1 Tarihler 12

2. Davut’un Sadık İzleyicileri (12. Bölüm)

11. bölüm, kendilerini Davut’la özdeşleştiren bireylerden söz etmişti. Bu bölüm, öncelikle kralla güçlerini birleştiren önderler ve önderlerin oymaklarından söz eder. Burada, 12. bölümde Davut saklanırken (1-22. ayetler) onun yanına gelenlerden başlayarak, İş-Boşet’in ölümünden sonra (23-40. ayetler) Hevron’a gelenlere kadar her oymak listelenmiştir. “…Davut’u kral yapma konusunda aynı düşüncedeydiler… Çünkü İsrail’de sevinç vardı” (38. ayet).

Daha önce sorunu olup sıkıntıda olanların pek çoğu Davut’a gelerek korunma aramışlardı (1Sa.22:1,2). Ama şimdi bu adamlar Davut’a hizmet etmek için geldiler ve kendisine Tanrı buyruğuyla verilmiş olan tahtı elde etmesi için ona yardımcı oldular. Bugün Tanrı’nın Egemenliği, Tanrı tarafından donatılmış (2. ayet), eğitilmiş ve çevik (8. ayet), imanı güçlü, zorluklarla başa çıkabilen ve düşmanı kaçıran (14, 15. ayetler), Kutsal Ruh’la dolu, bütünüyle İsa’ya adanmış (32. ayet) ve bölünmemiş bir yüreğe sahip olan (33. ayet) insanlara ihtiyaç duyar.

Davut haklı olarak Benyamin ve Yahudaoğulları’nı sorguladı (17. ayet), çünkü daha önce bazıları kendisine ihanet etmişti (1Sa.23).

19-22. ayetlerde sözü edilen tarihsel olaylar, 1.Samuel 29 ve 30’da bulunabilirler. Tanrı, Davut’un Filistliler’le birlikteyken İsrail’e karşı savaşmasına engel oldu. Ona aynı zamanda Ziklak’a baskın yaparak ailesini esir eden Amalekliler’e karşı da zafer verdi.

Doğu oymakları kalabalık olarak geldiler (37. ayet), ama Hevron’a yakın olan oymaklar daha az sayıda askerle temsil edildi (Örneğin, Yahuda, Şimon, vb.; 24, 25. ayetler).

İsrail Tanrı tarafından atanmış kralın çevresinde yerini almıştı. Sevinçliydiler, yiyip içtiler ve bol berekete kavuştular (40. ayet). Saul’un itaatsizliği nedeniyle oluşan bölünme ve çekişmeler geçmişte kalmıştı. İsrail bundan böyle tanrısayar çoban kralın egemenliğinde yeniden refaha kavuşacaktı.

 

