2 Korintliler Giriş


PAVLUS’TAN KORİNTLİLER’E

Yazar

William MacDonald


Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir.


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style. It is a good choice for your personal devotions and group Bible study.

© 1995 by William MacDonald, Believer’s Bible Commentary
Christian Missions in Many Lands, Inc.
PO Box 13, Spring Lake, NJ 07762
USA
— All Rights Reserved —


İKİNCİ MEKTUP

Giriş

“Bana göre tüm Kutsal Yazılar içinde Pavlus’un Korintliler’e İkinci Mektubu’ndaki açıklamalarının şeffaflığı emsalsizdir.” — Sadler

I. KUTSAL YAZILAR’DAKİ YERİ

1.Korintliler vaizler tarafından ne kadar çok incelenip öğretilmişse, 2.Korintliler de o kadar ihmal edilmiştir. Ama bu durum, mektubun önemini azaltmıyor. Çevrilmesindeki zorluklar ve alaylı anlatım tarzı kuşkusuz bu ihmale katkıda bulunmuştur.

2.Korintliler’in oldukça zor bir mektup olduğu açıktır. Birçok ayetin anlamı belirsizdir. Bu konuda birçok açıklama veya yorum vardır:

  1. Pavlus birçok hiciv kullanır, ama bazen tam olarak ne zaman hicvettiğini anlamak zordur.
  2. Birçok bölümü tam olarak anlamak için Pavlus’un gezilerine, yoldaşlarının gezilerine ve yazdığı mektuplara dair daha çok bilgiye sahip olmamız gerekir.
  3. Mektup yoğun bir biçimde kişiseldir ve dolayısıyla kullanılan sözcükler de içtendir. Bu konuların anlaşılması zaman zaman oldukça zor olmaktadır.

Ancak zorluklar bizi yıldırmamalıdır. İyi ki bunlar mektubun temel gerçeklerini değil, sadece ayrıntıları etkiler.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: 2.Korintliler çok sevilen ve sık sık alıntı yapılan bir Mektuptur. Bunun neden böyle olduğunu bu kitabı okuduktan sonra daha iyi anlayacaksınız.

II. KİTABIN YAZARI

Hemen hemen hiç kimse 2.Korintliler’in Pavlus tarafından yazıldığını yadsımamıştır, ancak bazılarının, mektubun bazı yerlerinde “ilaveler” olduğu konusunda teorileri vardır. Ne var ki, mektubun bütünlüğü açıktır.

2.Korintliler için Kutsal Kitap’ın dışında bulunan kanıtlar oldukça güçlüdür, ama 1.Korintliler’le ilgili kanıtlar kadar değildir. Romalı Clement hayret uyandıracak bir şekilde bundan alıntı yapmaz, ama Polycarp, Irenaeus, İskenderiyeli Clement, Tertullian ve Kpriyan Cyprian alıntı yaparlar. Marcion (Marsiyon) bu mektubu, Pavlus’un mektupları içinde kabul etmiş olduğu on mektuptan üçüncüsü olarak sıralar. Muratoryan Kanonu’nda yazılmıştır. İ.S. 175’ten sonra 2.Korintliler’le ilgili kanıt çoktur.

Pavlus’un yazarlığına dair Kutsal Kitap’ın özünde bulunan kanıt çok kuvvetlidir. Bu, Filimun’un dışında Pavlus’un yazdığı en kişisel ve en az kuramsal mektuptur. Elçinin çok küçük kişisel göndermeleri, kişisel özellikleri ve 1.Korintliler, Galatyalılar, Romalılar ve Elçilerin İşleri ile açıkça görülen yakın bağlar, Pavlus’un bu mektubu yazdığını belirten geleneksel görüşü destekler. Birinci mektupta evrensel olarak tanınan aynı yazar ve aynı kilise açık bir biçimde ortadadır.

III. TARİH

2.Korintliler’in 1.Korintliler’den yaklaşık bir yıl sonra Makedonya’da yazılmış olması muhtemeldir (İlk çevirilerden alınan bazı yerler Filipi’yi belirtmektedir). İ.S. 57 genel olarak kabul gören tarih olmasına karşın, birçokları 55 veya 56’yı seçerken Harnack 53 üzerinde durur.

IV. ÖN OLAYLAR VE KONULAR

2.Korintliler Mektubu’nu bu kadar sevmemizin bir nedeni de oldukça bireysel olmasıdır. Bu bölümde Pavlus’un yüreğine daha çok yaklaşırız. Rab’bin işinde gösterdiği gayreti biz de hissederiz. Hayattaki en önemli görevin değerine dair bir şeyler yakalarız. Çektiği acıları sırasıyla sessiz bir şaşkınlıkla okuruz. Kendini vicdansızca eleştirenlere verdiği hararetli yanıtları yaşarız. Kısacası, Pavlus bir şekilde yüreğinin gizli köşelerine girmenize izin verir.

Pavlus’un Korint’e yaptığı ilk ziyaret, Elçilerin İşleri 18’de yazılıdır. Bu ziyaret, Atina’daki Ares tepesinde verdiği meşhur vaazdan hemen sonra gerçekleşen İkinci Müjdeleme Gezisi’nde gerçekleşir.

Pavlus, Korint’te Priskilla ve Akvila ile birlikte çadırcı olarak çalıştı ve havralarda müjdeyi duyurdu. Silas ile Timoteos, Makedonya’dan gelip en az on sekiz ay süren bu görevde ona katıldılar (Elç.18:11).

Pavlus, öğretişinin Yahudilerin çoğu tarafından reddedilmesi karşısında diğer uluslara gitti. Yahudiler ve diğer uluslar arasında insanların Rab’be geldiğini gören Yahudi önderler, elçiyi Ahaya valisi olan Gallio’nun önüne getirdiler. Ancak Gallio böyle şeylere yargıçlık yapmayacağını söyleyerek onları mahkemeden kovdu.

