1 Tarihler Giriş


1. TARİHLER

Yazar

William MacDonald


Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir.


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style. It is a good choice for your personal devotions and group Bible study.

© 1995 by William MacDonald, Believer’s Bible Commentary
Christian Missions in Many Lands, Inc.
PO Box 13, Spring Lake, NJ 07762
USA
— All Rights Reserved —


Giriş

“Tarihler Kitapları kendine özgü bir karaktere, güzelliğe ve uygun ahlâksal ilkelere sahiptir; çünkü her şey yıkılsa da Tanrı’nın amacının değişmediğini gösterir. İçinde bulunduğumuz günlerde kendimizi bu gerçekle avutmalıyız. Hıristiyan dünyası perişan bir durumdadır, ama Tanrı’nın amaçları mutlaka gerçekleşir ve iman edenler Tanrı’nın amacının değişmezliğine güvenerek rahat bulurlar.” — William Kelly

I. KUTSAL YAZILAR’DAKİ YERİ

Aslı tek kitaptan oluşan Tarihler, İbranice Kutsal Kitap’ta en son bölüm olarak yer alır. 1 İbranice adı, “Günlükler,” ya da, “Günlerin Sözleri” anlamına gelir. Grekçe çevirisi, “Dışarıda Bırakılanlar” (paralipomena) olup okuyucuyu yanlış yönlendiren bir başlıktır. 2

İlk bakışta 1.Tarihler, 1. ve 2. Samuel’i tekrarlıyor gibidir. Ayrıca 2.Tarihler, 1. ve 2.Krallar’la aynı içeriğe sahip gibi görünmektedir; bu durumda Tarihler Kitapları’nın diğerlerinden farklı olarak sunduğu eşsiz katkı ne olabilir? Tarihler Kitapları, Samuel ve Krallar Kitapları’ndan belirgin biçimde ayrılırlar. Tarihler ruhsal olanı vurgularken, bu kitaplar olayların tarihi yanını ön plana çıkartmaktadır. Böylece Tarihler, Davut’un egemenliği ve ardından tahta geçenler, tapınak ve tapınaktaki tapınma üzerine odaklanır. Kâhinler, Levililer, müzisyenler, ezgiciler ve tapınak bekçilerine ilişkin daha önceleri verilmemiş ayrıntıları bildirir. Antlaşma Sandığı’nın Yeruşalim’e götürülmesini, tapınağı bina etme hazırlıklarını ve Yahuda’nın bazı iyi krallarının gerçekleştirdiği reformları ayrıntılı bir şekilde işler. Kuzey Krallığı’ndan, yalnızca Davut’un hanedanıyla ilgili olaylarda söz edilir. Tarihlerin yazarı, Amnon, Avşalom ve Adoniya ile Süleyman’ın sadakatsizliği hakkındaki olumsuz öyküleri atlamıştır. Tarihler Kitapları’nı hiçbir şekilde gereksiz bir tekrar olarak düşünemeyiz. Çünkü Tarihler Kitabı, önceki kitaplarda aktarılan tarihin ruhsal bir yorumudur.

Her kralın egemenliğinde gelişen olaylar düzenli olarak bir kitapta kaydedildi (1Kr.14:29; 15:7; vb.). Tarihler Kitapları’ndaki  bölümlerle aynı olan Samuel ve Krallar’daki bölümlerin, bu ortak kaynaktan türedikleri şüphesizdir.

Bazı kişiler, Tarihler Kitapları’nı daha bütün ve ayrıntılı olmadığı, kapsadığı dönemin önemli tarihini içermediği gerekçesiyle eleştirirler. 3 Ancak yine de, William Kelly, bilinen ruhsal anlayışıyla, Tarihler Kitapları’nın tüm diğer vahiy kitapları gibi yalnızca Kutsal Ruh’un arzuladıklarını nasıl yazdığını gösterir:

Tarihler Kitapları’nda bir araya getirilen Tanrı tanıklığına ait toplanmış bu bilgiler tam olarak sunulmamıştır; bu bilgilerin parça parça verilmesi amaçlanmıştır. Eğer Tanrı isteseydi bu bilgilerin bütünlüğünü sağlayabilirdi, ama bu O’nun isteğine uymuyordu. Tanrı’nın kendisi lütfetmiş ve İsrail’in yıkılışına ilişkin duygularını yalnızca parçalar halindeki bilgilerle belirtmek istemiştir. Gerçekten bütün olan hiçbir şey yoktur. İki kitap da bu ilkeyi yansıtır. Bu durum, öğrenciler için genellikle büyük bir zihinsel karışıklığa neden olur, çünkü yalnızca doğal bir gözle baktıklarında bunu anlayamazlar. Kitabın tamamının bozulduğunu sanırlar. Ama yanılırlar. Tarihler Kitapları, Tanrı’nın Ruhu tarafından özellikle bu şekilde yazılmıştır. 4

