1 Tarihler 7

5. İssakar (7:1-5)

7. bölümde altı oymaktan söz edilir:

İssakar (1-5. ayetler)
Benyamin (6-12. ayetler)
Naftali (13. ayet)‏
Şeria’nın Batısındaki Manaşşe Oymağının Yarısı (14-19. ayetler)
Efrayim (20-29. ayetler)
Aşer (30-40. ayetler)‏

Bu soy ağaçları, Yahuda ya da Levi soy ağaçları kadar tamamlanmış değildir. Bunun nedeni, belki de taht ya da kâhinlikle ilgili olmamalarıdır.

6. Benyamin (7:6-12)

Benyamin oymağı, bir kez akılsızlığı nedeniyle 600 kişiye düşürülmüş olmasına rağmen (Hak.20), eski güç ve büyüklüğünü yeniden kazanmışa benzemektedir. 8. bölümde Benyamin’in ataları tekrar sıralanmıştır. 7. bölümün  vurgusu Benyamin ve halk üzerindedir. Diğer bölümde ise Benyamin’in Saul ve Yeruşalim’le olan ilişkisi üzerinde durulur.

7. Naftali (7:13)

Naftali’nin dört oğlu, Bilha’nın oğulları olarak anılırlar, çünkü Bilha Naftali’nin annesiydi. Bu dört kişinin daha sonraki soyları atlanarak yazılmamıştır. 1

8. Şeria’nın Batısındaki Manaşşe Oymağının Yarısı (7:14-19)

Manaşşe’nin Gilat ve Başan’da Şeria’nın doğusunda yaşayan soyları, 5:23, 24. ayetlerde kaydedilmiştir. Bu bölüm, Şeria’nın batısındaki Kenan’da yerleşmiş olan oymağın yarısından söz eder.

Manaşşe soyunun göze çarpan isimlerinden biri olan Selofhat’ın yalnızca kızları vardı. Kızlarının adları Yeşu 17:3’te verilmiştir. Hatırlanmalarının nedeni, Rab’bin bu durumdaki (Bk.27:1-11) kadınlara söz verdiği mirasa sahip çıkmalarıdır. Putperest kadınların çok az hakka sahip oldukları bir zamanda, Yahudi kadınlara verilen haklar önemliydi.

9. Efrayim (7:20-29)

Yazar, en önemli Efrayimli’yi olan Yeşu’nun soyunu ayrıntılarıyla tanımlamak için Efrayim oymağına daha büyük önem vermiştir. Tanrı için yiğitlik eden kişiler, ailelerine yücelik getirir ve kendisinden sonraki kuşaklar tarafından örnek olarak hatırlanırlar.

10. Aşer (7:30-40)

Aşer’in dört oğlu ve kız kardeşleri Serah, Yaratılış 46:17’deki listeyle uyum içindedirler. Ataları seçkin kişiler, yiğit savaşçılar ve tanınmış önderlerdir.

 

