1 Tarihler 1

YORUM

I. SOYLAR (1-9. Bölümler)

1.Tarihler’in ilk dokuz bölümü soy kayıtlarını içerir. Yahudiler için soy kaydı oymak farklılıklarını korumak amacıyla büyük önem taşırdı. Sürgün karışıklığından sonra, kral ve kâhin soylarının bir kez daha gözden geçirilmesi önemliydi.

Bu bölümlerde, Kutsal Kitap’ın diğer bölümlerinde verilen adlardan farklı adların yer aldığı bazı olaylar bulunur. Görünürde uyuşmazlığa benzeyen bu farklılıkların çeşitli nedenleri vardır. Bazı durumlarda bir adamın birden fazla adı olabilir. Yüzyıllar boyunca hecelenen isimlerin değişmeleri, bizi şaşırtmamalıdır. Yaratılış Kitabı’ndaki soyların bazıları ve bu soyların Tarihler Kitapları’ndaki karşılıkları arasında bin yıllık bir dönem bulunur (İ.Ö. 1400-400). Farklılıklar çoğu zaman kopya eden yazıcıların hatalarından kaynaklanmaktadır. İbrani dilini incelediğimizde bu tür yanlışların ne kadar kolay oluşabileceğini görürüz. Bu “farklılıklar”, ciddi öğrencilerin aklını karıştırmamalıdır. Çünkü çoğu, orijinal dokümanlarda bulunmaz ve hiçbir şekilde imanın ana öğretişlerini etkilemezler. 1

A. Adem’den İbrahim’e (1:1-27)

Yaratılış Kitabı, bu soyların kaynağı gibi görünür. 1-4. ayetler, Yaratılış 5. bölüme geri dönerler (Adem’den Nuh’a). 5-23. ayetler, Yaratılış 10’da olduğu gibi, Nuh’un atalarını belirtirler. Yaratılış 11. bölümde İbrahim’in soyu yer almaktadır (24-27. ayetler).

B. İbrahim’den İsrail’e (1:28-54)

Yaratılış 25. bölümde sıralanan İbrahim’in ataları, 28-33. ayetlerde verilmiştir. Vaat edilen oğul olan İshak’ın soyundan daha sonra söz edilir. Yaratılış 36. bölümdeki Esav, 35-54. ayetlerde geçer. Böylelikle Yakup’un (İsrail) soyu için yol hazırlar. İsrail soyu, 2. bölümden 9. bölüme kadar ayrıntılarıyla tanımlanır.

Buradaki ilk bölümde Tarihler Kitapları’nın yazarı, insan soyunun babası olan Adem ile İsrail’in 12 oymağının babası olan Yakup’a odaklanır. Sahnede seçilmiş ulusun dışında kimse kalmaz. Burada aynı zamanda Mesih’in soyunun başlangıcını görürüz (Luk.3:34-38).

 

