1 Krallar 6

2. Tapınağın Tanımı ve Yapılışı (6. Bölüm)

6:1   1. ayette, tapınağı bina etme işinin Mısır’dan çıktıktan 480 yıl sonra başladığı söylenir. Eğer Süleyman yapıya İ.Ö. 967-966’da başladıysa, o zaman Mısır’dan çıkışın tarihi İ.Ö. 1446-1447 olmalıdır. Ancak bu tarihleri bir araya getirmek kesinlikle mümkün değildir. Bu konuda araştırmacılar arasında tartışmalar sürmektedir, ama İ.Ö. 1446 yılı Mısır’dan çıkışa oldukça yakın bir tarihtir.

6:2-6   Tapınak planına ilişkin ayrıntılar 6. bölümde verilmiştir. Ayrıntılar bazen teknik ve çapraşık olduklarından, tam resmi görebilmek zordur. Yine de, tapınağın şu ölçülerde bina edildiğini biliyoruz. 27 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde ve 13,5 metre yüksekliğindeydi (2. ayet). İki odaya ayrılmıştı. İlk oda, ‘En Kutsal Yer’ olarak adlandırılırdı. 18 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde ve 13,5 metre yüksekliğindeydi (2, 17. ayetler). Büyük olasılıkla üst kısma yakın olarak yapılan kafesli pencereler ışık sağlamakta ve odayı dumandan korumaktaydı (4. ayet). Rab’bin Antlaşma Sandığı’nın konacağı ikinci odanın içten içe uzunluğu, genişliği ve yüksekliği dokuzar metreydi. Tapınağın dış cephesine, ana bölümün ve iç odanın çevresindeki duvarlara, bitişik odalardan oluşan katlar yaptırdı. Alt kat yaklaşık 2,3 metre, orta kat yaklaşık 2,7 metre ve ilk kat 3,2 metre genişliğindeydi. Kirişler tapınağın duvarlarına girmesin diye duvarların çevresinde dışarıya doğru çıkıntılar bıraktı. Tapınağın kuzeybatı ve güney taraflarında kâhinler için yapılan üç katlı odalar bulunmaktaydı. Bu odalar tapınağın duvarına bitişikti, ama tapınakla tek parça değillerdi.

6:7-10   Tapınak için gerekli olan tüm kereste ve taşlar, belirlenen ayrıntılara tam olarak uymaları için taş ocağında yontulmuşlardı. Yeruşalim’e getirildiklerinde demir alet kullanılmaksızın birleştirilebiliyorlardı (7. ayet). Böylece tapınak sessizce bina edildi (Tıpkı bugün Tanrı’nın diri tapınağının bina edilmesi gibi). 8 ve 10. ayetler yan odalara giden girişi ve her katın yüksekliğini tanımlarlar (2,3 metre). 9. ayet, tüm tapınağın çatısını tanımlar.

6:11-22   Rab’bin sözü, Süleyman’a tapınak yapımı sırasında geldi. Davut’la yaptığı antlaşmayı onaylıyor ve kral itaat ettiği taktirde, Tanrı’nın tapınakta halkının arasında yaşayacağını vaat ediyordu (11-13. ayetler). Binanın iç kısmı sedir ağacından tahtalarla döşenmiş ve tamamıyla saf altınla kaplanmıştı. Taşlar öylesine ustaca ve titizlikle kesilmişlerdi ki, görünmüyorlardı. Spurgeon burada ruhsal bir uyarlama yapar:

Temele konan taşlar yontulmuş ve kaliteliydi. Tanrı, kendisi için yapılan her şeyi iyi yapacaktı. İnsanların gördükleriyle fazla ilgilenmiyor, gözlerden gizli olan ruhsal tapınağının diri taşlarının güzelliğinden zevk alıyordu. 1

6:23-28   İç odadaki sandığın her iki yanında duran iki kabartma Keruv vardı. Bunlar altınla kaplanmışlardı. Açık kanatları bir duvardan diğerine uzanıyordu. Bu Keruvlar, Bağışlanma Kapağı’nın üstündeki Keruvlar’dan farklıydılar (Çık.25:18; 37:9).

6:29,30   Tapınağın içinde görünen tek şey altındı.

6:31-35   İç odaya açılan sürme kapılar, 31 ve 32. ayetlerde tanımlanır. Odalar, aynı zamanda iç odanın kapılarının içinde asılı olan bir perdeyle ayrılmaktaydılar (2Ta.3:14). En Kutsal Yer’e açılan ana kapılar 33-35. ayetlerde tanımlanır.

6:36   Tapınağın önünde kâhinlere ait olan iç avlu bulunmaktaydı. İç ve dış avlu arasında alçak bir duvar vardı. Bu duvar, üç sıra yontma taş ve bir sıra sedir ağacı kirişinden oluşuyordu.

İç avluda kurbanlar için büyük bir tunç sunak, temizlik için kâhinlerin kullandığı büyük bir el leğeni ve üç daha küçük leğen vardı (7. bölüm). Dış avlu İsrail halkına aitti.

6:37,38   Tapınak, Süleyman’ın krallığının dördüncü yılında yapılmaya başlandı ve yedi yıl sonra tamamlandı.