Pavlus mahkemeden sonra bir süre daha Korint’te kaldı ve ardından Kenhere’ye, Efes’e gitti. Oradan da Sezariye ve Antakya’ya gitmek için uzun bir yolculuğa çıktı.

Üçüncü Müjdeleme Gezisi’nde Efes’e döndü ve orada iki yıl kaldı. Efesteyken, Korint’ten gelen bir grup kendisini ziyaret edip birçok konuda öğüt istedi. Bu sorulara yanıt olarak 1.Korintliler yazıldı.

Elçi daha sonra, Korintliler’in, kendisinin yazdığı mektuba, özellikle de günah işleyen bir üyenin disiplini konusundaki kısma nasıl tepki gösterdiklerini merak etti. Böylece Efes’ten ayrılarak Titus’la buluşmayı ümit ettiği Troas’a gitti. Ne var ki buluşma olmayınca Makedonya’ya geçti. Burada bulunurken Titus hem iyi hem de kötü haberlerle geldi. Kutsallar günah işleyen bir kutsalı disiplin altına almışlardı ve bu disiplin, kutsalın ruhsal olarak iyileşmesiyle sonuçlanmıştı. İyi haber buydu. Ancak inanlılar Yeruşalim’deki yoksul kutsallara göndermeyi tasarladıkları parayı göndermemişlerdi. Son olarak Titus, sahte öğretmenlerin Korint’te etkili olduklarını, elçinin işini zayıflattıklarını ve onun Mesih’in hizmetkarı olarak yetkisini sorguladıklarını iletti. Kötü haber de buydu!

Makedonya’dan Korintliler’e İkinci Mektup’un yazılmasına sebep olan nedenler bunlardı.

Pavlus, Birinci Mektupta bir öğretmen gibi görünürken, İkinci Mektup’ta kilise önderi (çoban) rolünü üstlenir. Dikkatle dinlerseniz, bu mektupta, Tanrı’nın halkını gerçekten sevmiş ve onların iyiliği için kendini vermiş olan bu kişinin kalp atışlarını rahatça duyabilirsiniz.

Şimdi bu büyük maceraya başlayalım: Bizler bu “nefes alan” düşünceler ve “yanan” sözler üzerinde çalışırken, Tanrı’nın Kutsal Ruhu’nun bizi aydınlatması için dua edelim.

 

ANA HATLAR
      Bölüm
I. PAVLUS’UN HİZMETİ AÇIKLAMASI 1 – 7
  A. Selamlama 1:1-2
  B. Elemde Teselli Hizmeti 1:3-11
  C. Pavlus’un Planlarındaki Değişimin Açıklanması 1:12 – 2:17
  Ç. Pavlus’un Hizmet İçin Gerekli Delilleri 3:1-5
  D. Eski ve Yeni Antlaşmaların Karşılaştırılması 3:6-18
  E. Müjdeyi En Açık Biçimde Öğretme Zorunluluğu 4:1-6
  F. Göksel Geleceğe Sahip Toprak Kap 4:7-18
  G. Mesih’in Yargı Kürsüsünün Işığında Yaşamak 5:1-10
  Ğ. Pavlus’un Hizmet Bilinci 5:11 – 6:2
  H. Hizmette Pavlus’un Yaklaşımı 6:3-10
  I. Pavlus’un Açıklık ve Sevgi Ricası 6:11-13
  İ. Pavlus’un Kutsal Yazılar’a Uygun Ayrılık Ricası 6:14 – 17:1
  J. Pavlus’un Korint’ten Gelen Müjdeyle Sevinmesi 7:2-16
II. PAVLUS’UN ÖĞÜDÜ: YERUŞALİM’DEKİ KUTSALLAR İÇİN BAĞIŞ TOPLAMA İŞİ TAMAMLANSIN 8, 9
  A. Cömertlik Örneği 8:1-9
  B. Bağış Toplama İşinin Tamamlanması İçin Öğüt 8:10-11
  C. Cömertçe Verme Konusunda Üç Önemli İlke 8:12-15
  Ç. Bağış Toplama İşini Hazırlayan Üç Kardeş 8:16-24
  D. Pavlus’un Korintliler’e Ricası: Pavlus’un Onlarla Övünmesini Haklı Çıkarmaları 9:1-5
  E. Cömertçe Vermenin Armağanları 9:6-15
III. PAVLUS’UN ELÇİLİĞİNİ DOĞRULAMASI 10 – 13
  A. Pavlus’un Savunması 10:1-12
  B. Pavlus’un İlkesi: Mesih İçin Etkinlik Alanının Genişletilmesi 10:13-16
  C. Pavlus’un Yüce Amacı: Rab’bin Tavsiyesi 10:17-18
  Ç. Pavlus’un Elçiliğini Kanıtlaması 11:1-15
  D. Pavlus’un Mesih Uğruna Çektiği Elemlerin Elçiliğini Kanıtlaması 11:16-33
  E. Pavlus’un Esinlerinin Elçiliğini Kanıtlaması 12:1-10
  F. Pavlus’un Belirtilerinin Elçiliğini Kanıtlaması 12:11-13
  G. Pavlus’un Kesinlik Kazanmayan Korint Ziyareti 12:14 – 13:1
  Ğ. Pavlus’un Elçiliğinin Korintliler Tarafından Kanıtlanması 13:2-6
  H. Pavlus’un Dileği: Korintliler’in İyi Olanı Yapmaları 13:7-10
  I. Pavlus’un Sevgi ve Üçlü Birlik’le Dolu Vedası 13:11-14