Kutsal Kitap

1 Adem, Şit, Enoş,
2 Kenan, Mahalalel, Yeret,
3 Hanok, Metuşelah, Lemek,
4 Nuh. Nuhun oğulları: Sam, Ham, Yafet. metinde geçmemektedir.
5 Yafetin oğulları: Gomer, Magog, Meday, Yâvan, Tuval, Meşek, Tiras.
6 Gomerin oğulları: Aşkenaz, Difat, Togarma.
7 Yâvanın oğulları: Elişa, Tarşiş, Kittim, Rodanim.
8 Hamın oğulları: Kûş, Misrayim, Pût, Kenan.
9 Kûşun oğulları: Seva, Havila, Savta, Raama, Savteka. Raamanın oğulları: Şeva, Dedan.
10 Kûşun Nemrut adında bir oğlu oldu. Yiğitliğiyle yeryüzüne ün saldı.
11-12 Misrayim Ludluların, Anamlıların, Lehavlıların, Maftuhluların, Patrusluların, Filistlilerin ataları olan Kasluhluların ve Kaftorluların atasıydı.
13-16 Kenan ilk oğlu Sidonun babası ve Hititlerin, Yevusluların, Amorluların, Girgaşlıların, Hivlilerin, Arklıların, Sinlilerin, Arvatlıların, Semarlıların, Hamalıların atasıydı.
17 Samın oğulları: Elam, Asur, Arpakşat, Lud, Aram, Ûs, Hul, Geter, Meşek.
18 Arpakşat Şelahın babasıydı. Şelahtan Ever oldu.
19 Everin iki oğlu oldu. Birinin adı Pelektifç, çünkü yeryüzündeki insanlar onun yaşadığı dönemde bölündü. Kardeşinin adı Yoktandı. Septuaginta ‹‹Arpakşat Kenanın babasıydı, Kenan Şelahın babasıydı.››
20-23 Yoktan Almodatın, Şelefin, Hasarmavetin, Yerahın, Hadoramın, Uzalın, Diklanın, Evalın, Avimaelin, Şevanın, Ofirin, Havilanın, Yovavın atasıydı. Bunların hepsi Yoktanın soyundandı.
24 Sam, Arpakşat, Şelah,
25 Ever, Pelek, Reu,
26 Seruk, Nahor, Terah,
27 Avram -İbrahim-.
28 İbrahimin oğulları: İshak, İsmail.
29 İsmailoğullarının soyu: İsmailin ilk oğlu Nevayot. Sonra Kedar, Adbeel, Mivsam,
30 Mişma, Duma, Massa, Hadat, Tema,
31 Yetur, Nafiş, Kedema gelir. Bunlar İsmailin oğullarıydı.
32 İbrahimin cariyesi Keturanın oğulları: Zimran, Yokşan, Medan, Midyan, Yişbak, Şuah. Yokşanın oğulları: Şeva, Dedan.
33 Midyanın oğulları: Efa, Efer, Hanok, Avida, Eldaa. Bunların hepsi Keturanın soyundandı.
34 İshak İbrahimin oğluydu. İshakın oğulları: Esav, İsrail.
35 Esavın oğulları: Elifaz, Reuel, Yeuş, Yalam, Korah.
36 Elifazın oğulları: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz ve Timnadan doğan Amalek. Masoretik metin ‹‹Timna ve Amalek›› (bkz. Yar.36:12).
37 Reuelin oğulları: Nahat, Zerah, Şamma, Mizza.
38 Seirin oğulları: Lotan, Şoval, Sivon, Âna, Dişon, Eser, Dişan.
39 Lotanın oğulları: Hori, Homam. Timna Lotanın kızkardeşiydi.
40 Şovalın oğulları: Alyan, Manahat, Eval, Şefi, Onam. Sivonun oğulları: Aya, Âna.
41 Ânanın oğlu: Dişon. Dişonun oğulları: Hamran, Eşban, Yitran, Keran.
42 Eserin oğulları: Bilhan, Zaavan, Yaakan. Dişanın oğulları şunlardı: Ûs, Aran.
43 İsraillileri yöneten bir kralın olmadığı dönemde, Edomu şu krallar yönetti: Beor oğlu Bala. Kentinin adı Dinhavaydı.
44 Bala ölünce, yerine Bosralı Zerah oğlu Yovav geçti.
45 Yovav ölünce, Temanlılar ülkesinden Huşam kral oldu.
46 Huşam ölünce, Midyanı Moav kırlarında bozguna uğratan Bedat oğlu Hadat kral oldu. Kentinin adı Avitti.
47 Hadat ölünce, yerine Masrekalı Samla geçti.
48 Samla ölünce, yerine Rehovot-Hannaharlı Şaul geçti.
49 Şaul ölünce, yerine Akbor oğlu Baal-Hanan geçti.
50 Baal-Hanan ölünce, yerine Hadat geçti. Kentinin adı Paiydi. Karısı, Me-Zahav kızı Matretin kızı Mehetaveldi.
51 Sonunda Hadat da öldü. Edom beyleri şunlardı: Timna, Alva, Yetet,
52 Oholivama, Ela, Pinon,
53 Kenaz, Teman, Mivsar,
54 Magdiel, İram. Edom beyleri bunlardı.

1. Bazı çevirilerde, bu çeşitlilikler dipnotlar olarak yorumlanır.