1 Samuel Giriş


1. SAMUEL

Yazar

William MacDonald


Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir.


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style. It is a good choice for your personal devotions and group Bible study.

© 1995 by William MacDonald, Believer’s Bible Commentary
Christian Missions in Many Lands, Inc.
PO Box 13, Spring Lake, NJ 07762
USA
— All Rights Reserved —


Giriş

“Yoğun ilgi duyan okuyucu için, 1.Samuel eşsiz bir kitaptır. Yalnızca olaylarla dolu bir tarihin öyküsü olmayıp, üç renkli kişiliğin biyografileriyle birlikte dokunmuş bir tarihtir. Samuel, Saul ve Davut; bölümler bu üç kişi çevresinde kümelenmiştir.” — J. Sidlow Baxter

I. KUTSAL YAZILAR’DAKİ YERİ

1. ve 2. Samuel Kitapları olmasaydı, Eski Antlaşma’da büyük bir boşluk olurdu. Aslında tek kitap olarak yazıldığı halde, Samuel Kitabı, Septuaginta çevirisinde kolaylık sağlaması amacıyla ikiye bölünmüştür. Eski Antlaşma’nın her çevirisi, İbranice Kutsal Kitaplar da dahil olmak üzere, o günden bu yana bu bölünmeye uymuştur.

Milyonlarca Yahudi ve Hıristiyan çocuğu, Samuel, Davut ve Golyat, Davut ve Yonatan, Davut’un Saul’dan kaçışı, Mefiboşet’e olan nezaketi, oğlu Avşalom’un isyanı ve ölümünden dolayı çektiği üzüntüyü anlatan öyküleri hayranlıkla dinleyerek öğrenmişlerdir.

Daha yüksek bir öğretiş düzeyinde ve yaşça daha olgun okuyucular, Davut’la yapılan antlaşmayı ve Davut’un Bat-Şeva’yla işlediği günahın dehşetli benzerliklerinin kendi çocukları arasında da tekrarlandığını okumuşlardır.

1. ve 2. Samuel Kitapları, Hakimler ve Davut’un Kraliyet soyunun gerçekleşmesi arasındaki uçurumda köprü görevi yaparlar. Bu kitapların İsrail tarihinde eşsiz bir yeri vardır.

II. KİTABIN YAZARI

Yahudi geleneği Samuel’i, 1. ve 2. Samuel olarak ayrılan kitabın yazarı olarak kabul eder. Ancak bu, yalnızca Samuel’in yaşadığı dönemdeki olayları kapsadığında geçerlidir (1:1 – 25:1). 1 Bu kitaplardaki öykünün büyük bölümü peygamberin ölümünden sonra gerçekleşmiştir.

Kitabın, Samuel’in öğrencilerinden biri olan genç bir peygamber tarafından yazılmış olması mümkündür (Öğretmeninin yazılarını bir araya getirmiş olabilir). Bir diğer olasılık ise, Aviyatar isimli, kayıt tutmaya alışkın bir kâhinin topladığı bilgiyi derlemiş olmasıdır. Aviyatar, Davut’un yaşadıklarını yakından bilen ve hatta sürgündeyken onun yanında olan biriydi.

III. TARİH

1. ve 2. Samuel’in tarihini kesin olarak belirtmek imkansızdır. İlk bölümün tarihi yaklaşık İ.Ö. 1000 olabilir. İsrail’in tutsaklığı (İ.Ö. 722) konusunda hiçbir referans bulunmayışı gerçeği, bu olaydan önceki bir tarihi taşımasını gerektirir. Bazıları, ‘İsrail’ ve ‘Yahuda’ referanslarının, krallık ikiye bölündüğünde, İ.Ö. 931 yılından sonraki bir tarihi taşıması gerektiğine inanırlar. Bu ifadeler, kolaylıkla siyasal bölünmeden önce kullanılabilirlerdi. (Tıpkı Amerikan tarihindeki ‘kuzeyli’ ve ‘güneyli’ ifadelerinin 1861 yılındaki ayrılmadan önce kullanılmaları gibi.)

IV. ÖN OLAYLAR VE KONULAR

1. ve 2. Samuel, Tanrı’nın ve İsrail’in İ.Ö. 12. yüzyıldan 10. yüzyılın başlarına kadar olan ilişkisini ayrıntılarıyla anlatır. Samuel (Peygamberhakim), Saul (Reddedilen kral) ve Davut (Çobankral) öykünün üç ana karakteridir.

