Ahazya ve Yehoram İsrail’de kraldılar.

İSRAİL YAHUDA
Ahazya Yehoram
Yehoram Ahazya

Burada, Yahuda Kralı Ahazya’nın tahta çıktığında 22 yaşında olduğu söylenir. 2.Tarihler 22:2’de ise 42 yaşında olduğu kaydedilmiştir. Kanıtların çoğu, doğru yaş olarak 22’ye işaret etmektedir. Diğer rakam büyük olasılıkla kopya eden kişinin hatasıdır.

8:28,29   Ahazya, İsrail Kralı olan amcası Yoram ile Ramot-Gilat’ta Aramlılar’a karşı savaştı. Kral Yoram savaşta yaralandı ve iyileşmesi için Yizreel’e götürüldü. Ahazya iyileşmekte olan kralı Yizreel’de ziyaret etti. Yoram’ın babası Ahav, Ramot-Gilat’ta yaşamını yitirdi (1Kr.22). Ahazya’nın büyük babası Yehoşafat, bilgece davranmayarak Ramot-Gilat’ta Ahav’a katıldı. Bu yüzden neredeyse öldürülüyordu. Ama Ahazya tarihin uyarılarına (İsrail’i müttefiki yapma konusunda) kulak asmadı ve daha sonra bunun sonucu olarak öldürüldü (9. bölüm).

 

Kutsal Kitap

1 Elişa, oğlunu diriltmiş olduğu Şunemli kadına şöyle demişti: ‹‹Kalk, ailenle birlikte buradan git, geçici olarak kalabileceğin bir yer bul. Çünkü RAB ülkeye yedi yıl sürecek bir kıtlık göndermeye karar verdi.››
2 Kadın Tanrı adamının öğüdüne uyarak ailesiyle birlikte kalkıp Filist ülkesine gitti ve orada yedi yıl kaldı.
3 Yedi yıl sonra Filistten döndü. Evini, tarlasını geri almak için kraldan yardım istemeye gitti.
4 O sırada kral Tanrı adamının uşağı Gehaziyle konuşuyor, ‹‹Bana Elişanın yaptığı bütün mucizeleri anlat›› diyordu.
5 İşte Gehazi tam Elişanın ölüyü nasıl dirilttiğini krala anlatırken, oğlu diriltilen kadın eviyle tarlasını geri almak için kraldan yardım istemeye geldi. Gehazi krala, ‹‹Efendim kral, sözünü ettiğim kadın budur. Yanındaki oğlu da Elişanın dirilttiği çocuktur›› dedi.
6 Kral kadına sorunca kadın her şeyi anlattı. Bunun üzerine kral bir görevli çağırtıp şu buyruğu verdi: ‹‹Bu kadına her şeyini, ülkeden ayrıldığı günden bugüne kadar biriken bütün geliriyle birlikte tarlasını geri verin.››
7 Aram Kralı Ben-Hadat hastalandığı sırada Elişa Şama gitti. Tanrı adamının Şama geldiği krala bildirildi.
8 Kral, Hazaele, ‹‹Bir armağan al, Tanrı adamını karşılamaya git›› dedi, ‹‹Onun aracılığıyla RABbe danış, bu hastalıktan kurtulup kurtulamayacağımı sor.››
9 Hazael, Şamın en iyi mallarından oluşan kırk deve yükü armağanı yanına alarak, Tanrı adamını karşılamaya gitti. Elişanın önünde durup şöyle dedi: ‹‹Kulun Aram Kralı Ben-Hadat, hastalığından kurtulup kurtulamayacağını sormam için beni gönderdi.››
10 Elişa, ‹‹Git ona, ‹Kesinlikle iyileşeceksin› de; ama RAB bana onun kesinlikle öleceğini açıkladı›› diye karşılık verdi.
11 Tanrı adamı, Hazaeli utandırıncaya kadar dik dik yüzüne baktı. Ardından ağlamaya başladı.
12 Hazael, ‹‹Efendim, niçin ağlıyorsun?›› diye sordu. Elişa, ‹‹Senin İsrail halkına yapacağın kötülükleri biliyorum›› diye yanıtladı, ‹‹Kalelerini ateşe verecek, gençlerini kılıçtan geçirecek, çocuklarını yere çalıp öldürecek, gebe kadınlarının karınlarını deşeceksin.››
13 Hazael, ‹‹Bir köpekten farksız olan bu kulun, bütün bu işleri nasıl yapabilir?›› dedi. Elişa, ‹‹RAB bana senin Aram Kralı olacağını gösterdi›› diye yanıtladı.
14 Bunun üzerine Hazael Elişadan ayrılıp efendisi Ben-Hadatın yanına döndü. Ben-Hadat ona, ‹‹Elişa sana ne söyledi?›› diye sordu. Hazael, ‹‹Kesinlikle iyileşeceğini söyledi›› diye yanıtladı.
15 Gelgelelim ertesi gün Hazael ıslattığı bir örtüyü kralın yüzüne kapatıp onu boğdu. Böylece kral öldü, yerine Hazael geçti.
16 İsrail Kralı Ahav oğlu Yoramın krallığının beşinci yılında, Yehoşafatın Yahuda Kralı olduğu sırada, Yehoşafatın oğlu Yehoram Yahudayı yönetmeye başladı.
17 Yehoram otuz iki yaşında kral oldu ve Yeruşalimde sekiz yıl krallık yaptı.
18 Karısı Ahavın kızı olduğu için, o da Ahavın ailesi gibi İsrail krallarının yolunu izledi ve RABbin gözünde kötü olanı yaptı.
19 Ama RAB kulu Davutun hatırı için Yahudayı yok etmek istemedi. Çünkü Davuta ve soyuna sönmeyen bir ışık vereceğine söz vermişti.
20 Yehoramın krallığı döneminde Edomlular Yahudalılara karşı ayaklanarak kendi krallıklarını kurdular.
21 Yehoram bütün savaş arabalarıyla Saire gitti. Edomlular onu ve savaş arabalarının komutanlarını kuşattılar. Ama Yehoram gece kalkıp kuşatmayı yararak kaçtı. Askerleri de kaçarak evlerine döndü.
22 O sırada Livna Kenti ayaklandı. Edomluların Yahudaya karşı başkaldırması bugün de sürüyor.
23 Yehoramın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.
24 Yehoram ölüp atalarına kavuştu ve Davut Kentinde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Ahazya kral oldu.
25 İsrail Kralı Ahav oğlu Yoramın krallığının on ikinci yılında Yehoram oğlu Ahazya Yahuda Kralı oldu.
26 Ahazya yirmi iki yaşında kral oldu ve Yeruşalimde bir yıl krallık yaptı. Annesi İsrail Kralı Omrinin torunu Atalyaydı.
27 Ahazya evlilik yoluyla Ahava akraba olduğu için Ahav ailesinin yolunu izledi ve onlar gibi RABbin gözünde kötü olanı yaptı.
28 Ahazya, Aram Kralı Hazaelle savaşmak üzere Ahav oğlu Yoramla birlikte Ramot-Gilata gitti. Aramlılar Yoramı yaraladılar.
29 Kral Yoram Ramot-Gilat’ta Aram Kralı Hazael’le savaşırken aldığı yaraların iyileşmesi için Yizreel’e döndü. Yahuda Kralı Yehoram oğlu Ahazya da yaralanan Ahav oğlu Yoram’ı görmek için Yizreel’e gitti.

1. Williams, Commentary, s.207.

2. Merrill C. Tenney. The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, III:49.