Bibliyografya

Alexander, Rahlp, Ezekiel. Everyman’s Bible Commentary. Chicago: Moody Press, 1976. Davidson, A. B. The Book of the Prophet Ezekiel. The Cambridge Bible for Schools and Colleges. Cambridge: The University Press, 1900. Feinberg, Charles Lee. The Prophecy of Ezekiel: The Glory of the Lord. Chicago: Moody Press, 1969. Grant, F. W. “Ezekiel.” Numerical Bible. 4.cilt. Neptune, … Read more

48

3. Ülkenin Bölünmesi (48. Bölüm) 48:1-7   Ülke, Akdeniz’den, ülkenin doğu sınırına kadar yatay, dar ve uzun bir arazi olarak bölünecektir. Kuzeydeki dar ve uzun arazi Dan oymağına ayrılmıştır (1. ayet). Sonra bunun altında Aşer (2. ayet), Naftali (3. ayet), Manaşşe (4. ayet), Efrayim (5. ayet) Ruben (6. ayet) ve Yahuda (7. ayet) yer alacaktır. 48:8-22   … Read more

47

Ç. Bin Yıllık Dönemdeki Ülke (47, 48. Bölümler) 1. Tuzlu Suların Tatlı Suya Dönüşmesi (47:1-12) Hezekiel, bir görümde, tapınağın kapı eşiğinin altından, sunağın güneyinden aşağıya akan bir ırmak gördü. Irmak, Doğu Kapısı’nın güneyinden akarak Lut Gölü’ne dökülüyordu. Göle döküldüğünde sular tatlı suya dönüşecek ve içinde çok sayıda balık olacaktı. Yates bu konuda şunları yazar: Yaşam … Read more

46

46:1-8   1-8’inci ayetler bize, önderin Şabat ve Yeni Ay Günü sırasında sunularını getirdiğinde, tapınmak için iç avlunun Doğu Kapısı’nda nasıl durması gerektiğini anlatır (6. ayet). Önder, iç avluya giremez. Halk önderin arkasında ayakta durmalı, kâhinler kurban sunarken tapınmalıdır. Ne önder ne de halk iç avluya giremezler. Bin yıllık dönemde İsrail, bir ulus olarak geçmişte asla … Read more

45

C. Bin Yıllık Dönem Yönetimi (45, 46. Bölümler) 45:1   İsrail ülkesinin ortasında Rab için kutsal bir bölge ayrılacaktı. Bu bölgenin ölçüleri şöyledir: Uzunluğu 25.000 arşın, genişliği 20.000 arşın. 45:2-5   Bu bölge, iki uzun ve dar alana bölünecekti. Üst yarısında Kutsal Yer bulunacak, bu yer aynı zamanda kâhinlere ait olacaktı. Alt yarısı ise Levililer’e ayrılmıştı. 45:6   … Read more

44

44:1-3   Dış avlunun Doğu Kapısı sürekli kapalı kalmalıydı, çünkü RAB tapınağa döndüğünde, bir daha asla oradan ayrılmayacaktı. Kapının girişinde yalnızca önder oturabilir ve orada kutsal yiyeceği yiyebilirdi. Bazıları, bu önderin Mesih’in kendisi olduğunu düşünürler, diğerleri ise Mesih’in altında vekillik ederek hizmet edecek olan Davut’un soyundan gelen biri olduğunu ileri sürerler. Ancak, F. W. Grant, önderin … Read more

43

B. Bin Yıllık Dönemde Tapınma (43, 44. Bölümler) 43:1-5   Daha önce Hezekiel Kitabı’nda (11:23), Rab’bin görkeminin Yeruşalim’deki tapınağı terk ettiğini görmüştük. Ama İsrail’in Tanrısı’nın yüceliği, egemenlik sürmek üzere gelen Rab İsa’nın kişiliğinde geri dönecektir. 43:6-9   Sonsuza kadar halkının arasında oturacaktır; bundan böyle ruhsal fahişelik (putperestlik) yapılmayacak ve tapınak bölgesinde iğrenç uygulamalar olmayacaktır. 43:10-12   İsrail halkı … Read more

42

14. Kâhinlerin Odaları (42:1-14) Kâhinlerin, tapınağın hem kuzeyine hem de güneyine yerleştirilmiş odaları olacaktı. Kâhinler en kutsal sunuları bu odalarda yiyecekler ve hizmet ederken giydikleri kutsal giysileri de yine bu odada bulunduracaklardı. 15. Dış Avlunun Ölçüleri (42:15-20) Dış avlunun dört yanının her biri beş yüz arşın olmalıydı. 20’nci ayette sözü edilen duvar, kutsal olanı kutsal … Read more

41

9. Kutsal ve En Kutsal Yer (41:1-4) Kutsal yerin ölçüleri Süleyman’ın tapınağınınkiyle aynı ve çöldeki çadırdan iki kat daha geniş olmalıydı. Tunca benzer adam, Hezekiel’i Kutsal Yer’e götürdü, ama En Kutsal Yer’e yalnızca kendisi girdi. Bu, bize eski tapınak ve çadıra giriş konusundaki sınırlamaları hatırlatır (Bk. İbr.9:8-12; 10:19). Eski tapınağın çift katlı bölmesi, görünüşe göre … Read more

40

V. BİN YILLIK DÖNEMDEN SAHNELER (40-48. Bölümler) A. Bin Yıllık Dönemde Tapınak (40-42. Bölümler) Bu ve bunu izleyen iki bölüm, Yeruşalim’de yapılacak olan tapınağın ayrıntılarını verir. Tanımlamaların çoğunun anlaşılmasının güç olduğunu kabul ediyoruz, ama genel taslak anlaşılabilir. Paul Lee Tan şöyle yazar: Birebir açıklama yanlısı olmayan yorumcular bu peygamberliğin kiliseyi simgelediğini düşünürler. Ancak Hezekiel Kitabı’ndaki … Read more