Kelly, İsrail’in durumunu günümüz Hıristiyan dünyasının bölünmüş ve karmaşa içindeki durumuna uyarlar:

Günümüzde fiziksel gözleriyle gören birine, Tanrı’nın, halkına gösterdiği lütfun çok zayıf ve düzensiz gibi göründüğünden eminim. Ancak, ruhsal gözle baktığınızda, bunun Tanrı’nın tasarısıyla uyumlu olduğunu; her şeye sahip olma iddiasının bizi, O’nun isteğine paydaş olmaktan alıkoyacağını görerek kilisesinin parçalanmış durumuna ilişkin duygularına ortak olamayacağımızı anlarsınız. 5

1. ve 2.Tarihler sıkıcı tarih kitapları değildirler. Bu kitaplar, Adem’den başlayarak İsrail’in Babil sürgününden dönüşüne kadar geçen kutsal tarihin kâhinler tarafından yorumlanışıdır. Günlük yaşamımıza uyarlamamız amacıyla biz imanlılar için yazılmışlardır.

II. KİTABIN YAZARI

Yorumcuların çoğu, Tarihler Kitapları’nı yazan ya da derleyen kişinin Ezra olduğunu düşünürler. 2.Tarihler’in son iki ayeti, Ezra Kitabı’nın ilk iki ayetiyle aynı olup üslupla ilgili pek çok benzerlik taşımaktadır. Editör, bilgi almak için aşağıda sıralanan referans çalışmaları listesinden de görüleceği gibi, bir dizi çağdaş eserden esinlenmiştir:

 1. Bilici Samuel’in Kitabı (1Ta.29:29)
 2. Peygamber Natan’ın Kitabı (1Ta.29:29)
 3. Bilici Gad’ın Kitabı (1Ta.29:29)
 4. Şilolu Ahiya’nın Peygamberlik Yazıları (2Ta.9:29)
 5. Bilici İddo’nun Görümleri (2Ta.9:29)
 6. Peygamber Şemaya’nın Kitabı (2Ta.12:15)
 7. Bilici İddo’nun Kitabı (2Ta.12:15)
 8. Peygamber İddo’nun Yorumları (2Ta.13:22)
 9. İsrail ve Yahuda Krallarının Kitabı (2Ta.20:34; 27:7; 32:32)
 10. Kralların Tarihine İlişkin Yorum Kitabı (2Ta.24:27)
 11. Peygamber Yeşaya’nın Görümü (2Ta.26:22; 32:32)
 12. Hozay’ın Sözleri 6 (2Ta.33:19)

III. TARİH

Tarihler Kitapları sürgünden sonra yazılmıştı (2Ta.36:22,23). Soylardan yola çıkarak kitabın tarihine ilişkin daha yakın bir zaman belirtmemiz kesinlikle mümkündür. Davut’un soyundaki son kişi olan Anani (1Ta.3:24), Kral Yehoyakin’den 8 kuşak sonra gelmektedir (Yekonya olarak da adlandırılır. 17. ayet). Bu, İ.Ö. yaklaşık 600 yılındaydı. Her kuşak için yaklaşık 25 yıllık bir ortalamaya izin verdiğimizde, en yakın tarih olarak İ.Ö. yaklaşık 400 yılına kadar gelebiliriz. Tarihler Kitapları, Davut’un soyuna bağlı bir yazarın, kralın daha sonraki soyuna ait bilgiyi atlaması imkansız olacağından, bu tarihten daha sonra yazılmış olamaz.

Tarihler Kitapları’nın, Malaki’nin dönemine yakın bir tarihte yazılmış, Eski Antlaşma’nın son kitaplarından biri olduğu görülmektedir.

IV. ÖN OLAYLAR VE KONULAR

Tarihler Kitapları’nın son dönemine rastlayan tarihi, kitabın önemini anlamamız konusunda bize yardımcı olur. Krallığın değil, kraliyet soyunun dönemi ayrıntılarıyla tanımlanmıştır. Kitap, gelecek olan Davut Oğlu Mesih’e hazırlık yapar.

