Bölüm 12

Bir Log Zeytinyağı

“Sonra bir log zeytinyağından biraz alarak kendi sol avucuna dökecek. Sağ elinin parmağını zeytinyağına batırıp Rabbin huzurunda yedi kez serpecek.” Levililer 14:ayetler 15-16.

Cüzamlının Yasası
Kahin Rabbin huzurunda zeytinyağını serpecek. Levililer 14:16

Zeytinyağının Kutsal ruhu sembolize ettiğini görmüştük. Şimdi kahin cüzamlı konusunu bırakır, o an için cüzamlı unutulur ve zeytinyağı “Rabbin önünde serpilir.” Görmüş olduğumuz gibi cüzamlı Kutsal RuhunKutsal Ruh yalnızca bir “etki” gücü ile ve Mesih’in kurbanı ile Rabbin huzurunda sunulur. Ama zeytinyağı şimdi Rabbin önünde serpiliyor. Ben bunun bize Tanrının Kendi Kutsal Ruhundan aldığı mükemmel zevki anlattığını düşünüyorum. Bizler bazen Kutsal ruhun Tanrılığın üçüncü Kişisi olduğunu unutmaya eğilim gösteririz; Kutsal Ruh yalnızca bir “etki” değildir; O, gerçek ve yaşayan Tanrıdır.

Yedi rakamı, mükemmelliği ima eder ve bu dünyanın tüm acı ve günah ve üzüntülerine dönüp baktığımız zaman, şu gerçeği hatırlamak ne kadar da harikadır: dünyadaki tüm bu dertlere rağmen şimdi burada aşağıda konut kurmuş olan ve göklerdeki Tanrıyı tamamen hoşnut etmiş olan Biri vardır. Hatırlayacağınız gibi Baba Tanrı, Oğlu yeryüzünde iken keyif alarak aşağıya bakmış ve Oğlu ve yalnızca Oğlu için şu sözleri söylemiştir: “Sen Benim hoşnut olduğum sevgili Oğlumsun.” Markos 1:11. Tanrı şimdi de aynı şekilde Kutsal Ruhuna bakar ve Kutsal ruh tüm sonsuzluk boyunca O’nun göklerdeki zevki olacaktır. Kutsal ruh her imanlıda konut kurmuştur ve Tanrı ile ilgili her konuda onların gücü ve kudretidir ama buna rağmen yine de şunu hatırlamamız gerekir: Kutsal Ruh öncelikle Tanrı ve O’nun yüceliği için burada aşağıdadır.

“Pak kılınacak kişinin sağ kulak memesine, sağ elinin ve sağ ayağının başparmağına, suç sunusunun kanı üzerine avucunda kalan yağdan sürecek.” Levililer 14:17.

Cüzamlının Yasası
Sağ kulak memesine, sağ elinin ve sağ ayağının
baş parmağına zeytinyağı sürecek. Levililer14:17

Suç sunusunun kanının üzerine sürülen zeytinyağının Kutsal Ruhun imanlının bu yücelik avlularındaki yaşamı ve şarkısı ve hizmeti için sağladığı gücünü ve enerjisini anlatır. Rab, Teselli Edici’nin bizimle sonsuza kadar kalacağına ve göğün tüm eylemlerinin Onun gücü ile gerçekleşeceğinin kesin olduğu konusunda söz verdi.

“Ayrıca pak kılınacak kişinin başına avucunda kalan yağı sürerek Rabbin huzurunda onu arıtacak.” Levililer 14: 18.

