1 Krallar 15

Ç. Yahuda Kralı Aviyam (15:1-8)

Rehavam’ın oğlu Aviyam üç yıl süreyle Yahuda’da krallık yaptı (İ.Ö. 913-911/910; 2Ta.13:1 – 14:1).

15:1   1. ayet, Krallar Kitapları’nda sık sık yinelenen bir usul içerir. Buna göre, bir krallığın başlangıcı, diğer krallığın kralının adını vererek ve kaç yıl krallık ettiğini söyleyerek tanımlanırdı. Böylece bu ayet, Aviyam’ın Yahuda-daki krallığının, Yarovam’ın İsrail’deki krallığının 18. yılı sırasında başladığını açıklar. Aviya olarak da adlandırılır (1Ta.3:10; 2Ta.12:16).

15:2   Aviyam’ın annesi burada Avşalom’un kızı Maaka olarak geçer; 2.Tarihler 11:21’de Avşalom’un kızı Maaka’dır; 2.Tarihler 13:2’de Uriel’in kızı Mikaya’dır. Büyük olasılıkla annesinin iki adı vardı ve Uriel’in kızı, Avşalom’un (ya da Avişalom) torunuydu.

15:3-8   Aviyam putperest babasını izledi ve kendini yontma putlardan uzak tutan Davut gibi Tanrı’ya bağlı kalmadı. 4 ve 5. ayetler, Tanrı’nın Davut’la yaptığı antlaşma hatırına, Aviyam’ın ailesini yok etmediğini belirtir. 5. ayetin, sonunda örnek alınacak bir yaşamın bir anlık tutkuyla nasıl bozulduğunu aktarışına dikkat edin! Rehavam’ın krallığı sırasında İsrail’le başlayan savaş Aviyamın krallığı boyunca sürdü. 6. ayette Rehavam ve Yarovam, Yahuda ve İsrail’i temsil ederler. Bu iki krallık arasında, Aviyam’ın yaşamı boyunca savaşlar oldu. Aviyam gerek ikna, gerekse zor kullanarak İsrail’i vazgeçirmeye çalıştı. Beş yüz bin İsrailli öldürüldü (2Ta.13:1-20).

D. Yahuda Kralı Asa (15:9-24)

Aviyam’ın oğlu Asa, Yahuda’da 41 yıl krallık yaptı (İ.Ö. 911/910-870/869; 2Ta.14:1b – 16:14).

15:9-15   Asa, Yahuda’nın birkaç iyi kralından biriydi. Putperest eşcinselleri ülkeden uzaklaştırdı ve babalarının yaptırdığı tüm putları yok etti (12. ayet; 2Ta.14:3-5). Büyükannesi Maaka’yı azletti ve putperest tapınma yerleriyle ilişkisi olmamasına rağmen onun iğrenç putunu ortadan kaldırdı. Tapınağı babasının ve kendisinin vermiş olduğu armağanlarla zenginleştirdi.

15:16-22   İsrail kralı Baaşa, Yeruşalim’in birkaç kilometre kuzeyindeki Rama Kenti’ni güçlendirmeye başladığında Asa, başkentinin tehlikede olduğunu fark etti. Ancak Rab’be danışmak yerine, Suriye kralı Ben-Hadat’ın desteğini aradı. Bu yabancı krallığa cömert ödemeler yaparak Celile bölgesinde İsrail’e kuzeyden saldırmaya ikna etti. Bu durum, Baaşa’nın güçlerini kuzeye çekmesine neden olunca Asa, Rama Kenti’ni parçalama ve kuzey sınırı boyunca Geva ve Mispa kentlerini bina etme fırsatı buldu.

Asa’nın tapınağa getirdiği gümüş ve altın Rab’be verilmişti. Ama Asa, krallığı Baaşa tarafından tehdit edildiğinde, tüm hazineleri alarak onları putperest bir krala verdi; Tanrı’yı aldatmış ve Suriye’yi zenginleştirmiş oldu. Hıristiyanlar Tanrı’ya ait olan zaman, para ve kaynaklarını başka birine vermeme konusunda dikkatli olmalıdırlar.

15:23,24   Asa’nın ayaklarından hastalandığından söz edilmesi, kendisini kurtarması için Suriye Kralı’na güvenmesinden kaynaklanan Tanrı hoşnutsuzluğunu belirtmek amacıyla olabilir. Son üç ya da dört yılı boyunca Asa’nın oğlu Yehoşafat kendisiyle birlikte krallık etmiş olabilir.

E. İsrail Kralı Nadav (15:25-27)

Efrayim oymağından Yarovam oğlu Nadav, İsrail’de iki yıl krallık yaptı (İ.Ö. 910/909 – 909/908).

Nadav putperest uygulamalarıyla babasını izledi. Buyruğu altındaki görevlilerden biri olan Baaşa tarafından öldürüldü. Baaşa aynı zamanda Yarovam’ın ailesindeki tüm üyeleri de öldürdü; böylece Ahiya’nın peygamberliği yerine gelmiş oldu (14:10,14).

F. İsrail Kralı Baaşa (15:28 – 16:7)

İssakar oymağından Ahiya’nın oğlu Baaşa, 24 yıl süreyle İsrail’de krallık yaptı (İ.Ö. 909/908 – 886/885).

15:28-34   Baaşa’nın krallığı, İsrail krallığındaki ikinci hanedanın başlangıcını gösterir. Yahuda ve İsrail arasındaki çatışma, Baaşa’nın krallığı boyunca sürdü. Baaşa, başkenti Tirsa olarak, Yarovam’ın kurmuş olduğu putperest tapınmaya devam etti.