Artık krallık var olmamasına rağmen, tapınak hizmetleri ulusun ruhsal yaşamının merkezinde yer almayı sürdürürler. W. Graham Scroggie şunları yazar:

Tapınmayla ilgili her şey burada tekrar vurgulanır: Tapınak ve hizmetleri, kâhinler, Levililer, ezgiciler ve zinanın kötülükleri. Ulusun sorunlarının Yahve’nin isteklerini göz ardı ettikleri için varolduklarını ve Yahve’ye geri döndüklerinde refahlarının tekrar sağlandığını gösterir. Krallar Kitapları politika ve krallıkla, Tarihler Kitapları ise kutsallık ve kiliseyle ilgilidir. 7

Hem Mesih, hem de tapınma konularının günümüz imanlıları için de temel oluşturduklarını anlamak önemlidir!

2.Tarihler, 1.Tarihler’in bıraktığı yerden devam eder. 1.Tarihler’in 29. bölümünde Davut, Süleyman’ı kendisinden sonraki kral olarak ilan eder. 2.Tarihler, Davut soyunu Süleyman’dan başlayarak, sağ kalan Yahudiler’in Babil sürgününden dönüşüne kadar geçen zamanı ayrıntılarıyla tanımlar. 1. ve 2.Krallar temelde aynı zaman dilimini kapsarlar, ama Krallar Kitapları’ndaki vurgulama daha çok İsrail, Tarihler Kitapları’ndaki vurgulama ise, daha önce belirttiğimiz gibi Yahuda üzerinedir. İsrail krallarından, yalnızca Yahuda tarihiyle olan ilişkilerine göre söz edilir. Konular, her iki kitapta da genellikle aynı olmasına rağmen, Tarihler Kitapları bazen Krallar Kitapları’nda bulunmayan ayrıntıları içerir. Tarihler Kitapları daha sonraki bir zamanda, farklı bir amaç için yazılmıştır. Her iki kitap arasındaki bazı farklılıklar üzerinde yorum yapacağız, ama tümü hakkında bilgi vermek mümkün olmayacaktır. Bu amaçla yazılmış başka kitaplar da bulunmaktadır.

 

ANA HATLAR
        Bölüm
I. SOYLAR 1-9.
  A. Adem’den İbrahim’e 1:1-27
  B. İbrahim’den İsrail’e 1:28-54
  C. İsrailoğulları 2-8.
    1. Yahuda 2:1 – 4:23
    2. Şimon 4:24-43
    3. Ruben, Gad ve Şeria’nın Doğusundaki Manaşşe Oymağının Yarısı 5.
    4. Levi 6.
    5. İssakar 7:1-5
    6. Benyamin 7:6-12
    7. Naftali 7:13
    8. Şeria’nın Batısındaki Manaşşe Oymağının Yarısı 7:14-19
    9. Efrayim 7:20-29
    10. Aşer 7:30-40
    11. Benyamin 8.
  Ç. Sürgünden Dönenler 9:1-34
  D. Saul’un Soyu 9:35-44
II. SAUL’UN ÖLÜMÜ 10.
III. DAVUT’UN KRALLIĞI 11-29.
  A. Davut’un Ordusu 11,12.
    1. Davut’un Yiğit Askerleri 11.
    2. Davut’un Sadık İzleyicileri 12.
  B. Davut Antlaşma Sandığı’nı Yeruşalim’e Getirir 13-16.
  C. Davut’un Tapınağı İnşa Etme Arzusu ve Tanrı’nın Buna Verdiği Karşılık 17.
  Ç. Davut’un Zaferleri 18-20.
  D. Nüfus Sayımı ve Salgın Hastalık 21.
  E. Tapınak İçin Hazırlıklar 22-26.
    1. Malzemeler, Görevliler ve Motivasyon 22.
    2. Levililer’in Bölünmesi ve Görevleri 23-26.
  F. Ordu ve Hükümet Önderleri 27.
  G. Davut’un Son Günleri 28,29.

1. Rabbimiz, Habil’in kanından (Yar.4:10,11) Yehoyada oğlu Zekeriya’nın ka­nına (2Ta.24:20,21) kadar olan dönemden söz ederken, “Yaratılış’tan Malaki’ye” (ya da Vahiy’e) kadar olan dönemi belirtmektedir.

2. Tarihler’in yazarının, Samuel ve Krallar’ın ihmal etmiş olduğu dönemi tamam­ladığı ima edilmektedir.

3. Tarihler Kitabı, eğer Samuel ve Krallar’a daha çok benzeseydi, gereğinden fazla benzediği konusunda eleştirileceği kuşkusuzdu.

4. William Kelly, Lectures on the Books of Chronicles, s. 13.

5. A.g.e..

6. Eski Antlaşma’nın Grekçe çevirisinde bu sözcük, Hozay adına yakın olan ‘bi­lici’ olarak belirtilmiştir.

7. W. Graham Scroggie, Know Your Bible, 1.cilt, The Old Testament, s.86.