1 Tarihler 18

Ç. Davut’un Zaferleri (18-20. Bölümler)

Bundan sonraki üç bölümde (18-20) özetlenen olaylar, tarihsel sıra açısından Davut kral olarak atandıktan sonra (12. bölüm) ve Antlaşma Sandığı Yeruşalim’e getirilmeden önce gerçekleşti (13-17. bölümler).

İsrail’in düşman komşularından çoğu, Tanrı’nın daha önceden amaçladığı gibi şimdi İsrail’in yönetimi altına girmişti. O zamana kadar günah ve itaatsizlik, İsrail’in bozguna uğratması gereken komşularına kölelik yapmasına neden olmuştu. Şimdi, bu Yahudi olmayan uluslar İsrail’in üstünlüğünü ve gücünü tanımalarının bir karşılığı olarak haraç göndermekteydiler.

18:1-6   Filistliler, Moavlılar, Suriyeliler ve Edomlular’ın hepsi bozguna uğratıldı, çünkü Rab Davut’a gittiği her yerde yardım edip onu zafere ulaştırdı.

4. ayet, İsrail Krallığı’nın davranışlarıyla ilgili olarak Davut’un yasayı yerine getirme konusundaki bir başka başarısızlığını kaydeder (Yas.17:15-17). Önce eşlerinin sayısını çoğalttı (14:3), sonra da atlarının sayısını arttırdı.

18:7-11   Sonradan birçok zenginlik ele geçirildi. Örneğin, Davut Hadadezer’in komutanlarının taşıdığı altın kalkanları, gümüş ve bol miktarda tunç eşyayı Rab’be adamak üzere Yeruşalim’e götürdü. Bunlar daha sonra Süleyman tapınağı bina ederken kullanıldılar.

18:12,13   Avişay tarafından öldürülen on sekiz bin kişinin, 2.Samuel 8:13’teki benzer bölümde Davut tarafından öldürüldüğü söylenir. Bu farklılığın çözümü için o bölümün yorumuna bakınız.

18:14-17   Davut’un düşmanları onun gazabını hissettiler, ama Davut’un halkı onun doğruluk ve adaletinin tadını çıkardı. Davut yalnızca iyi bir komutan değil, aynı zamanda etkili bir yöneticiydi. Burada Davut’un ordu komutanlarının, 2.Samuel 8:16-18’de olduğu gibi isimleri listelenmiştir. Tanrı, kendisine hizmet eden önderlerini onaylamaktan hoşlanır.

 

Kutsal Kitap

1 Bir süre sonra, Davut Filistlileri yenip boyunduruğu altına aldı; Gatı ve çevresindeki köyleri Filistlilerin yönetiminden çıkardı.
2 Moavlıları da bozguna uğrattı. Onlar Davutun haraç ödeyen köleleri oldular.
3 Davut Fırata kadar krallığını pekiştirmeye giden Sova Kralı Hadadezeri de Hama yakınlarında yendi.
4 Bin savaş arabasını, yedi bin atlısını, yirmi bin yaya askerini ele geçirdi. Yüz savaş arabası için gereken atların dışındaki bütün atları da sakatladı.
5 Sova Kralı Hadadezere yardıma gelen Şam Aramlılarından yirmi iki bin kişiyi öldürdü.
6 Sonra Şam Aramlılarının ülkesine askeri birlikler yerleştirdi. Onlar da Davutun haraç ödeyen köleleri oldular. RAB Davutu gittiği her yerde zafere ulaştırdı.
7 Davut Hadadezerin komutanlarının taşıdığı altın kalkanları alıp Yeruşalime götürdü.
8 Ayrıca Hadadezerin yönetimindeki Tivhat ve Kun kentlerinden bol miktarda tunç aldı. Süleyman bunu havuz, sütunlar ve çeşitli eşyalar yapmak için kullandı.
9 Hama Kralı Tou, Davutun Sova Kralı Hadadezerin bütün ordusunu bozguna uğrattığını duydu.
10 Tou Kral Davutu selamlamak ve Hadadezerle savaşıp yendiği için kutlamak üzere oğlu Hadoramı ona gönderdi. Çünkü Tou Hadadezerle sürekli savaşmıştı. Hadoram Davuta her türlü altın, gümüş, tunç armağanlar getirdi.
11 Kral Davut bu armağanları bütün uluslardan -Edom, Moav, Ammonlular, Filistliler ve Amaleklilerden- ele geçirdiği altın ve gümüşle birlikte RABbe adadı.
12 Seruya oğlu Avişay Tuz Vadisinde on sekiz bin Edomlu öldürdü.
13 Edoma askeri birlikler yerleştirdi. Edomluların tümü Davutun köleleri oldular. RAB Davutu gittiği her yerde zafere ulaştırdı.
14 Bütün İsrailde krallık yapan Davut halkına doğruluk ve adalet sağladı.
15 Seruya oğlu Yoav ordu komutanı, Ahilut oğlu Yehoşafat devlet tarihçisiydi.
16 Ahituv oğlu Sadokla Aviyatar oğlu Ahimelek kâhin, Şavşa yazmandı.
17 Yehoyada oğlu Benaya Keretliler’le Peletliler’in komutanıydı. Davut’un oğulları da sarayda yüksek görevlere atanmışlardı.