 

Kutsal Kitap

1 Nevat oğlu İsrail Kralı Yarovamın krallığının on sekizinci yılında Aviyam Yahuda Kralı oldu.
2 Yeruşalimde üç yıl krallık yaptı. Annesi Avşalomun kızı Maakaydı.
3 Babasının kendisinden önce işlemiş olduğu bütün günahlara Aviyam da katıldı. Bütün yüreğini Tanrısı RABbe adayan atası Davut gibi değildi.
4 Buna karşın Tanrısı RAB, Davutun hatırına Yeruşalimi güçlendirmek için kendisinden sonra oğlunu kral atayarak ona Yeruşalimde bir ışık verdi.
5 Çünkü RABbin gözünde doğru olanı yapan Davut, Hititli Uriya olayı dışında, yaşamı boyunca RABbin buyruklarının hiçbirinden sapmamıştı.
6 Rehavamla Yarovam arasındaki savaş Aviyamın yaşamı boyunca sürüp gitti.
7 Aviyamın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Aviyamla Yarovam arasındaki savaş sürüp gitti.
8 Aviyam ölüp atalarına kavuşunca, Davut Kentinde gömüldü, yerine oğlu Asa kral oldu.
9 İsrail Kralı Yarovamın krallığının yirminci yılında Asa Yahuda Kralı oldu.
10 Yeruşalimde kırk bir yıl krallık yaptı. Büyükannesi Avşalomun kızı Maakaydı.
11 Atası Davut gibi RABbin gözünde doğru olanı yapan Asa,
12 putperest törenlerinde fuhuş yapan kadın ve erkekleri ülkeden kovdu. Atalarının yapmış olduğu bütün putları yok etti.
13 Kral Asa annesi Maakanın kraliçeliğini elinden aldı. Çünkü o Aşera için iğrenç bir put yaptırmıştı. Asa bu iğrenç putu kesip Kidron Vadisinde yaktı.
14 Ancak puta tapılan yerleri kaldırmadı. Ama yaşamı boyunca yüreğini RABbe adadı.
15 Babasının ve kendisinin adadığı altını, gümüşü ve eşyaları RABbin Tapınağına getirdi.
16 Asayla İsrail Kralı Baaşa arasındaki savaş yaşamları boyunca sürüp gitti.
17 İsrail Kralı Baaşa Yahudaya saldırmaya hazırlanıyordu. Yahuda Kralı Asanın topraklarına giriş çıkışı engellemek amacıyla, Rama Kentini güçlendirmeye başladı.
18 Bunun üzerine Asa, Şamda oturan Hezyon oğlu Tavrimmon oğlu Aram Kralı Ben-Hadata, RABbin Tapınağının ve sarayın hazinelerindeki bütün altın ve gümüşü görevlileri aracılığıyla şu haberle birlikte gönderdi:
19 ‹‹Babamla baban arasında olduğu gibi seninle benim aramızda da bir antlaşma olsun. Sana armağan olarak gönderdiğim bu altınlara, gümüşlere karşılık, sen de İsrail Kralı Baaşa ile yaptığın antlaşmayı boz, topraklarımdan askerlerini çeksin.››
20 Kral Asanın önerisini kabul eden Ben-Hadat, komutanlarını İsrail kentlerinin üzerine gönderdi. İyonu, Danı, Avel-Beytmaakayı ve bütün Naftali bölgesiyle birlikte Kinrotu ele geçirdi.
21 Baaşa bunu duyunca Ramanın yapımını durdurup Tirsaya çekildi.
22 Kral Asa istisnasız bütün Yahudalıları kapsayan bir çağrı yaptı. Baaşanın Ramanın yapımında kullandığı taşlarla keresteleri alıp götürdüler. Kral Asa bunlarla Benyamin bölgesindeki Geva ve Mispa kentlerini onardı.
23-24 Asanın krallığı dönemindeki öteki olaylar, başarıları, bütün yaptıkları ve kurduğu kentler Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Yaşlılığında ayaklarından hastalanan Asa, ölüp atalarına kavuşunca, atası Davutun Kentinde atalarının yanına gömüldü; yerine oğlu Yehoşafat kral oldu.
25 Yahuda Kralı Asanın krallığının ikinci yılında Yarovam oğlu Nadav İsrail Kralı oldu ve İsrailde iki yıl krallık yaptı.
26 O da RABbin gözünde kötü olanı yaptı. Babasının yolunu izledi ve babasının İsraili sürüklediği günahlara katıldı.
27 Nadav ve İsrail ordusu Filistlilerin Gibbeton Kentini kuşatırken, İssakar oymağından Ahiya oğlu Baaşa, Nadava düzen kurup onu Gibbetonda öldürdü.
28 Yahuda Kralı Asanın krallığının üçüncü yılında Nadavı öldüren Baaşa, onun yerine kral oldu.
29 Baaşa kral olur olmaz, Yarovamın bütün ailesini ortadan kaldırdı. RABbin, kulu Şilolu Ahiya aracılığıyla söylediği söz uyarınca, Yarovamın bütün ailesi yok edildi; sağ kalan olmadı.
30 Bütün bunlar İsrailin Tanrısı RABbi öfkelendiren Yarovamın işlediği ve İsraili sürüklediği günahlar yüzünden oldu.
31 Nadavın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.
32 Yahuda Kralı Asa ile İsrail Kralı Baaşa arasındaki savaş yaşamları boyunca sürüp gitti.
33 Yahuda Kralı Asanın krallığının üçüncü yılında Ahiya oğlu Baaşa Tirsada bütün İsrailin Kralı oldu ve yirmi dört yıl krallık yaptı.
34 Baaşa, RAB’bin gözünde kötü olanı yaptı. Yarovam’ın yolunu izledi ve onun İsrail’i sürüklediği günahlara katıldı.