Samuel, Tanrı tarafından Hakimler dönemini kapatarak Krallar dönemini başlatmak üzere gönderilmişti. Eli ve oğulları tarafından temsil edilen kâhinlerin başarısızlığının görüldüğü ve peygamberlik görevinin başladığı bir zamanda yaşadı. Samuel, hakimlerin sonuncusuydu ve bu dönemin ilk peygamberiydi (Kutsal Yazılar’daki ilk peygamber değil – Yar.20:7). Samuel, İsrail’in ilk krallarını meshedecek kişiydi. Bir Levili olmasına rağmen Harun’un ailesinden gelmiyordu; yine de bir kâhin olarak, Tanrı’nın onayıyla hizmet etti. Yüreği saf ve adanmıştı; Eli’nin yüreği ise kirli ve itaatsizdi.

Samuel, İsrail’in gerçek Kralı olan Tanrı’nın, halkın isteği üzerine kraliyet egemenliğinin yetkisini nasıl önce Saul’a, sonra Davut ve soyuna verdiğini yazar. Eugene Merrill, kitapları tüm Kutsal Kitap’ın konusuyla güzel bir biçimde bir araya getirir.

Aynı zamanda, Davut’un kraliyet evi aracılığıyla, daha büyük Oğlu olan İsa Mesih beden aldı. Mesih, kendi yaşamında krallığı mükemmel olarak uyguladı. Ölümü ve dirilişiyle, iman eden herkesin kendisiyle ve kendisi aracılığıyla egemenlik sürmesini sağladı (2Sa.7:12-16; Mez.89:36-37; Yşa.9:7). 2

 

ANA HATLAR
        Bölüm
  I. SAUL’UN ATANMASINA KADAR SAMUEL’İN GÖREVİ 1-9.
  A. Samuel’in Doğumu ve Çocukluğu 1.
  B. Hanna’nın Duası 2:1-10
  C. Eli ve Kötülük Yapan Oğulları 2:11-36
  Ç. Samuel’in Çağrılması 3.
  D. Tanrı’nın Antlaşma Sandığı 4-7.
    1. Antlaşma Sandığı’nın Ele Geçirilmesi 4.
    2. Antlaşma Sandığı’nın Gücü 5.
    3. Sandığın Geri Verilişi 6, 7.
  E. İstenilen ve Seçilen Bir Kral 8, 9.
II. SAUL’UN, REDDEDİLİNCEYE KADAR SÜRDÜRDÜĞÜ KRALLIĞI 10-15.
  A. Meshedilmesi ve Onaylanması 10, 11.
  B. Halkın Azarlanması ve Suçlanması 12.
  C. İtaatsizlik ve Reddedilme 13-15.
    1. Saul’un Kusurlu Sunusu 13.
    2. Saul’un Düşünmeden Ettiği Yeminler 14.
    3. Saul’un Eksik İtaati 15.
III. SAUL’UN ÖLÜMÜNE KADAR DAVUT’UN YAŞAMI 16-30.
  A. Samuel Tarafından Meshedilişi 16:1-13
  B. Saul’a Hizmet Etmesi 16:14-23
   C. Golyat’ı Yenmesi 17.
  Ç. Mikal ile Evlenmesi 18.
  D. Saul’dan Kaçışı 19-26.
    1. Yonatan’ın Bağlılığı 19, 20.
    2. Ahimelek’in Davut’a Yaptığı İyilik 21.
    3. Davut’un Kaçışı ve Saul’un Kâhinleri Öldürmesi 22.
    4. Keila’nın İhaneti 23.
    5. Canı Bağışlanan Saul 24.
    6. Naval’ın Akılsızlığı 25.
    7. Saul’un Canının İkinci Kez Bağışlanması 26.
  E. Filistliler Arasında Yaşam 27-30.
    1. Ziklak’ın Davut’a Verilmesi 27.
    2. Saul’un Önceden Bildirilen Sonu 28.
    3. Davut’un Akiş Tarafından Ziklak’a Gönderilmesi 29.
    4. Amalekliler’in Bozguna Uğratılması 30.
IV. SAUL’UN ÖLÜMÜ 31.

1. Yahudi araştırmacı Abarbanel, bu geleneği şöyle açıklamıştı: “Her iki kitabın kapsamı, hatta Saul ve Davut’un işleri, bir anlamda Samuel’e işaret edebilir. Çünkü her ikisi de Samuel tarafından meshedildiğinden, onun elinin işleriydiler” (Erdmann’ın, “The Books of Samuel” adlı kitaptan yaptığı alıntı. Lange’s Commentary on the Holy Scriptures, s.1).

2. Eugene H. Merrill, “1.Samuel,” The Bible Knowledge Commentary, s.432.