2 Krallar 24

24:1-4   Mısır Babil tarafından İ.Ö. 605 yılında Karkamış’ta bozguna uğratıldı ve Yahuda Babilliler’in egemenliği altına girdi. Yehoyakim, peygamber Uriya’yı öldürdü (Yer.26:23) ve Yeremya’nın Yahuda ve İsrail hakkında yazmış olduğu Tanrı sözünü, mangaldaki ateşte yaktı (Yer.36:23). Yeremya’yı ve Yeremya’nın yazmanı Baruk’u tutuklamaya çalıştı, ama Rab onları sakladı (Yer.36:26). Yehoyakim’in krallığının üçüncü yılında, Nebukadnessar Yeruşalim’e saldırdı (1. ayet). Yeruşalim halkından bazılarını (Daniel dahil olmak üzere) Babil’e götürdü, tapınaktaki bazı kapları da aldı (2Ta.36:7; Daniel 1:1,2). Yehoyakim’i Babil’e götürmek için zincire vurdu. Kararını değiştirmiş olabileceği gibi, Yahuda Kralı’nı Yeruşalim’e de göndermiş olabilir, çünkü Yehoyakim sonradan Babilliler’e karşı ayaklandı (24:1). Whitcomb, bu durumu şöyle açıklar:

Tarihler kitabının yazarı, Nebukadnessar’ın, Yehoyakim’i “Babil’e götürmek için tunç zincirlerle bağladığını” yazar (2Ta.36:6). Ama planı yerine gelmeden önce çok önemli bir şey oldu ve bu, Nebukadnessar’ın fikrini değiştirdi. Babası Nabopolassar’ın 15 Ağustos’ta Babil’de öldüğü haberini aldı. Tahtın tehlikede olduğunun farkına vararak Yehoyakim’i köle bir kral olarak sadakat yemini etmeye zorladı. Sonra da Arabistan Çölü üzerinden Babil’e döndü. 1

 Tanrı, Manaşşe’nin günahları nedeniyle Yahuda’ya karşı dört ulustan oluşan istila orduları gönderdi.

24:5-7   Rab, kralın eşek gömülür gibi gömülmesini buyurdu. Bunun anlamı, bedeni sürüklenerek kentin dışına atılacak ve hayvanlara yem olacaktı (Yer. 22:19). Ölümüne ilişkin hiçbir ayrıntı verilmemiştir.

F. Kral Yehoyakin (24:8-16)

 Yekonya ve Konya olarak da anılan Yehoyakim’in oğlu, Yeruşalim’de üç ay krallık yaptı (İ.Ö. 598-597; 25:27-30; 2Ta.36:9,10).

Bu kötü kralın kısa süren egemenliği sırasında, Nebukadnessar Yeruşalim’i kuşattı ve tekrar bir grubu tutsak olarak yanında götürdü. Babil’e götürülen bu grup içinde Hezekiel’de bulunmaktaydı. Aynı zamanda grubun içinde kraliyet ailesinin üyeleri, yedi bin asker ve zanaatçı da vardı. Aslında yalnızca halkın yoksul kesimi Yeruşalim’de bırakılmıştı. Nebukadnessar tapınaktaki ve kralın sarayındaki hazineleri de götürdü. 14. ayet, tüm tutsakların sayısının on bin olduğunu söyler. Yeremya, dört bin altı yüz tutsağın bulunduğunu bildirir (Yer.52:28-30). Krallar kitabındaki sayı, başka zamanlarda götürülen tutsakları da içeriyor olabilir. Yehoyakin 37 yıl süreyle tutsak kaldıktan sonra, Babil’in kötü kralı Merodak, onu cezaevinden çıkarttı ve diğer sürgün krallardan daha üstün bir konum sağladı. Günlük yiyeceğini sürekli karşıladı (25:27-30).

Peygamber Hezekiel görevine bu dönemde başladı.

G. Kral Sidkiya (24:17 – 25:7)

 Yehoyakin’in amcası Sidkiya Yeruşalim’de on bir yıl krallık yaptı (İ.Ö. 597-586; 2Ta.36:11-21; Yer.52:1-30).

