1 Tarihler 5

3. Ruben, Gad ve Şeria’nın Doğusundaki Manaşşe Oymağının Yarısı (5. Bölüm)

5. bölümde, Şeria’nın ötesindeki Ruben, Gad ve Manaşşe oymağının yarısından söz edilir. Bu oymaklara ayrılan yer çok küçüktür. Bunlar, sürgüne gidenler arasında ilk sıradaydılar (5:26).

1 ve 2. ayetler, “İlk oğulluk” bereketinin neden Rubenliler yerine diğer oymaklara verildiğini açıklar. Yakup ölmeden önce çocuklarını kutsadığında (Yar. 49), Ruben’in kötülüğünü düşündü (Yar.35:22) ve ona verilen üstünlüğü geri aldı. İlk oğul olarak ülkeden çift pay alma hakkı Yusuf’a verildi (Efrayim ve Manaşşe aracılığıyla). Önderlikle ilgili çift pay Yahuda’ya geçti.

Gadlılar 11-17. ayetlerde, Manaşşe oymağının yarısının önderleri ise, 23 ve 24. ayetlerde sıralanmıştır.

5. bölümün geri kalanı bu oymakların gelecekleriyle ilgili kısa bir bilgi verir. Bir araya gelerek Hacerliler’e (İsmailoğulları) karşı başarıyla savaştılar (10, 19-22. ayetler). 44.760 kişilik küçük bir orduyla kendilerinden daha güçlü bir düşman ordusunu bozguna uğrattılar. Tanrıları’na yalvarmışlardı (20. ayet). Buna karşılık O da kendilerine zafer ve bol ganimet verdi (21. ayet).

Sürekli, çevrelerindeki putperest ulusların etkilerine açık kaldıklarından, Tanrı’ya ihanet ederek önlerinden yok ettiği ulusların ilahlarına yöneldiler (25. ayet). Hacerliler’i kurtaramayacak ilahlara döndüler ve gücüyle galip geldikleri tek gerçek Tanrı’yı terk ettiler. Bundan dolayı Tanrı onları Asur Kralının eline teslim etti ve sürgüne gönderildiler.

 

Kutsal Kitap

1 İsrailin ilk oğlu Rubenin oğulları. -Ruben ilk doğandır. Babasının yatağına yatıp onu kirlettiği için ilk oğulluk hakkı İsrail oğlu Yusufun oğullarına verildi. Bu yüzden Ruben soy kütüğüne ilk oğulluk hakkına göre yazılmadı.
2 Yahuda kardeşleri arasında en güçlü olandı, önderlik hep onun soyundan çıktı. Ama ilk oğulluk hakkı Yusufa aitti.-
3 İsrailin ilk oğlu Rubenin oğulları: Hanok, Pallu, Hesron, Karmi.
4-6 Yoelin soyu:
Şemaya Yoelin,
Gog Şemayanın,
Şimi Gogun,
Mika Şiminin,
Reaya Mikanın,
Baal Reayanın,
Beera Baalın oğluydu. Rubenlilerin önderiydi.
7 Boylarına göre aile soy kütüğüne yazılan akrabaları şunlardır: Önder Yeiel, Zekeriya,
8 Yoel oğlu Şema oğlu Azaz oğlu Bala. Bunlar Aroerde, Nevo ve Baal-Meona kadar uzanan topraklarda yaşadılar.
9 Doğuda Fırattan çöle kadar uzanan topraklara yayıldılar. Çünkü Gilat bölgesinde sığırları çoğalmıştı.
10 Rubenliler Saul döneminde Hacerlilere karşı savaş açtı. Onları yenilgiye uğratıp Gilatın doğusunda kalan topraklardaki çadırlarını ele geçirdiler.
11 Gadlılar, Başanda, Selkaya kadar uzanan topraklarda Rubenlilerin karşısında yaşadılar.
12 Önderleri Yoeldi; ikinci derecede önemli Şafam, Başanda ise Yanay ve Şafattı.
13 Boylarına göre akrabaları şunlardır: Mikael, Meşullam, Şeva, Yoray, Yakan, Zia, Ever. Toplam yedi kişiydi.
14 Bunlar Bûz oğlu Yahdo oğlu Yeşişay oğlu Mikael oğlu Gilat oğlu Yaroah oğlu Huri oğlu Avihayilin oğullarıydı.
15 Guni oğlu Avdiel oğlu Ahi bu boyların başıydı.
16 Gadlılar Gilatta, Başanda, çevredeki köylerde ve Şaronun bütün otlaklarında yaşadılar.
17 Bunların hepsi Yahuda Kralı Yotamın ve İsrail Kralı Yarovamın döneminde soy kütüğüne yazıldılar.
18 Rubenlilerin, Gadlıların ve Manaşşe oymağının yarısının kalkan ve kılıç kullanabilen, ok atabilen, savaş için eğitilmiş 44 760 yiğit askeri vardı.
19 Hacerlilere, Yetura, Nafişe, Nodava karşı savaş açtılar.
20 Onlarla savaşırken yardım gördüler. Tanrı Hacerlileri ve onlarla birlikte olanları ellerine teslim etti. Çünkü savaş sırasında Tanrıya yalvarmışlar, Ona güvenmişlerdi. Bu yüzden Tanrı yalvarışlarını yanıtladı.
21 Hacerlilerin hayvanlarını ele geçirdiler: Elli bin deve, iki yüz elli bin davar, iki bin eşek. Tutsak olarak da yüz bin kişi aldılar.
22 Savaş Tanrının isteğiyle olduğu için düşmandan birçok kişiyi öldürdüler. Sürgün dönemine dek Hacerlilerin topraklarında yaşadılar.
23 Manaşşe oymağının yarısı Başandan Baal-Hermona, Senir, yani Hermon Dağına kadar uzanan topraklarda yaşadı ve sayıca çoğaldı.
24 Boy başları şunlardı: Efer, Yişi, Eliel, Azriel, Yeremya, Hodavya, Yahdiel. Bunlar yiğit savaşçılar, ünlü kişiler ve boy başlarıydı.
25 Ne var ki atalarının Tanrısına bağlı kalmadılar. Tanrıya ihanet ederek önlerinden yok ettiği ulusların ilahlarına yöneldiler.
26 Bu yüzden İsrail’in Tanrısı, Tiglat-Pileser diye bilinen Asur Kralı Pûl’u harekete geçirdi. Asur Kralı Rubenliler’i, Gadlılar’ı, Manaşşe oymağının yarısını tutsak edip Halah’a, Habur’a, Hara’ya, Gozan Irmağı’na sürdü. Onlar bugün de oralarda yaşıyorlar.