1 Tarihler 15

15:1-3   Peres-Uzza’daki feci olaydan üç ay sonra (13. bölüm) Davut, Antlaşma Sandığı’nı tekrar başkent Yeruşalim’e getirmeye hazırlandı. Ancak bu kez dikkatle yasayı araştırdı ve yasaya uygun olarak hareket etti.

Bu kez Antlaşma Sandığı için bir ev değil, bir çadırhazırlandı. Çünkü yasada verilen örnek böyleydi. Çadır büyük olasılıkla İsrail’in Mısır’dan çıkışı sırasında kullanılan modele uygun hazırlandı (Çık.26). Yine de Antlaşma Sandığı Davut’un çadırındaki tek eşyaydı, çünkü Süleyman’ın zamanına kadar tapınak ve eşyaları Givon’daydı (16:39).

15:4-15   Davut sonra Harunoğulları’yla Levililer’i bir araya getirdi.Sadok ve Aviyatar isimli başkâhinler (1Kr.4:4) bu olay için çağrıldılar (11. ayet). Antlaşma Sandığı şimdi doğru kişiler tarafından doğru şekilde, Musa’nın Rab’bin sözüyle uyumlu olarak buyurduğu gibi taşındı (15. ayet). Bu çabanın sonucunda başarı sağlandı (16:1).

15:16-29   Mezmur yazarı sandığa eşlik etmek üzere sevinçli ezgileri de özenle düzenledi. Bazıları ezgi söylerken, bazıları da müzikaletleri çaldılar. Davut sevinçle sıçrıyordu. Çenk, lir ve zil gibi çalgılarla ezgiler söyleniyor, hepsi coşkuyla doluyordu. Bu mutlu senfonideki tek uyumsuz nota, Davut’la alay eden, karısı Mikal’dı (29. ayet; 2Sa.6:16).

 

Kutsal Kitap

1 Davut kendisine Davut Kentinde evler yaptı. Ardından Tanrının Antlaşma Sandığı için bir yer hazırlayıp çadır kurdu.
2 Sonra, ‹‹Tanrının Antlaşma Sandığını yalnız Levililer taşıyacak›› dedi, ‹‹Çünkü sandığı taşımak ve sonsuza dek kendisine hizmet etmek için RAB Levilileri seçti.››
3 Davut RABbin Antlaşma Sandığını hazırlamış olduğu yere getirmek için bütün İsraillileri Yeruşalimde topladı.
4 Sonra Harunoğullarıyla Levilileri bir araya getirdi:
5 Kehatoğullarından: Önder Urielle 120 yakını,
6 Merarioğullarından: Önder Asayayla 220 yakını,
7 Gerşonoğullarından: Önder Yoelle 130 yakını,
8 Elisafanoğullarından: Önder Şemayayla 200 yakını,
9 Hevronoğullarından: Önder Elielle 80 yakını,
10 Uzzieloğullarından: Önder Amminadavla 112 yakını.
11 Bundan sonra Davut Kâhin Sadokla Kâhin Aviyatarı, Levili Urieli, Asayayı, Yoeli, Şemayayı, Elieli, Amminadavı yanına çağırdı.
12 Onlara şöyle dedi: ‹‹Siz Levili boyların başlarısınız. Levili kardeşlerinizle birlikte kendinizi kutsayın, sonra İsrailin Tanrısı RABbin Antlaşma Sandığını hazırlamış olduğum yere getirin.
13 Çünkü geçen sefer sandığı siz taşımadığınız ve biz de kurala uygun davranmadığımız için Tanrımız RAB bize öfkelendi.››
14 Böylece kâhinlerle Levililer İsrailin Tanrısı RABbin Antlaşma Sandığını getirmek için kendilerini kutsadılar.
15 RABbin sözü uyarınca ve Musanın onlara buyurduğu gibi, Tanrının Sandığının sırıklarını omuzları üzerinde taşıdılar.
16 Davut Levili önderlere, kardeşlerinden çenk, lir ve zil gibi çalgılar eşliğinde yüksek sesle sevinçli ezgiler okuyacak ezgiciler atamalarını söyledi.
17 Levililer de Yoel oğlu Hemanı, akrabalarından Berekya oğlu Asafı, akrabaları Merarioğullarından Kuşaya oğlu Etanı atadılar.
18 Onlara yardımcı olarak da kapı nöbetçileri kardeşlerinden Zekeriyayı, Yaazieli, Şemiramotu, Yehieli, Unniyi, Eliavı, Benayayı, Maaseyayı, Mattityayı, Elifelehuyu, Mikneyayı, Ovet-Edomu, Yeieli atadılar.
19 Ezgicilerden Heman, Asaf, Etan tunç zil;
20 Zekeriya, Aziel, Şemiramot, Yehiel, Unni, Eliav, Maaseya, Benaya tiz perdeli çenk çalmak;
21 Mattitya, Elifelehu, Mikneya, Ovet-Edom, Yeiel, Azazya sekiz telli lirle önderlik yapmak üzere seçildiler.
22 Levililerin önderi Kenanya ise ezgilerden sorumluydu. Bu konuda yetenekliydi. ‹‹Oktavlı›› anlamına da gelebilir.
23 Berekya ile Elkana Antlaşma Sandığının bulunduğu yerin kapı nöbetçileriydi.
24 Şevanya, Yoşafat, Netanel, Amasay, Zekeriya, Benaya, Eliezer adındaki kâhinler Tanrının Antlaşma Sandığı önünde borazan çalıyordu. Ovet-Edom ile Yehiya da Antlaşma Sandığının bulunduğu yerin kapı nöbetçileriydi.
25 Böylece Davut, İsrail ileri gelenleri ve binbaşılar RABbin Antlaşma Sandığını Ovet-Edomun evinden sevinçle getirmeye gittiler.
26 Tanrı, RABbin Antlaşma Sandığını taşıyan Levililere yardım ettiği için, yedi boğa ile yedi koç kurban ettiler.
27 Davut, sandığı taşıyan Levililer, ezgiciler ve ezgilerden sorumlu olan Kenanya ince ketenden cüppeler giyinmişlerdi. Davut ince keten efod da kuşanmıştı.
28 Böylece İsrailliler sevinç naraları atarak, boru, borazan, zil, çenk ve lirler çalarak RABbin Antlaşma Sandığını getiriyorlardı.
29 RAB’bin Antlaşma Sandığı Davut Kenti’ne varınca, Saul’un kızı Mikal pencereden baktı. Oynayıp zıplayan Kral Davut’u görünce, onu içinden küçümsedi.