2 Krallar 20

6. Hizkiya’nın Hastalanması ve İyileşmesi (20:1-11)

20:1-7   20. bölümdeki olayların (20. bölümden önce, büyük olasılıkla 18. bölümün başlarında) Sanherib’in ilk kuşatması sırasında (6. ayet) gerçekleştiklerine inanılır. Hizkiya ciddi biçimde hastalandığında, Yeşaya ona ev işlerini düzene sokmasını, çünkü yakında öleceğini bildirdi. Kral iyileşmek için gayetle dua etmesi üzerine kendisine on beş yıllık bir yaşam bağışlandı. Whitcomb şu yorumu yapar:

Tanrı bana yaşanacak on beş yılım kaldığını söylese, yaşamımdan arta kalanla ne yapardım? Hizkiya bu on beş yıl boyunca ne yaptı? Kutsal Kitap bundan söz etmiyor. Çünkü krallığına ilişkin sözü edilen en son olay, Sanherib’in ordusunun İ.Ö. 701’de bozguna uğratılmasıdır (Bu olay büyük olasılıkla hastalığından sonra bir yıldan daha az bir zaman içinde meydana gelmişti). Tahtına geçecek bir oğlu olmadığı için, Tanrı’nın Hizkiya’nın yaşamını uzattığı söylenir (2Kr.21:1, Manaşşe’nin krallığa başladığında yalnızca on iki yaşında olduğu belirtilir). Ancak yine de, Manaşşe’nin babasıyla birlikte yaklaşık on yıl krallık ettiği düşünülür. Aksi taktirde, Babil sürgününün sabit tarihleriyle hesaplandığında, krallığının elli beş yılını Yahuda tarihinin bu dönemine sığdırmak imkansız olurdu. 1

20:8-11   Tanrı, Hizkiya’nın iyileştirileceğine ve tapınmak üzere tapınağa döneceğine ilişkin bir belirti olarak, Ahaz’ın güneş saatinin üzerindeki gölgeyi on basamak kısalttı (Tarih sırasına göre 7. ayet, 8-11. ayetleri izler).

2.Tarihler 32:31’e göre doğaüstü bir olayın gerçekleştiği sonucunu çıkartıyoruz. Bu olaya ilişkin haberler Babil’e kadar yayıldı. Babilliler göksel varlıklara tapınırlardı ve kesinlikle herhangi bir düzensizliği fark ederlerdi. Bu büyük mucizenin Hizkiya uğruna gerçekleştiği haberi çabucak yayıldı.

7. Hizkiya’nın Akılsızca Gururlanması (20:12-21)

20:12-18   O sırada Babil Kralı Merodak-Baladan, ona mektuplarla birlikte bir armağan gönderdi. Hiç kuşkusuz gerçek amacı Asur’a karşı Yahuda’yla olan bağlarını güçlendirmekti. Hizkiya akılsızca davranarak Babil’den gelen habercilere tüm hazinelerini gösterdi (2Ta.32:31’den, Tanrı’nın onu bu olay aracılığıyla yüreğindekileri görmesi için denediğini öğreniyoruz. Bunun sonucu gereksiz bir biçimde gururlanması olmuştu). Yeşaya bu davranışı nedeniyle Hizkiya’yı azarladı ve ona, Yahuda’nın Babil tarafından esir alınacağını ve oğullarından bazılarının Babil Kralı’nın sarayında hadım edileceğini bildirdi. Bu hazinelerin çoğu Babil’e ulaşmadan önce, Hizkiya’nın iyileşmesinden kısa bir süre sonra Asurlular Filist’i istila ettiklerinde, Hizkiya’nın Sanherib’e ödediği haracın bir bölümü olarak Asur’a gideceklerdi (18:13-16).

20:19   Hizkiya Tanrı’nın buyruğuna boyun eğdi ve bu buyruğu onayladı. “Nasıl olsa yaşadığım sürece barış ve güvenlik olacak” diye düşünüyordu

20:20,21   Hizkiya kentin dışındaki bir kuyudan Yeruşalim’e su getirmek için bir havuz ve tünel yaptı. Böyle gizli bir kaynak özellikle bir kuşatma anında büyük değer kazanacaktı. Bugün bile Hizkiya’nın Gihon pınarından Şiloha Havuzu’na kadar devam eden tünelinin sığ suyu içinde yürümek olasıdır.