Zeytinyağının asla hata yapmadığını ve tükenmediğini görmek hoştur. Rabbin huzurunda yedi kez serpilmesine ve sonra cüzamlının kulağına, başparmağına ve ayak başparmağına da konmasına rağmen yine de artar. Bu durum bize şu sözü hatırlatır: “Tanrı Ruhu ölçü ile vermez.” Yuhanna 3:34. O’nun gücüne ve enerjisine duyduğumuz ihtiyaç ne olur ise olsun Tanrının Ruhunun her ihtiyacımız için yeterinden fazla var olduğundan emin olabiliriz. Zeytinyağının Tanrının önünde ve insanların önünde her talep edilişinden sonra ihtiyaç fazlası ile karşılanmış ama yine de artmıştır ve bu artan zeytinyağı temizlenmesi gereken insanın başına dökülür. İsrail’de mesh edilmiş olan kişiler kahinler, krallar ve en azından bir olayda bir peygamber – ve temizlenmiş cüzamlılardır! Temizlenmiş cüzamlı ne kadar da harika kişilerin arasına dahil edilmiştir! Ve tüm bunlar bize Rabbin bizi getirmiş olduğu yeri gösterir! Vahiy 1:6 ayetinde şu sözleri okuruz: “Mesih bizi bir krallık haline getirip Babası Tanrının hizmetinde kahinler yapmıştır.” 1.Petrus 2:9 ayetinde bizler “kralın kahinleri” olarak adlandırılırız. Vahiy 5:10 (J.N.D. çevirisi) ayetindeki yeni ezginin sözleri şunlardır: “Onları Tanrımızın hizmetinde bir krallık haline getirdin, kahinler yaptın. Dünya üzerinde egemenlik sürecekler.”

Cüzamlının Yasası
Pak kılınacak kişinin başına zeytinyağı sürecek. Levililer 14:18

Her şey bizim anlayışımızın ya da hayallerimizin öylesine ötesindedir ki! Toplum dışına atılmış zavallı, kirli, küçümsenen ve murdar birinin başka hiç bir İsraillinin sahip olmadığı hem bir kahin hem de bir kral konumuna getirileceği düşüncesini şimdiye kadar kim anlayabilmiştir? Bu düşünce Tanrının idi ve yalnızca O’na ait bir düşünce idi. Bu harika sahneye baktığımız zaman elimizden gelen tek şey, hayranlık ve tapınma ile O’nun önünde diz çökmektir.

“Ayrıca pak kılınacak kişinin başına avucunda kalan yağı sürerek Rabbin huzurunda onu arıtacak.” Levililer 14:18.

Sanırım bu ayet 12.ayette başlamış olan suç sunusu ve zeytinyağı ile ilgili konu hakkında verilen harika örneği tamamlar. Ben kefaret edenin zeytinyağı değil suç sunusunun kanı olduğunu düşünüyorum. Levililer 17:11 ayetinde şu sözleri okuruz: “Çünkü canlılara yaşam veren kandır. Ben onu size sunakta kendinizi günahtan bağışlatmanız için verdim. Kan, yaşam karşılığı günah bağışlatır.” Kefaret eden, zeytinyağı değil, kandır. Yalnızca kan, günahları örtebilir. Ama bu duyuru 18.ayetin sonuna konduğu için hem suç sunusunu hem de zeytinyağını kapsayan kısmın sonunda yer alır ve bize net bir şekilde Kutsal Ruhun Rabbimiz İsa Mesih’in sunusu ile ne kadar yakından bağlantılı olduğunu gösterir. (İbraniler 9:14) “Temizlenmesi gereken adamın” yalnızca kan aracılığı ile temizlenmediğini ama aynı zamanda kan aracılığı ile korunduğunu da ve kanın onun tüm suçlarını örttüğünü görürüz. Ve hiç çekinmeden şu ayetin doğruluğuna hak veririz. “Ne mutlu isyanı bağışlanan ve günahı örtülen insana!” Mezmur 32:1.

Böyle bir örneğe eklenebilecek daha ne olabilir? Bize kalsa, vurulacak bir diğer darbenin onu bozacağını düşünürdük ama anlıyoruz ki, onun mükemmelliğini tamamlamak için iki sahne daha gerekli.

“Ve sonra kahin günah sunusunu sunarak pak kılınacak kişiyi kirliliğinden arıtacak ve yakmalık sunuyu kesecek.” Levililer 14:19.

Kurtarıcımız çarmıhta nasıl da tam ve mükemmel bir iş başardı. Suç sunusunun kanı aracılığı ile yalnızca tüm suçlar ortadan kaldırılmak ile kalmaz: ama günahın o eski ve tedavisi imkansız kökü bile yargılanmıştır. Günah sunusu, bizi bundan kurtarabilecek tek şeyin ancak ölüm olduğunu bildirir. Bu eski tabiat bağışlanmaz, yargılanır. Bizim Günah Sunumuz ölmüştür ve biz de O’nun ile birlikte öldük. Ve O’nun ile birlikte dirildik. Ve yücelikteki o yuvada olduğumuz zaman artık bir daha hiç bir zaman şimdi sık sık böylesine çok üzüntü çekmemize neden olan o eski günahkar tabiat ile başımız derde girmeyecek.