 

Kutsal Kitap

1 İsrail halkı Mısırdan çıktıktan dört yüz seksen yıl sonra, Süleyman, krallığının dördüncü yılının ikinci ayı olan Ziv ayında RABbin Tapınağının yapımına başladı.
2 Kral Süleymanın RAB için yaptığı tapınağın uzunluğu altmış, genişliği yirmi, yüksekliği otuz arşındı.
3 Tapınağın ana bölümünün önündeki eyvan tapınağın genişliğinde olup yirmi arşındı. Eyvan tapınağın önünden ileriye doğru on arşındıfı.
4 Süleyman tapınakta dışa doğru daralan kafesli pencereler yaptırdı.
5 Tapınağın dış cephesine bitişik, ana bölümün ve iç odanın çevresindeki duvarlara bitişik, odalardan oluşan katlar yaptırdı.
6 Alt kat beş arşın, orta kat altı arşın, üst kat yedi arşın genişliğindeydi. Kirişler tapınağın duvarlarına girmesin diye duvarların çevresinde dışarıya doğru çıkıntılar bıraktı.
7 Tapınağın yapımında kullanılan taşlar taş ocaklarında yontulmuştu. Onun için yapım halindeki tapınakta çekiç ve balta dahil hiçbir demir aletin sesi duyulmadı.
8 Aşağı yan katın girişi tapınağın güneyindeydi. Döner bir merdivenle orta kata, oradan da üçüncü kata çıkılırdı.
9 Süleyman tapınağı yapıp tamamladı. Üstünü sedir ağacından direklerle, kalın tahtalarla kapattı.
10 Dış duvarlara bitişik katlar tapınağın çevresini kapsıyordu. Her birinin yüksekliği beş arşındı. Bunlar sedir ağacından kirişlerle tapınağa eklendi.
11 RAB, Süleymana şöyle seslendi:
12 ‹‹Bu tapınağı yapmaktasın. Kurallarıma, ilkelerime ve bütün buyruklarıma uyup onlara bağlı kalırsan, baban Davuta verdiğim sözü senin aracılığınla yerine getireceğim.
13 Halkım İsrailin arasında yaşayıp onları hiç terk etmeyeceğim.››
14 Süleyman tapınağı yapıp bitirdi.
15 Tapınağın iç duvarlarının yüzeyini sedir ağaçlarıyla döşeyip üstlerini tabandan tavana kadar tahtalarla kapladı. Tapınağın zeminini ise çam tahtalarla döşetti.
16 En Kutsal Yer olarak adlandırılan iç oda, tapınağın arka bölümünde yapıldı. Tabandan tavana kadar sedir tahtasından oluşan bir duvarla öbür bölümlerden ayrıldı. Bu bölümün uzunluğu yirmi arşındı.
17 Bu iç odanın önündeki ana bölümün uzunluğu ise kırk arşındı.
18 Taşlar görünmesin diye tapınağın içi, üzerine sukabağı ve çiçek motifleri oyulmuş sedir tahtalarıyla kaplandı.
19 Tapınağın içinde RABbin Antlaşma Sandığının konacağı iç oda hazırlandı.
20 Bu odanın içten içe uzunluğu, genişliği ve yüksekliği yirmişer arşındı. Süleyman odayı saf altınla kaplattı. Sunağı da sedir tahtalarla döşetti.
21 Tapınağın içini saf altınla kaplattı; iç odanın önüne altın zincirler asıp orayı da altınla kaplattı.
22 Böylece iç odadaki sunak dahil, tapınağın içini tamamen altınla kaplatmış oldu.
23 İç odada her biri on arşın yüksekliğinde, iğde ağacından iki Keruv yaptı.
24 Her kanadı beşer arşın olan Keruvun açık kanatları bir uçtan öbür uca toplam on arşındı.
25 Öbür Keruvun kanat açıklığı da on arşındı. Her iki Keruvun da ölçüsü ve görünüşü aynıydı.
26 İkisinin de yüksekliği on arşındı.
27 Süleyman Keruvları tapınağın iç odasına yerleştirdi. Keruvlardan birinin açık kanadı bir duvara, ötekinin kanadı karşı duvara erişirken, öbür kanatları da odanın ortasında birbirine değiyordu.
28 Süleyman Keruvları da altınla kaplattı.
29 Tapınağın iç ve dış odalarının bütün duvarlarını kabartma Keruvlar, hurma ağaçları ve çiçek motifleriyle süsletti.
30 Tapınağın hem iç, hem de dış odasının döşemelerini altınla kaplattı.
31 İç odanın girişine iğde ağacından iki kanatlı söveli bir kapı yaptırdı. Söveli kapının genişliği tapınağın genişliğinin beşte biriydi.
32 İğde ağacından yapılan iki kapı kanadının üstüne kabartma Keruvlar, hurma ağaçları ve çiçek motifleri oydurdu. Keruvlar ve hurma ağaçlarını altınla kaplattı.
33 Aynı biçimde ana bölümün girişine de iğde ağacından kapı söveleri yaptırdı. Bu söveli kapı tapınağın genişliğinin dörtte biriydi.
34 Ayrıca, çam ağacından, her biri iki kanatlı, katlanabilen iki kapı yaptırdı.
35 Bunların da üstüne Keruvlar, hurma ağaçları ve çiçek motifleri oydurdu. Oymaların üzerini düzgün biçimde altınla kaplattı. biriydi›› ya da ‹‹Kapı söveleri beş köşeliydi.›› Benzer ifade 33. ayette de geçmektedir.
36 İç avlunun duvarlarını üç sıra yontma taş ve bir sıra sedir ağacı kirişleriyle yaptırdı.
37 RABbin Tapınağının temeli dördüncü yılın Ziv ayında atıldı.
38 On birinci yılın sekizinci ayı olan Bul ayında tapınak tasarlandığı biçimde bütün ayrıntılarıyla tamamlandı. Tapınağın yapımı Süleyman’ın yedi yılını almıştı.

1. C.H. Spurgeon, Spurgeon’s Devotional Bible, s.305.