2 Krallar Giriş


2. KRALLAR

Yazar

William MacDonald


Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir.


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style. It is a good choice for your personal devotions and group Bible study.

© 1995 by William MacDonald, Believer’s Bible Commentary
Christian Missions in Many Lands, Inc.
PO Box 13, Spring Lake, NJ 07762
USA
— All Rights Reserved —


“Kralların tarihi, düşüş gösteren bir süreçtir; her şey giderek hiçbir çözüm kalmayıncaya kadar daha çok karanlığa gömülür… Sürgüne önce on oymak, sonra iki oymak gönderilir.” — Samuel Ridout

Giriş kısmı için 1.Krallar Kitabı’na bakınız.

 

ANA HATLAR
        Bölüm
I. BÖLÜNMÜŞ KRALLIK (1.Krallar’ın devamı) 1-17.
  A. İsrail Kralı Ahazya ve İlyas’ın Hizmeti 1.
  B. İlyas’ın Göğe Alınışı 2:1-12a
  C. Elişa’nın Hizmetinin Başlaması 2:12b-25
  Ç. İsrail Kralı Yoram 3.
  D. Elişa’nın Mucizevi Görevi 4:1 – 8:15
    1. Zeytinyağının Mucizevi Sağlanışı 4:1-7
    2. Mucizevi Doğum 4:8-17
    3. Şunemli Kadının Oğlunun Ölümden Diriltilmesi 4:18-37
    4. Zehirli Çorbanın Zehirden Temizlenmesi 4:38-41
    5. Ekmeğin Mucizevi Sağlanışı 4:42-44
    6. Cüzamlı Naaman’ın Mucizevi İyileşmesi 5:1-19
    7. Gehazi’nin Açgözlülüğü 5:20-27
    8. Su Yüzüne Çıkan Balta Demiri 6:1-7
    9. Mucizevi Askeri Manevralar 6:8-23
    10. Samiriye’de Kıtlık 6:24 – 7:20
    11. Şunemli Kadının Tarlasının Geri Verilmesi 8:1-6
    12. Elişa’nın Hazael’in Krallığı Hakkındaki Önbildirisi 8:7-15
  E. Yahuda Kralı Yehoram (Yoram) 8:16-24
  F. Yahuda Kralı Ahazya 8:25-29
  G. İsrail Kralı Yehu ve Elişa’nın Hizmeti 9,10.
    1. Yehu’nun Meshedilmesi 9:1-10
    2. Yehu’nun Verdiği Ölüm Buyrukları 9:11 – 10:17
    3. Yehu’nun Baal’a Tapanları Yok Etmesi 10:18-36
  Ğ. Kraliçe Atalya’nın Yahuda Yönetimine El Koyması 11.
  H. Yahuda Kralı Yehoaş (Yoaş) 12.
  I. İsrail Kralı Yehoahaz 13:1-9
  İ. İsrail Kralı Yehoaş (Yoaş) 13:10-13
  J. Elişa’nın Hizmetinin Sona Ermesi 13:14-25
  K. Yahuda Kralı Amatsya 14:1-20
  L. Yahuda Kralı Azarya (Uzziya) 14:21,22
  M. İsrail Kralı II.Yarovam 14:23-29
  N. Yahuda Kralı Azarya (Uzziya) (14:21,22’nin devamı) 15:1-7
  O. İsrail Kralı Zekeriya 15:8-12
  Ö. İsrail Kralı Şallum 15:13-15
  P. İsrail Kralı Menahem 15:16-22
  R. İsrail Kralı Pekahya 15:23-26
  S. İsrail Kralı Pekah 15:27-31
  Ş. Yahuda Kralı Yotam 15:32-38
  T. Yahuda Kralı Ahaz 16.
  U. İsrail Kralı Hoşea 17:1-6
  Ü. Kuzey Krallığının Düşüşü 17:7-14
II. YAHUDA KRALLIĞI’NIN TUTSAKLIĞI 18-25.
  A. Kral Hizkiya 18-20.
    1. Hizkiya’nın Adil Krallığı 18:1-8
    2. Samiriye’nin Ele Geçirilmesi 18:9-12
    3. Sanherib’in Yahuda’yı Kuşatması 18:13-16
    4. Sanherib’in Yahuda’yı İkinci Kez Kuşatması 18:17 – 19:34
    5. Sanherib’in Yenilgisi ve Ölümü 19:35-37
    6. Hizkiya’nın Hastalanması ve İyileşmesi 20:1-11
    7. Hizkiya’nın Akılsızca Gururlanması 20:12-21
  B. Kral Manaşşe 21:1-18
  C. Kral Amon 21:19-26
  Ç. Kral Yoşiya 22:1 – 23:30
    1. Yoşiya’nın Tapınağı Onarması 22:1-7
    2. Yoşiya’nın Yasa Kitabı’na Gösterdiği Saygı 22:8-20
    3. Yoşiya’nın Antlaşmayı Yenilemesi 23:1-3
    4. Yoşiya’nın Yenilikleri 23:4-30
  D. Kral Yehoahaz 23:31-33
  E. Kral Yehoyakim 23:34 – 24:7
  F. Kral Yehoyakin 24:8-16
  G. Kral Sidkiya 24:17 – 25:7
  Ğ. Yeruşalim’in Düşüşü 25:8-21
  H. Gedalya’nın Valiliği 25:22-26
  I. Kral Yehoyakin 25:27-30