Tüm bunlara ek olarak bir sahneden daha söz edeceğiz ve o zaman verdiğimiz örnek tam ve mükemmel olacak. “Ve kahin yakmalık sunu ile tahıl sunusunu mutlaka sunacak. Böylece kahin kişiyi arıtacak ve kişi temiz sayılacaktır.” Levililer 14:20

Cüzamlının Yasası
“Kahin yakmalık sunuyu ve tahıl sunusunu sunacak …
ve KİŞİ TEMİZ SAYILACAK.” Levililer 14:20

Suç sunusunu sunan kişi elini sununun başına koyar ve böylece tüm günah ve suçları kendisinden çıkarak sununun üzerine geçer. Ve sunuyu sunan kişi suçtan arınır pak ve özgür kılınır. Yakmalık sunu sunan kişi de aynı şekilde elini sununun başına koyar, ama şimdi bu kez sununun tüm etkinliği ve değeri sunudan sunuyu sunan kişiye geçer. Yakmalık sunu, özellikle çarmıhtaki o yüce sunuda olduğu gibi Tanrı tarafından sunulan kurbandır. Yakmalık sunu, insan günah işlediği için değil ama insanın Tanrıya sunabileceği tapınmanın en yüksek işareti olarak getirilir. Tahıl sunusu ise Rab İsa Mesih’in burada yeryüzündeki saf ve kutsal yaşamından söz eder.

Şimdi artık cüzamlının temizliği tamamlanmıştır. Ve kendisi, ordugahın dışında sürdüğü o eski yaşamına, o günlerdeki öyküsüne, temizlenmesine, Rabbin huzuruna sunulmasına ve tüm suçlarını ortadan kaldıran kan aracılığı ile getirilmiş olduğu kahinlik ve krallık gibi o harika yeni konumuna bakar; o günah sunusu onu eski benliğinden kurtarmıştır. Yaşamış olduğu öykü nasıl da zorlu ve zaferlidir! Ve şimdi kendisi için tüm bunları yapmış Olan’a sunabileceği nedir? Yüreği tapınma ve övgü ve şükran doludur ve Tanrının yüreğine en büyük sevinci getiren bu şeyleri O’na sunar; yakmalık sunu ve tahıl sunusu sunar. Tanrıya Kendi sevgili Oğlunun kurbanını sunar. Bu kurbanı Tanrı özellikle sunmuştur ve Tanrı Kuzusu cüzamlının yaşamı ile kıyaslanamayacak kadar farklı olan o lekesiz ve pak yaşamını Tanrıya sunmuştur. Temizlenmiş olan cüzamlı yalnızca kahin ve kral konumuna gelmek ile kalmamış ama aynı zamanda tapınan biri olmuştur ve onu o sunağın önünde, Tanrıya hoş koku olarak yükselen yakmalık sunusu ile yere kapanmış olarak bırakırız. Ve onun şu sözlerini işitiriz:

“Başımı yağ ile meşhettin;
Kasem taşıyor!”

Gerçek tapınma, yüreğin Tanrıya doğru dolu bir şekilde akışıdır – yürek öylesine doludur ki, zapt edilemez ve övgü ve tapınma ve hayranlık ile dolup taşar. Bize burada yakmalık sunu ve tahıl sunusu için söylenen, her ikisinin de Tanrıya hoş bir koku olarak yükseldikleridir ve bu söylenene inanırız.

Tanrıya hoş bir koku olarak yükselen bu yakmalık sunu sunulmadan önce ordugahın dışındaki yerinden, tapınan biri olarak durduğu yere kadar cüzamlıyı izlemeye çalıştık. Nasıl da çetin bir yol idi ve şimdi sevgili imanlı kardeşim, aynı yol sizin ve benimdir. Nasıl da sonsuz bir lütuf! Yüreklerimizin, bizim için bu kadar çok şey yapmış olan Kişi için daha güçlü bir sevgi ile yanmasını diliyorum!