1 Tarihler 27

F. Ordu ve Hükümet Önderleri (27. Bölüm)

27:1-15   Levililer gibi ordu da değişen birliklerde hizmet ederdi. Yirmi dört bin kişi aydan aya kralın hizmetinde bulunurdu. Komutanların tümü, Davut’un güçlü yiğitleri arasında belirtilmişlerdir (11. bölüm ve 2Sa.23).

27:16-22   Oymaklar belirli bir düzen içinde sıralanmışlardır. Listede ilk sırada Lean’ın oğulları bulunur: Ruben oymağı, Şimon oymağı, Levi oymağı, Harunoğulları, Yahuda oymağı, İssakar ve Zevulun oymakları. Sonra sırayı Rahel’in oğulları alır: Yusuf (oğulları Efrayim ve Manaşşe tarafından temsil edilir) ve Benyamin. Bilkan’ın çocukları (Naftali ve Dan) listede yer alır, ama tarih düzenine göre değil. Zilpa’nın oğullarının (Gad ve Aşer) adları burada belirtilmemiştir.

27:23,24   Yirmi yaşında ve bu yaşın altında olanlar, Davut’un buyurduğu nüfus sayımında kaydedilmemişlerdir. Nüfus sayımı asla tamamlanamadı, çünkü Rab’bin gazabı Yoav sayımı tamamlayamadan önce üzerlerine geldi. Davut belki de günahından utandığı için nüfus sayımının sonucunun kayıtlara geçmemesini buyurmuştu.

27:25-34   Davut’un özel ilişkilerini kontrol eden on iki yöneticisi vardı. Aynı zamanda kendisine öğüt veren danışmanları ve yakın dostları bulunmaktaydı. 2.Samuel 15 ve 17’de Ahitofel’in üzücü öyküsü verilmiştir. Yoav gibi Ahitofel de yüksek ayrıcalıklara sahip olan, ama karakteri kötü biriydi. Kralın dostu olan Huşay ise çok daha soylu biriydi. Ahitofel kendi çıkarını düşünen bir fırsatçıydı, ama Huşay kendini ön plana çıkarmayan bir hizmetkârdı. Her ikisi de ektiklerini biçtiler (Bk. 2Sa.15-17). Her ikisi de krala hizmet etti, ama motifleri farklıydı. Fırsatçı kişi kendi yüceliği, hizmetkâr ise efendisi için çalışır.

 

Kutsal Kitap

1 İsrailde görev yapan İsrailli boy başlarının, binbaşılarla yüzbaşıların ve görevlilerin listesi. Bunlar değişen birliklerde yıl boyunca aydan aya her konuda krala hizmet ederlerdi. Her birlik 24 000 kişiden oluşurdu.
2 Birinci ay için birinci birliğin komutanı Zavdiel oğlu Yaşovamdı. Komutasındaki birlik 24 000 kişiden oluşuyordu.
3 Birinci ay için görevlendirilen ordunun başkomutanı Yaşovam, Peres soyundandı.
4 İkinci ay için ikinci birliğin komutanı Ahohlu Dodaydı. Miklot bu birliğin baş görevlisiydi. Doday komutasındaki birlik 24 000 kişiden oluşuyordu.
5 Üçüncü ay için üçüncü birliğin komutanı Kâhin Yehoyada oğlu önder Benayaydı. Komutasındaki birlik 24 000 kişiden oluşuyordu.
6 Otuz yiğitlerden biri ve Otuzların önderi olan Benayaydı bu. Oğlu Ammizavat da onun birliğinde görevliydi.
7 Dördüncü ay için dördüncü birliğin komutanı Yoavın kardeşi Asaheldi. Sonradan yerine oğlu Zevadya geçti. Birliğinde 24 000 kişi vardı.
8 Beşinci ay için beşinci birliğin komutanı Yizrahlı Şamhuttu. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı.
9 Altıncı ay için altıncı birliğin komutanı Tekoalı İkkeş oğlu İraydı. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı.
10 Yedinci ay için yedinci birliğin komutanı Efrayimoğullarından Pelonlu Helesti. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı.
11 Sekizinci ay için sekizinci birliğin komutanı Zerahlılardan Huşalı Sibbekaydı. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı.
12 Dokuzuncu ay için dokuzuncu birliğin komutanı Benyaminoğullarından Anatotlu Aviezerdi. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı.
13 Onuncu ay için onuncu birliğin komutanı Zerahlılardan Netofalı Mahraydı. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı.
14 On birinci ay için on birinci birliğin komutanı Efrayimoğullarından Piratonlu Benayaydı. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı.
15 On ikinci ay için on ikinci birliğin komutanı Otniel soyundan Netofalı Heldaydı. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı.
16 İsrail oymaklarının yöneticileri:
Ruben oymağı: Zikri oğlu Eliezer.
Şimon oymağı: Maaka oğlu Şefatya.
17 Levi oymağı: Kemuel oğlu Haşavya.
Harunoğulları: Sadok.
18 Yahuda oymağı: Davutun kardeşlerinden Elihu.
İssakar oymağı: Mikael oğlu Omri.
19 Zevulun oymağı: Ovadya oğlu Yişmaya.
Naftali oymağı: Azriel oğlu Yerimot.
20 Efrayimoğulları: Azazya oğlu Hoşea.
Manaşşe oymağının yarısı: Pedaya oğlu Yoel.
21 Gilattaki Manaşşe oymağının öbür yarısı: Zekeriya oğlu Yiddo.
Benyamin oymağı: Avner oğlu Yaasiel.
22 Dan oymağı: Yeroham oğlu Azarel.
23 Davut yirmi ve daha aşağıdaki yaştakilerin sayımını yapmadı. Çünkü RAB İsraili gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağına söz vermişti.
24 Seruya oğlu Yoav da başladığı sayımı bitirmedi. Bu sayımdan ötürü RAB İsraile öfkelendi. Bu yüzden sayımın sonucu Kral Davutun tarihinde yazılmadı.
25 Kralın hazinelerine yönetici olarak Adiel oğlu Azmavet atanmıştı. Açık bölgelerdeki, kentlerdeki, köylerdeki, kalelerdeki depolardan da Uzziya oğlu Yehonatan sorumluydu.
26 Toprağı süren tarım işçilerinden: Keluv oğlu Ezri,
27 Bağlardan: Ramalı Şimi,
Üzümlerden ve şarap mahzenlerinden: Şefamlı Zavdi,
28 Şefela bölgesindeki zeytinliklerden ve yabanıl incir ağaçlarından: Gederli Baal-Hanan,
Zeytinyağı depolarından: Yoaş,
29 Şaronda otlatılan sığırlardan: Şaronlu Şitray,
Vadilerdeki sığırlardan: Adlay oğlu Şafat,
30 Develerden: İsmaili Ovil,
Eşeklerden: Meronotlu Yehdeya,
31 Davarlardan: Hacerli Yaziz sorumluydu. Bunların hepsi Kral Davutun servetinden sorumlu yöneticilerdi.
32 Davutun amcası Yehonatan anlayışlı bir yazman ve danışmandı. Hakmoni oğlu Yehiel kralın oğullarına bakardı.
33 Ahitofel kralın danışmanıydı. Arklı Huşay kralın dostuydu.
34 Ahitofel’den sonra yerine Benaya oğlu Yehoyada’yla Aviyatar geçti. Yoav kralın ordu komutanıydı.