Bibliyografya

1.Krallar’ın sonundaki Bibliyografya’ya bakınız.

25

25:1-7   Sidkiya’nın Mısır’la birlikte çevirdiği entrikalar, Yeruşalim’e son darbeyi indirdi. Nebukadnessar, 18 ay boyunca surlar içindeki kentte ciddi kıtlık koşulları yaratarak kenti kuşattı. Sidkiya ve savaşçıları gece kentten kaçmaya ve Ölü Deniz’in yanındaki çöle ulaşmayı denediler. Kildaniler kralı esir aldı ve onu Rivla’daki Nebukadnessar’ın yanına götürdüler. Sidkiya’nın gözlerinin önünde oğulları öldürüldü. Babil Kralı Sidkiya’nın gözlerinin … Read more

24

24:1-4   Mısır Babil tarafından İ.Ö. 605 yılında Karkamış’ta bozguna uğratıldı ve Yahuda Babilliler’in egemenliği altına girdi. Yehoyakim, peygamber Uriya’yı öldürdü (Yer.26:23) ve Yeremya’nın Yahuda ve İsrail hakkında yazmış olduğu Tanrı sözünü, mangaldaki ateşte yaktı (Yer.36:23). Yeremya’yı ve Yeremya’nın yazmanı Baruk’u tutuklamaya çalıştı, ama Rab onları sakladı (Yer.36:26). Yehoyakim’in krallığının üçüncü yılında, Nebukadnessar Yeruşalim’e saldırdı (1. … Read more

23

3. Yoşiya’nın Antlaşmayı Yenilemesi (23:1-3) Kral tapınakta bir toplantı düzenledi ve Antlaşma Kitabı’nın sözlerini tüm halka okudu. Sütunun yanında durarak yasanın tüm sözlerine itaat edeceğine dair bir antlaşma yaptı. Halk da Rab’le yapılan antlaşmaya katıldı. 4. Yoşiya’nın Yenilikleri (23:4-30) 23:4-9   Burada Yoşiya’nın yaptığı reformların bir listesini görürüz. Tapınağı zina yaparken kullanılan tüm eşyadan temizledi, onları … Read more

22

Ç. Kral Yoşiya (22:1 – 23:30)  Amon oğlu Yoşiya Yeruşalim’de otuz bir yıl krallık yaptı (İ.Ö. 641-609; 2Ta.34 – 35) 1. Yoşiya’nın Tapınağı Onarması (22:1-7) Sefanya (Sef.1:1) ve Yeremya (Yer.25:3), peygamberlik hizmetlerine yaklaşık bu tarihlerde başladılar. Habakkuk ise, Yoşiya’nın krallığının son döneminde peygamberlik yapmış olabilir. Yoşiya’nın krallığı Yahuda krallığındaki son reform dönemiydi. Zinaya karşı kararlı … Read more

21

B. Kral Manaşşe (21:1-18)  Hizkiya oğlu Manaşşe Yeruşalim’de elli beş yıl krallık yaptı (İ.Ö. 697/696 – 643/642; 2Ta.33:1-20). 21:1-9   Manaşşe’nin krallığı tüm Yahuda kralları arasındaki en uzun ve en kötü krallıktı. Kaydedilen hatalarının bazıları şunlardır: Baal’a tapınılan yerleri yeniden yaptırdı, Aşera putu ve gök cisimlerine taptı, yıldızlara tapmak için tapınakta sunaklar bina ederek tapınağı saygısızca … Read more

20

6. Hizkiya’nın Hastalanması ve İyileşmesi (20:1-11) 20:1-7   20. bölümdeki olayların (20. bölümden önce, büyük olasılıkla 18. bölümün başlarında) Sanherib’in ilk kuşatması sırasında (6. ayet) gerçekleştiklerine inanılır. Hizkiya ciddi biçimde hastalandığında, Yeşaya ona ev işlerini düzene sokmasını, çünkü yakında öleceğini bildirdi. Kral iyileşmek için gayetle dua etmesi üzerine kendisine on beş yıllık bir yaşam bağışlandı. Whitcomb … Read more

19

19:1-7   Hizkiya, Rab-Şake’nin alaylı tehditlerini işittiğinde canı çok sıkıldı. Peygamber Yeşaya’ya, Yahuda’nın güce en ihtiyacı olduğu zamanda çaresiz olduğunu söylemeleri için haberciler gönderdi. Ayrıca Yeşaya’nın, Yahuda ve Yeruşalim’de sağ kalanlar için dua etmesini istedi. Yeşaya ise, Hizkiya’ya Asur Kralı’ndan korkmamasını, Tanrı’nın onun üzerine bir ruh göndereceğini, Rab-Şake’nin alacağı bir haber üzerine ülkesine dönüp orada öldürüleceğini … Read more

18

II. YAHUDA KRALLIĞI’NIN TUTSAKLIĞI (18- 25. Bölümler) A. Kral Hizkiya (18-20. Bölümler)  Ahaz oğlu Hizkiya, yirmi dokuz yıl Yahuda krallığı yaptı (İ.Ö. 716/715 – 687/686; 2Ta.29-32; Yşa.36-39). Kendisinin, bundan önce 729/728’den 716/715’e kadar Ahaz’la birlikte krallık yaptığına inanılır. 1. Hizkiya’nın Adil Krallığı (18:1-8) 18:1-6   Hizkiya’ya Süleyman’ın yaşadığı dönemden bu yana Kutsal Kitap’ta yer alan kralların … Read more

17

U. İsrail Kralı Hoşea (17:1-6)  Ela oğlu Hoşea dokuz yıl İsrail’de krallık yaptı (İ.Ö. 732/731 – 723/722). 17:1,2   Son krala, İsrail’in dokuzuncu ve sonuncu hanedanına gelmiş bulunuyoruz. Hoşea Pekah’ı öldürür (15:30). Öldürülmesinin nedeni belki de, Asurun İsrail’e yaptığı akınlara karşılık verememesi ve yönetimin dizginlerini elinde tutamayışıydı. Ataları kadar kötü değildi, ama ulusun yaptığı kötülükler çoğalmıştı … Read more