24:17-20   Babil Kralı, Yehoyakin’in yerine amcası Mattanya’yı kral yaptı ve adını değiştirip Sidkiya koydu. Sidkiya Nebukadnessar’la bir antlaşma yaparak ona bir kukla gibi hizmet etmeyi kabul etti. Ancak daha sonra antlaşmayı bozdu, Babil Kralı’na karşı ayaklandı ve Mısır’dan yardım istedi. Sidkiya’nın yeminini bozarak ihanet etmesi ve Tanrı’nın sonradan onun üzerine gönderdiği yargı Hezekiel 17:11-21’de yazılıdır.

 

Kutsal Kitap

1 Yahuda Kralı Yehoyakimin krallığı döneminde Babil Kralı Nebukadnessar Yahudaya saldırdı. Yehoyakim üç yıl ona boyun eğdiyse de sonradan fikrini değiştirerek Nebukadnessara başkaldırdı.
2 RAB, kulları peygamberler aracılığıyla söylediği söz uyarınca, Yahudayı yok etmek üzere Kildani, Aramlı, Moavlı ve Ammonlu akıncıları ona karşı gönderdi.
3-4 Bütün bunlar RABbin buyruğuyla Yahudalıların başına geldi. Manaşşenin işlediği bütün günahlar, döktüğü suçsuz kan yüzünden RAB Yahudalıları huzurundan atmak istedi. Çünkü Manaşşe Yeruşalimi suçsuzların kanıyla doldurmuştu ve RAB bunu bağışlamak niyetinde değildi.
5 Yehoyakimin krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.
6 Yehoyakim ölüp atalarına kavuşunca, yerine oğlu Yehoyakin kral oldu.
7 Mısır Kralı bir daha ülkesinden dışarı çıkamadı. Çünkü Babil Kralı Mısır Vadisinden Fırata kadar daha önce Mısır Firavununa ait olan bütün toprakları ele geçirmişti.
8 Yehoyakin on sekiz yaşında kral oldu ve Yeruşalimde üç ay krallık yaptı. Annesi Yeruşalimli Elnatanın kızı Nehuştaydı.
9 O da babası gibi RABbin gözünde kötü olanı yaptı.
10 O sırada Babil Kralı Nebukadnessarın askerleri Yeruşalimin üzerine yürüyüp kenti kuşattı.
11 Kuşatma sürerken Nebukadnessar geldi.
12 Yahuda Kralı Yehoyakin, annesi, görevlileri, yöneticileri ve hadımlarıyla birlikte, Nebukadnessara teslim oldu. Babil Kralı krallığının sekizinci yılında Yehoyakini tutsak etti.
13 RABbin sözü uyarınca, Nebukadnessar RABbin Tapınağının ve kral sarayının bütün hazinelerini boşalttı, İsrail Kralı Süleymanın RABbin Tapınağı için yaptırdığı altın eşyaların tümünü parçaladı.
14 Bütün Yeruşalim halkını, komutanları, yiğit savaşçıları, zanaatçıları, demircileri, toplam on bin kişiyi sürgün etti. Yahuda halkının en yoksul kesimi dışında kimse kalmadı.
15-16 Babil Kralı Nebukadnessar Yehoyakini tutsak olarak Babile götürdü. Onunla birlikte annesini, karılarını, hadımlarını ve ülkenin ileri gelenlerini de Yeruşalimden Babile sürdü. Ayrıca yedi bin deneyimli yiğit savaşçıyı ve bin zanaatçıyla demirciyi Babile sürgün etti.
17 Yehoyakinin yerine amcası Mattanyayı kral yaptı ve adını değiştirip Sidkiya koydu.
18 Sidkiya yirmi bir yaşında kral oldu ve Yeruşalimde on bir yıl krallık yaptı. Annesi Livnalı Yeremyanın kızı Hamutaldı.
19 Yehoyakim gibi Sidkiya da RABbin gözünde kötü olanı yaptı.
20 RAB Yeruşalim’le Yahuda’ya öfkelendiği için onları huzurundan attı. Sidkiya Babil Kralı’na karşı ayaklandı.

1.  Whitcomb, Solomon, s.146.