1880’de, Hizkiya’nın işçilerinin Sami dilinde yazdıkları boynuz çatalı biçiminde eski bir yazıt bulunmuştur. Bu yazıt o tarihlerde Osmanlı İmparatorluğu’nun bir bölümü olan Filistin’i yöneten Anadolu topraklarındaki bir müzeye götürülmüştü. 2

Mika’nın hizmeti bu tarihte sona erdi.

 

Kutsal Kitap

1 O günlerde Hizkiya ölümcül bir hastalığa yakalandı. Amots oğlu Peygamber Yeşaya ona gidip şöyle dedi: ‹‹RAB diyor ki, ‹Ev işlerini düzene sok. Çünkü iyileşmeyecek, öleceksin.› ››
2 Hizkiya yüzünü duvara dönüp RABbe yalvardı:
3 ‹‹Ya RAB, yürekten bir sadakatle önünde nasıl yaşadığımı, gözünde iyi olanı yaptığımı anımsa lütfen.›› Sonra acı acı ağlamaya başladı.
4 Yeşaya sarayın orta avlusundan çıkmadan önce RAB ona şöyle dedi:
5 ‹‹Geri dön ve halkımı yöneten Hizkiyaya şunu söyle: ‹Atan Davutun Tanrısı RAB diyor ki: Duanı işittim, gözyaşlarını gördüm, seni sağlığına kavuşturacağım. Üç gün içinde RABbin Tapınağına çıkacaksın.
6 Ömrünü on beş yıl daha uzatacağım. Seni de kenti de Asur Kralının elinden kurtaracağım. Kendim için ve kulum Davutun hatırı için bu kenti savunacağım.› ››
7 Sonra Yeşaya, ‹‹İncir pestili getirin›› dedi. Getirip çıbanına koydular ve Hizkiya iyileşti.
8 Hizkiya Yeşayaya, ‹‹RABbin beni iyileştireceğine ve üç gün içinde RABbin Tapınağına çıkacağıma ilişkin belirti nedir?›› diye sormuştu.
9 Yeşaya şöyle karşılık vermişti: ‹‹RABbin verdiği sözü tutacağına ilişkin belirti şu olacak: Gölge on basamak uzasın mı, kısalsın mı?››
10 Hizkiya, ‹‹Gölgenin on basamak uzaması kolaydır, on basamak kısalsın›› demişti.
11 Bunun üzerine Peygamber Yeşaya RABbe yakardı ve RAB Ahazın merdiveninden aşağı düşmüş olan gölgeyi on basamak kısaltmıştı.
12 O sırada Hizkiyanın hastalandığını duyan Baladan oğlu Babil Kralı Merodak-Baladan, ona mektuplarla birlikte bir armağan gönderdi.
13 Hizkiya elçileri kabul etti. Deposundaki bütün değerli eşyaları -altını, gümüşü, baharatı, değerli yağı, silah deposunu ve hazine odalarındaki her şeyi- elçilere gösterdi. Sarayında da krallığında da onlara göstermediği hiçbir şey kalmadı.
14 Peygamber Yeşaya Kral Hizkiyaya gidip, ‹‹Bu adamlar sana ne dediler, nereden gelmişler?›› diye sordu. Hizkiya, ‹‹Uzak bir ülkeden, Babilden gelmişler›› diye karşılık verdi.
15 Yeşaya, ‹‹Sarayında ne gördüler?›› diye sordu. Hizkiya, ‹‹Sarayımdaki her şeyi gördüler, hazinelerimde onlara göstermediğim hiçbir şey kalmadı›› diye yanıtladı.
16 Bunun üzerine Yeşaya şöyle dedi: ‹‹RABbin sözüne kulak ver.
17 RAB diyor ki, ‹Gün gelecek, sarayındaki her şey, atalarının bugüne kadar bütün biriktirdikleri Babile taşınacak. Hiçbir şey kalmayacak.
18 Soyundan gelen bazı çocuklar alınıp götürülecek, Babil Kralının sarayında hadım edilecek.› ››
19 Hizkiya, ‹‹RABden ilettiğin bu söz iyi›› dedi. Çünkü, ‹‹Nasıl olsa yaşadığım sürece barış ve güvenlik olacak›› diye düşünüyordu.
20 Hizkiyanın krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün başarıları, bir havuz ve tünel yaparak suyu kente nasıl getirdiği, Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.
21 Hizkiya ölüp atalarına kavuşunca, yerine oğlu Manaşşe kral oldu.

1. Whitcomb, Solomon, s.127.

2. Yazının metni, Unger’s Bible Dictionary’nin 481, 482. sayfalarında; Richard I. Mc Neely’nin yazdığı First and Second Kings adlı kitabın 145. sayfasında bulunabilir.