Kutsal Kitap

1 Davutun Kiş oğlu Sauldan gizlendiği Ziklakta yanına gelenler şunlardır. Bunlar savaşta onu destekleyen yiğitlerdi.
2 Benyamin oymağından, Saulun ailesindendiler. Yay taşır ve yayla ok, sapanla taş atmak için hem sağ, hem sol ellerini kullanabilirlerdi.
3 Givalı Şemaanın oğulları Ahiezerle Yoaşın komutası altındaydılar. Adları şunlardı: Azmavetin oğulları Yezielle Pelet, Beraka, Anatotlu Yehu,
4 Otuzlardan bir yiğit ve Otuzların önderi olan Givonlu Yişmaya, Yeremya, Yahaziel, Yohanan, Gederalı Yozavat,
5 Eluzay, Yerimot, Bealya, Şemarya, Haruflu Şefatya,
6 Elkana, Yişşiya, Azarel, Yoezer, Yaşovam, Korahlılar,
7 Yoela, Zevadya, Gedorlu Yerohamın oğulları.
8 Davut çölde saklandığı yerdeyken bazı Gadlılar da ona katıldı. Bunlar savaşa hazır, kalkan ve mızrak kullanabilen yiğit adamlardı. Yüzleri aslan yüzü gibiydi, dağlardaki ceylanlar kadar çeviktiler.
9 Önderleri Ezerdi. İkincisi Ovadya, üçüncüsü Eliav,
10 dördüncüsü Mişmanna, beşincisi Yeremya,
11 altıncısı Attay, yedincisi Eliel,
12 sekizincisi Yohanan, dokuzuncusu Elzavat,
13 onuncusu Yeremya, on birincisi de Makbannaydı.
14 Bu Gadlılar ordu komutanlarıydı. En güçsüzleri yüz, güçlüleri bin kişinin yerini tutardı.
15 Birinci ay, Şeria Irmağı her yana taşmışken, karşı yakaya geçtiler. Oradaki vadilerde oturanların tümünü doğuya, batıya kaçırdılar.
16 Benyamin ve Yahudaoğullarından bazı kişiler de Davutun yanına, saklandığı yere gittiler.
17 Onları karşılamaya çıkan Davut şöyle dedi: ‹‹Eğer bana yardım etmek için esenlikle geldiyseniz, buyrun bize katılın. Ama ben haksızlık yapmamışken beni düşmanlarımın eline teslim etmeye geldiyseniz, atalarımızın Tanrısı bunu görsün ve sizi yargılasın.››
18 Tanrının Ruhu Otuzların önderi Amasayın üzerine indi. Amasay şöyle dedi: ‹‹Ey Davut, seniniz biz!
Ey İşay oğlu, seninleyiz!
Esenlik olsun sana, esenlik!
Seni destekleyenlere de esenlik olsun!
Tanrın sana yardım edecektir.›› Davut onları iyi karşıladı ve akıncıların başı yaptı.
19 Davut Filistlilerle birlikte Saula karşı savaşmaya gidince, Manaşşe oymağından da bazı kişiler onun yanına geçtiler. Ne var ki Davutla adamları Filistlilere yardım etmediler. Çünkü Filist beyleri birbirlerine danışıp, ‹‹Davut efendisi Saula dönerse başımızdan oluruz›› diyerek onu geri göndermişlerdi.
20 Davut Ziklaka gittiğinde yanına geçen Manaşşeliler şunlardır: Adna, Yozavat, Yediael, Mikael, Yozavat, Elihu, Silletay. Bunlar Manaşşede bin kişilik birliklerin komutanlarıydı.
21 Düşman akıncılarına karşı Davuta yardım ettiler. Hepsi de yiğit savaşçılar, ordu komutanlarıydı.
22 Her gün insanlar Davuta yardım etmeye geliyorlardı. Davut büyük, güçlü bir orduya sahip oluncaya dek bu böyle sürdü.
23 RABbin sözü uyarınca Saulun krallığını Davuta vermek için Hevrona, Davutun yanına gelen savaşçıların sayısı şudur:
24 Savaşa hazır, kalkan ve mızrak taşıyan Yahudaoğullarından 6 800 kişi.
25 Savaşa hazır, yiğit Şimonoğullarından 7 100 kişi.
26 Levioğullarından 4 600 kişi.
27 Harun ailesinin başı Yehoyada ve onunla birlikte olanlar 3 700 kişi.
28 Genç yiğit Sadokla ailesinden 22 subay.
29 Saulun soyu Benyaminlilerden 3 000 kişi. Benyaminlilerin çoğu o zamana dek Saulun ailesine bağlı kalmışlardı.
30 Efrayimoğullarından yiğit savaşçı ve boylarında ün salmış 20 800 kişi.
31 Davutu kral yapmak için Manaşşe oymağının yarısından özel olarak seçilip gelenler 18 000 kişi.
32 İssakaroğullarından 200 kişi. Bunlar İsraillilerin ne zaman ne yapması gerektiğini bilen kişilerdi. Boy başlarıydı ve bütün akrabalarını yönetirlerdi.
33 Zevulundan 50 000 kişi. Bunlar savaşa hazır, deneyimli askerlerdi. Her tür silahı kullanmada ustaydılar. Davuta candan ve yürekten yardım ettiler.
34 Naftaliden 1 000 subay ile kalkan ve mızrak taşıyan 37 000 kişi.
35 Danlılardan savaşa hazır 28 600 kişi.
36 Aşerden savaşa hazır, deneyimli 40 000 asker.
37 Şeria Irmağının doğusunda yaşayan, savaş için her tür silahla donatılmış Rubenlilerden, Gadlılardan ve Manaşşe oymağının yarısından 120 000 kişi.
38 Bunların hepsi savaşa hazır yiğit askerlerdi. Büyük bir kararlılıkla Davutu bütün İsrailin kralı yapmak için Hevrona geldiler. Geri kalan İsrailliler de Davutu kral yapma konusunda aynı düşüncedeydiler.
39 Adamlar Davutun yanında üç gün kaldılar. Orada yiyip içtiler. Gereksinimlerini yakınları sağlamıştı.
40 İssakar, Zevulun ve Naftali’ye kadar yayılmış olan yakınları da yiyecek yüklü eşeklerle, develerle, katırlarla, öküzlerle geldiler. Bol miktarda un, incir pestili, kuru üzüm salkımları, şarap, zeytinyağı, çok sayıda sığır ve davar getirdiler. Çünkü İsrail’de sevinç vardı.