1 Tarihler 2-4

C. İsrailoğulları (2-8. Bölümler)

1.Yahuda (2:1 – 4:23)

Yahuda, en geniş, bereket ve vaatler konusunda ilk sırada yer alan oymağın başıydı. Bu nedenle onun soyu, ilk ve en uzun soydur (2:3 – 4:23). Yahuda’nın iki atasının soyağacı tam olarak devam etmiştir – Kalev: 2:18-20,42-55 (Bu kişi, Yasa’nın Tekrarı 13. bölümde sözü edilen Kalev değildir; Bk. 4:15) ve Davut: 3:1-24.

Soyların arasına çeşitli tarihi notlar serpiştirilmiştir. Bunlara Kutsal Ruh aracılığıyla dikkatimiz çekilir. Tarihi notlar, İsrail tarihinin panoramik olarak gözden geçirildiği ilgi noktalarıdır. Yahuda’nın soylarında dikkatimiz, Tanrı’nın iki kötü adama davranışına ve bir doğru adamı bereketleyişine çekilir.

“Yahuda’nın ilk oğlu Er, RAB’bin gözünde kötüydü. Bu yüzden RAB onu öldürdü” (2:3). Yahuda’nın, Kenanlı Şua ile yaptığı evlilikten doğmuştu (Yar.38:1-10). Ne yaptığı bize söylenmemiştir, ama yalnızca Rab’bin gözünde kötü olanı yaptığı yazılıdır. Kötülüğü, ilk doğan olarak sahip olduğu ayrıcalıklarını, Mesih’in soyundaki yerini ve yaşamını yitirmesine neden oldu. Adı, aile kayıtlarında tüm kuşaklar için bir leke oluşturdu. İnsanların, kötülüğün sonuçları üzerinde zaman kaybetmeden düşünmeleri gerekir. “Çünkü kötülerin kökü kazınacak, ama RAB’be umut bağlayanlar ülkeyi miras alacak” (Mez.37:9).

Akan’ın öyküsü (2:7), Yeşu Kitabı’nın 7. bölümünde yer alır. Akan “gördü”, “imrendi” (dayanamadı) ve “aldı” (Yşu.7:21). Eriha’daki yasaklanmış eşyaları çalmıştı. Bu davranışıyla İsrail’e zarar verdi, çünkü günahı nedeniyle Ay Kentine yapılan saldırı başarısız oldu ve 36 kişi öldü. Akan, Rab tarafından öne çıkarılarak belirlendi ve ailesiyle birlikte öldürüldü.

“Yabes kardeşlerinden daha saygın biriydi” (4:9). Burada sözü edilen kişi Tanrı’yı iyi tanıyordu ve O’nun bereketini isteyerek O’nu onurlandırdı. Yabes bir iman adamıydı ve Rab bunu dikkate aldı. “İman olmadan Tanrı’yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı’ya yaklaşan, O’nun varolduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir” (İbr.11:6). Ironside şu yorumu yapar:

Duasında dört şey istiyordu. “Beni kutsa.” Bu, “Bana gerçek mutluluk ver” anlamına gelir. Kişi Tanrı’yla yürüdüğünde gerçekleşen bir berekettir. “Sınırlarımı genişlet.” Sahip olduklarıyla devam etmeye razı değildi. Rab’bin mirasına sahip çıkmaya ve bu mirastan daha çok zevk almaya kararlıydı. “Elin üzerimde olsun!” Tanrı’nın koruyucu ilgisini bekliyordu. Son olarak da şunu istedi: “Beni kötülükten koru. Öyle ki, acı çekmeyeyim.” Günah, Tanrı’nın bir çocuğundan Rabden aldığı sevinci çalabilecek tek şeydir. 1

Yabes aradı ve ödüllendirildi. Onun örneğini izleyebilmemiz için Tanrı bizleri güçlendirsin!

Bitya (4:18), bu soy kayıtlarında sözü edilen birkaç kadından biridir. Firavunun kızlarından biriydi, ama şimdi seçilmiş halkla birlikte yaşamaktaydı. Adının anlamı, Yahve’nin kızıdır.

Devam etmeden önce sözünü etmemiz gereken bir farklılık daha var. Davut’un, 2:15’de İşay’ın 7. oğlu olduğu belirtilir. 1.Samuel 16:10,11 ve 17:12’de ise 8. oğludur. Büyük olasılıkla İşay’ın oğullarından biri çocuk sahibi olamadan ya da evlenmeden önce ölmüştü. Bu nedenle Tarihler Kitapları’nın yazarı tarafından kaydedilmemiştir.

2. Şimon (4:24-43)

4:24-43 Yakup’un ikinci oğlu Şimon, Yahuda oymağına olan yakınlığı nedeniyle ikinci sırada ele alınır. Şimon’un vaat edilen topraklardaki payı Yahuda bölgesindeydi (Yşu.19:9). 4:28-33’te sıralanan kentler onların mirasıydı. Ancak yine de daha sonra fetihler yaparak başka topraklar ele geçirdiler.