Kutsal Kitap

1 İssakarın dört oğlu vardı: Tola, Pua, Yaşuv, Şimron.
2 Tolanın oğulları: Uzzi, Refaya, Yeriel, Yahmay, Yivsam, Samuel. Bunlar Tola boyunun başlarıydı. Soy kütüğüne göre yiğit savaşçılardı. Davut döneminde sayıları 22 600dü.
3 Uzzinin oğlu: Yizrahya. Yizrahyanın oğulları: Mikael, Ovadya, Yoel, Yişşiya. Beşi de boy başıydı.
4 Soy kütüğüne göre, aralarında savaşa hazır 36 000 kişi vardı. Hepsinin çok sayıda karısı ve çocuğu vardı.
5 Soy kütüğüne göre İssakar boylarına bağlı akrabalarından savaşacak durumda olanların sayısı 87 000di.
6 Benyaminin üç oğlu vardı: Bala, Beker, Yediael.
7 Balanın beş oğlu vardı: Esbon, Uzzi, Uzziel, Yerimot, İyri. Bunlar boy başıydı. Soy kütüğüne kayıtlı yiğit savaşçıların sayısı 22 034 kişiydi.
8 Bekerin oğulları: Zemira, Yoaş, Eliezer, Elyoenay, Omri, Yeremot, Aviya, Anatot, Alemet. Hepsi Bekerin oğullarıydı.
9 Bunların soy kütüğüne kayıtlı aile başlarının ve yiğit savaşçıların sayısı 20 200dü.
10 Yediaelin oğlu: Bilhan. Bilhanın oğulları: Yeuş, Benyamin, Ehut, Kenaana, Zetan, Tarşiş, Ahişahar.
11 Yediaelin bütün oğulları boy başlarıydı. Aralarında savaşa hazır 17 200 yiğit savaşçı vardı.
12 Şuppim ve Huppim İrin, Huşim ise Aherin oğluydu. ‹‹Dan›› yerine kullanılmıştır.
13 Naftalinin oğulları: Yahasiel, Guni, Yeser, Şallum. Bunlar Bilhanın soyundandı.
14 Manaşşenin oğulları: Aramlı cariyenin doğurduğu Asriel, Makir. Makir Gilatın babasıydı.
15 Makir Huppimle Şuppimin kızkardeşi Maakayı karı olarak aldı. Makirin ikinci oğlunun adı Selofhattı. Selofhatın yalnız kızları oldu.
16 Makirin karısı Maaka, Pereş ve Şereş adında iki oğul doğurdu. Şereşin de Ulam ve Rekem adında iki oğlu oldu.
17 Ulamın oğlu: Bedan. Manaşşe oğlu Makir oğlu Gilatın oğulları bunlardır.
18 Gilatın kızkardeşi Hammoleket İşhotu, Aviezeri, Mahlayı doğurdu.
19 Şemidanın oğulları: Ahyan, Şekem, Likhi, Aniam.
20-21 Efrayimin oğulları: Şutelah, Ezer ve Elat.
Beret Şutelahın,
Tahat Beretin,
Elada Tahatın,
Tahat Eladanın,
Zavat Tahatın,
Şutelah da Zavatın oğluydu. onların sürülerini çalmaya gitmişlerdi.
22 Babaları Efrayim günlerce yas tuttu. Akrabaları onu avutmaya geldiler.
23 Efrayim karısıyla yine yattı. Kadın gebe kalıp bir oğul doğurdu. Evinde talihsizlik var diye babası oğlana Beria adını verdi.
24 Kızı Aşağı ve Yukarı Beythoronu, Uzzen-Şeerayı kuran Şeeraydı.
25-27 Berianın Refah adında bir oğlu vardı.
Refah Berianın,
Reşef Refahın,
Telah Reşefin,
Tahan Telahın,
Ladan Tahanın,
Ammihut Ladanın,
Elişama Ammihutun,
Nun Elişamanın,
Yeşu da Nunun oğluydu.
28 Efrayimlilerin yerleştikleri topraklar Beyteli ve çevresindeki köyleri, doğuda Naaranı, batıda Gezeri ve köylerini, Şekem, Aya ve köylerini kapsıyordu.
29 Manaşşe oymağının sınırında Beytşean, Taanak, Megiddo, Dor ve bunlara ait köyler vardı. İsrail oğlu Yusufun soyu buralarda yaşadı.
30 Aşerin oğulları: Yimna, Yişva, Yişvi, Beria; kızkardeşleri Serah.
31 Beriaoğulları: Hever ve Birzayitin kurucusu Malkiel.
32 Hever Yaflet, Şomer, Hotam ve kızkardeşleri Şuanın babasıydı.
33 Yafletoğulları: Pasak, Bimhal, Aşvat. Yafletin oğulları bunlardı.
34 Şomeroğulları: Ahi, Rohga, Yehubba, Aram.
35 Kardeşi Helemin oğulları: Sofah, Yimna, Şeleş, Amal.
36 Sofahoğulları: Suah, Harnefer, Şual, Beri, Yimra,
37 Beser, Hod, Şamma, Şilşa, Yitran, Beera.
38 Yeteroğulları: Yefunne, Pispa, Ara.
39 Ullanın oğulları: Arah, Hanniel, Risya.
40 Bunların hepsi Aşer soyundandı. Boy başları, seçkin kişiler, yiğit savaşçılar ve tanınmış önderlerdi. Soy kütüğüne kayıtlı savaşa hazır olanların sayısı yirmi altı bindi.

1. Yahziyel ve Şallum, Yaratılış Kitabı’ndaki hecelemelerinden biraz farklı olan (Yahseel ve Şillem) adlar için örnektirler (Yar.46:24).