 

Kutsal Kitap

1 Yahuda oğulları: Peres, Hesron, Karmi, Hur, Şoval.
2 Şoval oğlu Reaya Yahatın babasıydı. Yahat Ahumayın ve Lahatın babasıydı. Soralı boylar bunlardı.
3 Etamın oğulları: Yizreel, Yişma, Yidbaş. Kızkardeşlerinin adı Haselelponidir.
4 Penuel Gedorun babasıydı. Ezer Huşanın babasıydı. Bunlar Beytlehemin kurucusu ve Efratın ilk oğlu Hurun torunlarıydı. ya da ‹‹Kurucusu››.
5 Tekoanın kurucusu Aşhurun Helah ve Naara adında iki karısı vardı.
6 Naara ona Ahuzzam, Hefer, Temeni ve Haahaştariyi doğurdu. Bunlar Naaranın oğullarıydı.
7 Helahın oğulları: Seret, Yishar, Etnan
8 ve Anuvla Hassovevanın babası Kos. Kos Harum oğlu Aharhel boylarının atasıydı.
9 Yabesfı kardeşlerinden daha saygın biriydi. Annesi, ‹‹Onu acı çekerek doğurdum›› diyerek adını Yabes koymuştu.
10 Yabes, İsrailin Tanrısına, ‹‹Ne olur, beni kutsa, sınırlarımı genişlet!›› diye yakardı, ‹‹Elin üzerimde olsun, beni kötülükten koru. Öyle ki, acı çekmeyeyim.›› Tanrı onun yakarışını duydu.
11 Şuhanın kardeşi Keluv, Eştonun babası Mehirin babasıydı.
12 Eşton Beytrafanın, Paseahın ve İr-Nahaşın kurucusu Tehinnanın babasıydı. Bunlar Rekalılardır.
13-14 Kenazın oğulları: Otniel, Seraya. Otnielin oğulları: Hatat ve Meonotay. Meonotay Ofranın babasıydı. Seraya Ge-Haraşimin kurucusu Yoavın babasıydı. Bunlar el işlerinde becerikli kişilerdi.
15 Yefunne oğlu Kalevin oğulları: İru, Ela, Naam. Elanın oğlu: Kenaz.
16 Yehallelelin oğulları: Zif, Zifa, Tirya, Asarel.
17 Ezranın oğulları: Yeter, Meret, Efer, Yalon. Meretin karılarından biri Miryamı, Şammayı ve Eştemoanın kurucusu Yişbahı doğurdu.
18 Bunlar Meretin evlendiği firavunun kızı Bityanın doğurduğu çocuklardır. Meretin Yahudalı karısı, Gedorun kurucusu Yereti, Sokonun kurucusu Heveri, Zanoahın kurucusu Yekutieli doğurdu.
19 Hodiya Nahamın kızkardeşiyle evlendi. Ondan doğan oğulları Keilada yaşayan Garm ve Eştemoada yaşayan Maaka boylarının atasıydı.
20 Şimonun oğulları: Amnon, Rinna, Ben-Hanan, Tilon. Yişinin torunları: Zohet ve Ben-Zohet.
21 Yahuda oğlu Selanın oğulları: Lekanın kurucusu Er, Mareşanın kurucusu Lada, Beytaşbeada ince keten işinde çalışanların boyları,
22 Yokim, Kozevalılar, Moavlı kadınlarla evlenen Yoaşla Saraf ve Yaşuvi-Lehem. Bu kayıtlar eskidir.
23 Netayim ve Gederada oturur, çömlekçilik yapar ve kral için çalışırlardı.
24 Şimonoğulları: Nemuel, Yamin, Yariv, Zerah, Şaul.
25 Şallum Şaulun oğluydu. Mivsam Şallumun, Mişma da Mivsamın oğluydu.
26 Mişmanın torunları: Hammuel Mişmanın oğluydu. Zakkur Hammuelin, Şimi de Zakkurun oğluydu.
27 Şiminin on altı oğlu, altı kızı vardı. Ancak kardeşlerinin çok sayıda çocukları yoktu. Bu yüzden Şimon oymağı, sayıca Yahuda oymağı kadar artmadı.
28-31 Şimonoğulları Beer-Şeva, Molada, Hasar-Şual, Bilha, Esem, Tolat, Betuel, Horma, Ziklak, Beytmarkavot, Hasar-Susim, Beytbiri ve Şaarayim kentlerinde yaşadılar. Davut dönemine dek kentleri bunlardı.
32 Ayrıca şu beş ilçede de yaşadılar: Etam, Ayin, Rimmon, Token, Aşan.
33 Baalata kadar uzanan bu kentlerin çevresindeki bütün köyler Şimonoğullarına aitti. Ailelerinin soy kütüğünü de tuttular. ‹‹Baal›› (bkz. Yşu.19:8).
34 Meşovav, Yamlek, Amatsya oğlu Yoşa,
35 Yoel, Asiel oğlu Seraya oğlu Yoşivya oğlu Yehu,
36 Elyoenay, Yaakova, Yeşohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya

37 ve Şemaya oğlu Şimri oğlu Yedaya oğlu Allon oğlu Şifi oğlu Ziza.
38 Yukarıda adı geçenlerin her biri, ait olduğu boyun başıydı. Aileleri sayıca çoğaldılar.
39 Sürülerine otlak aramak için Gedor yakınlarına, vadinin doğusuna kadar gittiler.
40 Orada çok zengin otlaklar buldular. Ülke geniş, rahat ve huzur doluydu. Eskiden orada Hamın soyundan gelenler yaşardı.
41 Yukarıda adı yazılı olanlar, Yahuda Kralı Hizkiya döneminde geldiler. Hamlıların çadırlarına ve orada yaşayan Meunlulara saldırıp tümünü öldürdüler. Sonra ülkelerine yerleştiler. Bugün de oradalar. Çünkü orada sürüleri için otlak vardı.
42 Yişinin oğulları Pelatya, Nearya, Refaya, Uzziel önderliğinde Şimon oymağından beş yüz kişi Seir dağlık bölgesine gidip
43 Amalekliler’den sağ kalanları öldürdüler. Bugün de orada yaşıyorlar.

1. H. A. Ironside, The Continual Burnt Offering, Reading for March 12.